Viva la Revolucion!

PDL

STATUTUL PDL  

Titlul I.
Dispoziţii generale
1. Denumirea, obiectivele şi membrii partidului
1A. Denumirea şi însemnele partidului
Art. 1. (1) Denumirea partidului este Partidul Democrat Liberal.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este PDL.
Art. 2. Partidul Democrat Liberal este persoană juridică de drept public. Partidul Democrat Liberal îşi
desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii
partidelor politice, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru
aplicarea acestuia.
Art. 3. Partidul Democrat Liberal este continuatorul Partidului Democrat.
Art. 4. (1) Semnul permanent al Partidului Democrat Liberal este trandafirul. El este inscripţionat pe sigla,
drapelul şi celelalte însemne oficiale ale partidului, în aranjamente grafice aprobate de Consiliul Naţional de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN).
(2) Semnul electoral al partidului este trandafirul sub care se află prescurtarea PD-L, ansamblul fiind încadrat
într-un pătrat cu colţuri rotunjite.
(3) Sediul central al Partidului Democrat Liberal este în:
Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 1, sector 1.
1B. Scopul şi obiectivele partidului
Art. 5 (1) În acţiunea sa politică, Partidul Democrat Liberal, ca partid popular, urmăreşte respectarea valorilor
universale ale libertăţii umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român şi înfăptuirea justiţiei.
Misiunea sa este crearea unei societăţi capitaliste moderne în România, bazată pe dezvoltare economică şi pe
principiul solidarităţii.
(2) În activitatea sa, Partidul Democrat Liberal urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şi
interesele naţionale, pluralismul politic şi principiile democraţiei constituţionale. Partidul Democrat Liberal îşi
asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democraţiei pe scena politică românească,
precum şi dialogul şi colaborarea cu toate forţele politice democratice.
Art. 6 (1) Prin vocaţia sa naţională, Partidul Democrat Liberal este partidul intereselor actuale şi de perspectivă
ale naţiunii române, ale fiecărui cetăţean al României.
(2) În realizarea obiectivelor sale, Partidul Democrat Liberal acţionează pentru antrenarea tuturor cetăţenilor la
dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti ca societate democratică, liberă, dreaptă şi paşnică, în care
fiecare cetăţean să aibă şanse egale să dobândească bunăstare, prin concurenţă liberă şi loială.
(3) În conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale programului său politic, Partidul Democrat Liberal
asigură promovarea principiilor democraţiei în scopul consolidării statului de drept şi acţionează prioritar
pentru realizarea următoarelor obiective politice:
a. construirea unei societăţi în care fiecare cetăţean al României să se bucure de libertate şi de prosperitate;
2
b. respectarea necondiţionată a demnităţii umane, garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic;
c. asigurarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţii depline a presei;
d. garantarea proprietăţii private, a concurenţei loiale în activitatea economică şi încurajarea liberei
iniţiative;
e. participarea activă a României la construcţia europeană şi respectarea angajamentelor asumate în
calitatea sa de membru al organismelor europene şi internaţionale;
f. înfăptuirea justiţiei şi asigurarea egalităţii în faţa legii a tuturor cetăţenilor;
g. recunoaşterea rolului comunităţii şi al familiei, al tradiţiei, al culturii şi al religiei în păstrarea identităţii
naţionale;
h. respectarea principiului subsidiarităţii, al descentralizării şi al autonomiei locale;
i. asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României, în condiţiile
generate de statutul de membru al Uniunii Europene;
j. combaterea oricăror discriminări în viaţa politică, economică şi socială;
k. creşterea nivelului de educaţie şi de cultură, în scopul integrării în civilizaţia europeană şi al consolidării
democraţiei, inclusiv prin încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică;
l. încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;
m. pregătirea temeinică pentru participarea la guvernare şi garantarea folosirii tuturor resurselor Partidului
Democrat Liberal pentru guvernarea eficientă, în beneficiul tuturor cetăţenilor României;
n. raportarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului la
nevoile reale ale României, în scopul asigurării eficienţei politice şi a progresului social.
(4) Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul Democrat Liberal acţionează prin reprezentanţii săi în
Parlament, Guvern, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, orice alte instituţii şi organisme în
care partidul este reprezentat, precum şi prin dialogul şi cooperarea permanentă cu partidele politice
democratice, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, cu structurile societăţii civile şi cu mediul de afaceri.
(5) Partidul Democrat Liberal militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrul
organismelor internaţionale din care face parte şi prin participarea la dezbateri locale şi regionale.
Art. 7. (1) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şi
explicitate în: Programul Politic al Partidului Democrat Liberal, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi
celelalte documente politice şi programatice adoptate de acesta.
(2) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului,
simpatizanţilor acestuia şi oricărui cetăţean dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de a
participa la punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale Partidului
Democrat Liberal, cu respectarea prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor democraţiei.
1C. Membrii
Art. 8. Partidul Democrat Liberal este constituit din persoane care aderă liber la Statutul, Programul şi celelalte
documente ale partidului şi care vor să contribuie la promovarea şi aplicarea acestora în practică, devenind
membri ai partidului.
Art. 9. Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru al Partidului Democrat Liberal.
Pentru membri, respectarea Statutului, Programului şi a tuturor celorlalte documente sau regulamente ale
partidului este obligatorie. Membrii Partidului Democrat Liberal nu au dreptul să participe la manifestări sau
acţiuni contrare intereselor partidului şi nu au dreptul să aibă atitudini care să contravină politicii partidului.
Art. 10. Libertatea opiniei şi dreptul la exprimarea unor opţiuni minoritare sunt garantate în interiorul
partidului, inclusiv prin promovarea sau susţinerea unei moţiuni. Promovarea unei moţiuni, a ideilor noi, se
realizează numai în cadrul organizat intern. Tendinţa de a le face cunoscute în afara partidului, înainte de
prezentarea lor în partid, sau de a le pune direct în practică, înainte de a fi aprobate, nu este admisă.
3
2. Principiile de organizare şi activitatea internă
2A. Organizarea generală
Art. 11. Partidul Democrat Liberal este organizat pe criteriul administrativ teritorial.
Art. 12. În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:
a) local – comune, oraşe şi municipii, exclusiv Municipiul Bucureşti;
b) judeţean – judeţe, Municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia;
c) naţional.
Art. 13. Între niveluri sunt relaţii de subordonare, fiecare nivel având autonomie în cadrul competenţelor
statutare şi regulamentare.
Art. 14. Pentru fiecare nivel există cel puţin un organism de conducere şi coordonare colegial, care se
întruneşte cel puţin semestrial sau, după caz, cel puţin trimestrial, şi un organism de conducere şi de execuţie
permanent, care se întruneşte cel puţin lunar. Modul în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce
activitatea în organizaţiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul de Organizare Teritorială ( ROT ), aprobat
de CNC la propunerea BPN.
2B. Principiile activităţii interne
Art. 15. Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii generale:
(a) libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor
organizatorice ale partidului;
(b) egalitatea şanselor tuturor membrilor de a avea acces la orice funcţie aleasă sau numită în partid, sau în afara
partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competenţei şi meritelor personale, a activităţii desfăşurate în
partid sau în funcţii publice, potrivit criteriilor privind cariera politică, aprobate prin regulament;
(c) democraţia internă, toate deciziile adoptându-se pe baza voturilor liber exprimate;
(d) solidaritatea membrilor în toate acţiunile partidului;
(e) unitatea partidului;
(f) disciplina şi responsabilitatea membrilor în aplicarea hotărârilor şi deciziilor adoptate de organismele de
conducere ale partidului de la nivel local, judeţean sau naţional;
(g) fermitate în respectarea şi aplicarea Statutului, regulamentelor, Programului, documentelor şi deciziilor
politice ale partidului;
(h) garantarea accesului corespunzător al tinerilor, femeilor, pensionarilor şi persoanelor de vârsta a treia în
toate structurile de decizie ale partidului, pe baza valorii personale şi a activităţii desfăşurate în partid, potrivit
criteriilor de apreciere a carierei politice aprobate prin regulament;
(i) asigurarea exprimării şi dezbaterii, în cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţii în legătură
cu toate documentele sau acţiunile politice majore ce urmează să fie iniţiate de organismele de conducere ale
partidului de la nivelul naţional sau judeţean;
4
(j) fiecare membru al partidului, indiferent de funcţia pe care o exercită în partid sau în afara acestuia, sau de
tipul de organizaţie din care face parte, trebuie să activeze obligatoriu într-o organizaţie de secţie de votare, de
comună, oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti, după caz;
(k) un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese în organismele de conducere ale acestuia,
dar nu la acelaşi nivel.
Art. 16. (1) În scopul de a contribui activ la egalitatea şanselor femeilor faţă de bărbaţi privind implicarea lor în
activitatea politică, Partidul Democrat Liberal adoptă sistemul ponderii de participare a femeilor la o cotă de
minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate.
(2) În scopul de a promova tinerii în viaţa politică, Partidul Democrat Liberal adoptă sistemul ponderii de
participare a tinerilor la o cotă de minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate.
Titlul II. Structura internă a partidului
3. Drepturile şi obligaţiile membrilor
3A. Dobândirea calităţii de membru
Art. 17. Poate să devină membru al Partidului Democrat Liberal orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani
şi care:
a) aderă la principiile şi valorile afirmate de Partidul Democrat Liberal şi doreşte să acţioneze pentru realizarea
acestora;
b) recunoaşte şi respectă Statutul, Programul şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamentele
aprobate pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
c) este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean onest, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinirea
obiectivelor partidului, înregistrarea sa ca membru nefiind de natură să dăuneze activităţii sau imaginii
partidului.
Art. 18. Calitatea de membru al Partidului Democrat Liberal se dobândeşte pe baza unei adeziuni formulate în
scris şi depusă la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de
muncă, la alegerea sa.
Art. 19. (1) În cel mult trei zile de la depunere, Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanţi şi Gestiunea
Carierei (SRUMGC) al organizaţiei locale respective, face publică adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei.
(2) În cazul în care, în 10 zile de la afişare, nu se înregistrează nicio contestaţie sau obiecţiune, candidatul este
invitat să se prezinte în faţa Biroului Permanent Local (BPL), în prima şedinţă a acestuia.
(3) BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid.
(4) În cazul în care cererea respectivă este respinsă, candidatul poate sesiza, în cel mult 10 zile de la respingere,
BPJ (BPSMB) respectiv, a cărui decizie trebuie luată în prima sa şedinţă şi rămâne definitivă. Decizia BPJ
(BPSMB) se ia după audierea candidatului.
(5) Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al Membrilor
Partidului Democrat Liberal, care trebuie efectuată în maxim 5 zile de la data deciziei BPL sau BPJ, după caz,
de către secretarul responsabil din BPJ (BPSMB).
5
Art. 20. La prima reuniune a organizaţiei locale respective şi apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhic
superioare, se informează despre primirea de noi membri, ca şi despre datele personale ale acestora.
Art. 21. (1) Noii membri completează o fişă de evidenţă care se păstrează de către SRUMGC al BPJ şi primesc
câte un carnet de membru.
(2) La nivel naţional va funcţiona Registrul Naţional al Membrilor Partidului Democrat Liberal ce va cuprinde
toţi membrii partidului, precum şi datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului Naţional al
Membrilor Partidului Democrat Liberal se va specifica prin ROT.
Art. 22. Membrii partidelor cu care Partidul Democrat Liberal fuzionează prin absorbţie şi care doresc să
devină membri ai Partidului Democrat Liberal trebuie să depună adeziuni individuale, în conformitate cu
dispoziţiile art. 17-21 şi îşi păstrează vechimea din partidul de la care provin.
Art. 23. Militanţii partidului sunt acei membri care doresc să facă o carieră politică, potrivit criteriilor de
carieră în partid aprobate prin Statut şi regulament. Militanţii sunt implicaţi în mod curent în rezolvarea
problemelor de partid şi în viaţa organizaţiei din care fac parte.
Art. 24. Simpatizanţii Partidului Democrat Liberal sunt acele persoane care aderă la obiectivele şi programele
partidului, dar care nu au formulat o cerere pentru a deveni membru, potrivit dispoziţiilor art. 17-21.
3B. Drepturile membrilor
Art. 25. Fără discriminări sau privilegii, membrii Partidului Democrat au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime liber opiniile în interiorul partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea
organismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în funcţii numite sau alese;
b) să exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin poziţiilor
politice formulate de organismele de conducere ale partidului în subordinea cărora se află;
c) să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care partidul le deţine;
d) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi – numai dacă au achitată, la zi, cotizaţia – în funcţiile de conducere din
organismele partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinul
politic al partidului, în condiţiile legii, a prevederilor prezentului Statut şi a regulamentului privind cariera
politică;
e) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;
f) să se apere în interiorul partidului faţă de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale
regulamentelor partidului;
g) să fie sprijinit de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;
h) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai în
interesul Partidului Democrat Liberal.
3C. Obligaţiile membrilor
Art. 26. Membrii Partidului Democrat Liberal au următoarele obligaţii:
a) să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum
şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
6
b) să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul, Declaraţiile,
Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia;
c) să pună în practică cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere în
subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
d) să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de organismele de
conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
e) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe care le deţin,
ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
f) să reprezinte interesele şi opţiunile partidului în activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinul
politic al partidului;
g) să plătească cotizaţia, precum şi celelalte contribuţii stabilite de organismele competente. Neplata cotizaţiei
la zi, precum şi a celorlalte contribuţii stabilite, atrage după sine interzicerea dreptului de a-şi exprima votul în
oricare dintre organismele partidului, de a alege şi de a fi ales în cadrul acestora;
h) să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări de
poziţie care să contravină politicii partidului;
i) să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut şi în regulamentele partidului;
j) să aibă o conduită civica ireproşabila; să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în care
trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
k) să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a ocupa o funcţie publică ce se
dobândeşte prin alegere sau numire.
3D. Sancţiuni
Art. 27. (1) Membrilor Partidului Democrat Liberal care nu respectă Statutul, Programul, regulamentele sau
celelalte documente ale partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii
sau activităţi provoacă daune partidului, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una din următoarele sancţiuni:
a) atenţionare;
b) avertisment;
c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului;
d) demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
e) retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite prin susţinerea partidului;
f) excluderea din partid.
(2) Sancţiunea excluderii unui membru din Partidul Democrat Liberal se poate hotărî, de către organismele
competente, numai în următoarele situaţii:
a. a încălcat grav sau în mod repetat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor şi principiilor
stabilite prin Programul Politic al Partidului;
b. a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi, prin aceasta, a adus prejudicii
majore îndeplinirii unor obiective politice importante;
7
c. a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice
şi cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă.
Art. 28. (1) Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului,
alese sau numite, se decide de către BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art. 27 alin.1 lit. a, b şi c,
respectiv de către CCL (CCSMB), prin hotărâre, la propunerea BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la
art. 27 alin.1 lit. f.
(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii de nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau
numite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile prevăzute la art. 27 alin.1 lit. a, b şi c, respectiv de către
CCL, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la
art. 27 alin.1 lit. c, d, e şi f.
(3) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(4) In astfel de situaţii CCL se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii.
Art. 29. (1) Sancţionarea membrilor ce ocupa funcţii de nivel judeţean, în interiorul sau în afara partidului,
alese sau numite, se hotărăşte de către BPJ (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art.27 alin.1 lit. a şi b,
respectiv de către CCJ (CCSMB), la propunerea BPJ (BPSMB) sau a organismelor ierarhic superioare, pentru
sancţiunile prevăzute la art.27 alin.1 lit. c, d, e, şi f.
(2) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) In astfel de situaţii CCJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii.
Art. 30. Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 28 şi art. 29 este CJSEL (CMBSEL), care, sesizată
în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei, este obligată să se pronunţe şi să comunice în scris
hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare. Hotărârea CJSEL (CMBSEL) este atacabilă, în cel mult 10 zile
de la primire, la Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL), care va comunica, în scris, celui în
cauza, soluţia sa definitiva, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.
Art. 31 (1) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii de nivel naţional – cu excepţia celor aleşi la Convenţia
Naţională (CN) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăşte prin votul Consiliului
Naţional de Coordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN) şi se comunică celui în
cauza, în scris, în cel mult 5 zile.
(2) Instanţa de apel este CNSEL, care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, este obligată să se
pronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris, soluţia adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.
Soluţia CNSEL este definitivă.
Art. 32. Sancţionarea membrilor ce ocupa funcţii alese în CN se hotărăşte prin votul membrilor CN, în urma
unei propuneri a CDN, adoptata de către CNC.
Art. 33. (1) Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin 3 zile înainte de data
întrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de
probă.
(2) Toate termenele prevăzute în art. 28 – 31 sunt termene de decădere.
Art. 34. (1) După un an de la aplicarea sancţiunii, cel sancţionat poate cere ridicarea sancţiunii primului
organism care a hotărât sancţionarea sa.
(2) Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism şi nici aceluiaşi, pe parcursul anului calendaristic
respectiv.
8
Art. 35. Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către SRUMGC în fişa personală a fiecărui
membru, precum şi în Registrul Naţional al Membrilor Partidului Democrat Liberal.
3E. Pierderea calităţii de membru
Art. 36. (1) Calitatea de membru al PDL se pierde prin retragere, radiere sau excludere.
(2) Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimate
a persoanei în cauză. Cererea scrisă împreună cu carnetul sau însemnele aparţinând partidului se depun la BPL
al organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o transmite SRUMGC al BPJ (BPSMB),
pentru scoaterea din evidenţă.
(3) Radierea se face de către SRUMGC al BPJ (BPSMB), la propunerea BPL al organizaţiei pe teritoriul căreia
era membru cel în cauză, numai în următoarele cazuri:
- neplata cotizaţiei timp de mai mult de un an calendaristic,
- înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică,
- declararea ca independent a acelui membru care ocupa o funcţie aleasă sau numita, în afara partidului, cu
sprijinul politic al acestuia,
- deces.
(4) Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile art. 27-33 din prezentul statut.
(5) Demisia devenită publică nu mai poate fi retrasă de persoana în cauză şi nici oprită de vreo altă persoană sau
instituţie a partidului.
(6) Dacă demisia a fost depusă ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situaţia revenirii în partid este
recunoscută vechimea anterioară datei demisiei.
4. Organizaţiile teritoriale
4A. Organizaţia de secţie de votare
Art. 37. Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizaţia de secţie de votare, care este
constituită pe teritoriul unei secţii de votare şi poartă numărul acesteia.
Art. 38. Organizaţia de secţie de votare se constituie când pe teritoriul respectiv sunt cel puţin cinci membri. Ea
are, în principal, atribuţii executive privind legătura directă cu electoratul şi desfăşurarea în condiţii optime a
campaniei electorale şi a alegerilor din secţia de votare respectivă şi este condusă de un preşedinte ales de
majoritatea membrilor.
4B. Organizaţia locală
Art. 39. (1) Pe teritoriul fiecărei comune, oraş sau municipiu, cu excepţia municipiului Bucureşti, se constituie
câte o organizaţie locală formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reşedinţa sau locul de
muncă pe teritoriul respectiv.
(2) Organizaţia locală este condusă de un Consiliu de Coordonare Local (CCL) care este organul de decizie
politică şi care se întruneşte trimestrial, precum şi de un Birou Permanent Local (BPL), care pune în practică
hotărârile CCL şi care se întruneşte lunar.
9
(3) Prin hotărârea CCL, la propunerea BPL, în localităţi se pot înfiinţa organizaţii de cartier sau organizaţii
săteşti, conduse de un Birou Permanent de Cartier (BPC) sau de un Birou Permanent Sătesc (BPS).
(4) Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea
organizaţiilor locale sunt prevăzute în ROT.
(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCL adopta hotărâri, iar BPL emite decizii.
4C. Organizaţia judeţeană
Art. 40. (1) În fiecare judeţ se constituie câte o organizaţie judeţeană, formată din toate organizaţiile locale de
pe teritoriul judeţului respectiv.
(2) Activitatea dintr-o organizaţie judeţeană se conduce de către un Consiliu de Coordonare Judeţean (CCJ),
care se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi care alege un Birou Permanent Judeţean (BPJ) ce
se întruneşte de două ori pe lună sau ori de câte ori este necesar.
(3) La nivelul organizaţiilor judeţene se constituie şi funcţionează Colegiul Director Judeţean (CDJ), format din
BPJ şi preşedinţii organizaţiilor locale de pe raza judeţului respectiv.
(4) CDJ se reuneşte trimestrial, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea preşedintelui BPJ, a BPJ sau a 1/3
dintre membrii săi.
(5) Atribuţiile şi competentele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce
activitatea organizaţiilor judeţene sunt prevăzute în ROT.
(6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCJ adopta hotărâri, iar CDJ şi BPJ emit decizii.
Art. 41. CCL, CCJ, BPMB şi CCMB se formează, iar BPL, BPJ şi BPSMB se aleg, o dată la patru ani prin vot
secret, prin modalităţi specifice, în termen de maximum 120 de zile de la data convenţiei naţionale de alegere a
preşedintelui partidului, sau mai devreme, prin proceduri speciale, prevăzute în regulamente.
Art. 42. (1) Organizaţiile constituite pe teritoriul secţiilor de votare sunt subordonate CCL pe teritoriul căruia se
află, iar între şedinţele acestuia, BPL.
(2) Organizaţiile locale sunt subordonate CCJ, iar între şedinţele acestuia BPJ.
(3) Organizaţiile judeţene sunt subordonate CNC, CDN, iar între şedinţele acestora, BPN.
(4) Hotărârile organizaţiilor teritoriale se iau prin modalităţile şi cu majoritatea prevăzute în ROT.
4D. Organizaţiile de la nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia
Art. 43. (1) Pe teritoriul fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se constituie câte o organizaţie de sector
formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în Municipiul
Bucureşti.
(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Coordonare al Sectorului din
Municipiul Bucureşti (CCSMB) care este organismul de decizie politică şi organizatorică a activităţii partidului
la nivelul sectorului, precum şi Biroul Permanent de Sector (BPSMB) care este organismul de conducere a
activităţii partidului între reuniunile CCSMB.
Art. 44. La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti
(CCMB) care este organismul de conducere, decizie politică şi organizatorică al PDL la nivelul Capitalei,
precum şi Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti (BPMB) care este organismul permanent de conducere a
activităţii partidului între reuniunile CCMB.
10
Art. 45. CCSMB se subordonează CCMB iar, între şedinţele acestuia, BPMB; BPSMB se subordonează
BPMB.
Art. 46. (1) CCMB este subordonat CNC şi CDN, iar, între şedinţele acestora, BPN; BPMB se subordonează,
la rândul său, CNC, CDN şi BPN. Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii organismelor partidului de
la nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia sunt prevăzute în ROT.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin, CCMB şi CCSMB adoptă hotărâri, iar BPMB şi BPSMB emit
decizii.
4E. Organizaţiile din afara ţării
Art. 47. Persoanele cu cetăţenie română care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara frontierelor
României pot să devină membri PDL depunând adeziunea scrisă BPN.
Art. 48. Atunci când într-o ţară sunt mai mult de 5 membri, ei pot forma organizaţii conform prevederilor
prezentului Statut. Acestea fac parte din organizaţia locală PDL sector 1.
5. Alte organizaţii ale Partidului Democrat Liberal
5A. Dispoziţii generale
Art. 49. Partidul Democrat Liberal poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acestea
reunesc membri şi simpatizanţi PDL grupaţi pe un criteriu specific: sex, vârstă, profesie, ocupaţie etc.
Art. 50. Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni ale
partidului, specifice pentru categoria respectivă, care să determine atragerea de noi membri şi simpatizanţi.
Art. 51. (1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea CNC, la propunerea BPN şi funcţionează pe baza
regulamentelor proprii aprobate de către CNC la propunerea BPN.
(2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PDL.
(3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg organisme de conducere proprii la nivel
naţional, judeţean şi eventual local, care vor fi subordonate la nivel naţional BPN, la nivel judeţean BPJ
(BPSMB), iar la nivel local BPL.
5B. Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal
Art. 52. Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal (OT-PDL) este constituită din membri şi
simpatizanţi ai partidului care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care doresc să activeze în această
organizaţie. În cadrul OT-PDL se constituie departamente pentru activităţile şi problemele specifice.
Art. 53. (1) Scopul OT-PDL este dezbaterea şi analizarea problemelor specifice tineretului, în vederea
elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi pentru punerea lor în practică împreuna cu
structurile organizatorice ale PDL.
(2) Documentele programatice elaborate de OT-PDL se supun aprobării CNC la propunerea BPN.
Art. 54. (1) Conducerile executive ale PDL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din
OT-PDL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.
(2) OT-PDL, împreuna cu OS-PDL, au dreptul să propună cel puţin 30% tineri, pentru orice listă de candidaţi
realizată în vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.
11
5C. Organizaţia de Femei a Partidului Democrat Liberal
Art. 55. (1) Organizaţia de Femei a Partidului Democrat Liberal (OF-PDL) este formată din membre şi
simpatizante ale partidului care doresc să activeze în această organizaţie, potrivit regulamentului.
(2) OF-PDL acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi
pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viata politică,
economică şi social-culturală.
Art. 56. (1) Scopul OF-PDL este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a femeii,
copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerea
lor în practica împreuna cu structurile organizatorice ale PDL.
(2) Documentele programatice elaborate de OF-PDL se supun aprobării CNC, la propunerea BPN.
Art. 57. OF-PDL are dreptul să propună cel puţin 30% femei, pentru orice listă de candidaţi care se realizează
în vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.
5D. Organizaţia de Studenţi a Partidului Democrat Liberal
Art. 58. Organizaţia de Studenţi a Partidului Democrat Liberal (OS-PDL) este constituită din membri şi
simpatizanţi ai partidului care au calitatea de student şi care doresc să activeze în această organizaţie.
Art. 59. (1) Scopul OS-PDL îl constituie dezbaterea şi analizarea, în colaborare cu organizaţiile PDL, a
problemelor specifice studenţilor, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi
punerea lor în practică împreuna cu structurile organizatorice ale PDL.
(2) Documentele programatice ale OS-PDL se supun aprobării CNC la propunerea BPN.
(3) Potrivit criteriilor de gestionare a carierei în partid, membrii care au îndeplinit funcţii de conducere în OSPDL
pot activa, după absolvirea studiilor, ca membri în organismele de conducere ale OT-PDL, pana la
organizarea primelor alegeri.
(4) OS-PDL, împreuna cu OT-PDL, au dreptul sa propună cel puţin 30% tineri pentru orice listă de candidaţi
realizată în vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.
5E. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a Partidului Democrat Liberal
Art. 60. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a Partidului Democrat Liberal (OPV3-PDL) este
constituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă care doresc
să activeze în această organizaţie potrivit regulamentului.
Art. 61. Scopul OPV3-PDL este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a
pensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu,
precum şi punerea lor în practică împreuna cu celelalte structuri organizatorice ale PDL.
Art. 62. Documentele programatice elaborate de OPV3-PDL se supun aprobării Consiliului Naţional de
Coordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN).
5F. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat Liberal
Art. 63. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat Liberal (OOA-PDL) este o organizaţie
internă a Partidului Democrat Liberal constituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care activează în sfera
12
întreprinderilor mici şi mijlocii şi în mediul de afaceri, care doresc să militeze în aceasta organizaţie, cu
respectarea Statutului şi a Regulamentului.
Art. 64. Scopul Organizaţiei este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a
activităţii membrilor şi simpatizanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
mediului de afaceri, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu, precum şi punerea lor în practică,
împreună cu celelalte structuri organizatorice ale PDL.
Art. 65. Documentele programatice elaborate de OOA-PDL se supun analizei BPN şi aprobării CNC, la
propunerea Biroului Permanent Naţional.
6. Grupurile interne
6A. Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberal
Art. 66. (1) Grupul Parlamentar (GP) al PDL este format din toţi deputaţii şi senatorii aleşi pe listele PDL.
(2) Principala obligaţie a GP este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.
(3) Conducerea GP al PDL este asigurată alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta, de liderii grupurilor
parlamentare ale PDL din cele doua Camere ale Parlamentului.
Art. 67. (1) GP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter
normativ.
(2) Pentru activitatea din Parlament, GP înaintează BPN analize şi propuneri în vederea avizării. Deciziile BPN
sunt obligatorii.
Art. 68. Membrilor GP le este interzisa exprimarea în Parlament a unor poziţii divergente liniei politice a
partidului.
6B. Guvernul Alternativa al PDL şi comisiile de specialitate
Art. 69. (1) Când partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul Alternativă (GA), care:
(a) poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ;
(b) înaintează BPN analize şi propuneri, în vederea avizării pentru activitatea din Parlament. Deciziile BPN
sunt obligatorii.
(2) In activitatea sa GA va colabora cu comisiile de specialitate ale partidului.
Art. 70. Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză şi decizie asupra strategiilor şi
a politicilor fundamentale ale partidului la nivel naţional.
Art. 71. (1) Organizarea şi funcţionarea GA, sunt stabilite prin regulament, aprobat de către CNC, la
propunerea BNP.
(2) Comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu, aprobat de CNC la
propunerea BPN.
6C. Comisia de Dezvoltare Locala şi Regională
13
Art. 72. (1) Comisia de dezvoltare locală şi regională (CDLR) este constituită din câte trei reprezentanţi ai
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene, primarilor de municipii, parlamentarilor şi membrilor
guvernului (când partidul se află la guvernare).
(2) Membrii comisiei sunt aleşi, cu majoritate de voturi, pe fiecare categorie în parte, de totalitatea preşedinţilor
şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene, respectiv a primarilor de municipii, a parlamentarilor şi a membrilor
guvernului.
(3) Preşedintele comisiei este ales de membrii comisiei cu majoritate de voturi.
(4) Comisia se formează în maxim 30 de zile de la şedinţa CNC de alegere a BPN.
(5) Funcţionarea comisiei este stabilită prin ROT.
Titlul III. Conducerea Naţională
7. Convenţia Naţională
7A. Atribuţii generale
Art. 73. (1) Convenţia Naţională este organul suprem de conducere al Partidului Democrat Liberal, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Convenţia Naţională este unica instanţă care stabileşte linia politică generală a partidului, alege Moţiunea,
preşedinţii CNSEL şi CNRC şi adoptă Statutul.
(3) Convenţia Naţională dezbate rapoartele CNC, CNSEL şi CNRC precum şi litigii şi alte probleme de
competenţa sa.
7B. Convocarea şi delegaţii
Art. 74. Convenţia Naţională Ordinară se reuneşte din patru în patru ani, la convocarea CNC.
Art. 75. (1) Cu cel puţin 90 de zile înainte, CNC în funcţie, la propunerea BPN, stabileşte:
a) locul şi data CN;
b) timpul de desfăşurare;
c) numărul de delegaţi şi invitaţi;
d) componenţa nominală a Comisiei de Organizare a CN (COCN) formată din 9 persoane.
(2) Numărul de delegaţi la CN nu poate fi mai mic de 1000. Aceştia sunt delegaţi de drept şi delegaţi aleşi în
organizaţiile judeţene.
Art. 76. Sunt delegaţi de drept:
a) membrii CNC în funcţie;
b) membrii CNSEL şi ai CNRC în funcţie;
c) personalităţi marcante, membri PDL, aprobaţi nominal de CNC la propunerea BPN.
14
Art. 77. În fiecare organizaţie judeţeană, BPJ alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma de
reprezentare hotărâtă de COCN – având în vedere, în principal, rezultatele electorale.
7C. Moţiuni
Art. 78. Moţiunile sunt alternative programatice în privinţa liniei politice a partidului. Fiecare moţiune va
cuprinde idei care promovează valorile doctrinei centrist democrate, liberale şi creştin democrate.
Art. 79. Moţiunea câştigătoare devine Programul de acţiune politică al Partidului Democrat Liberal pentru
următorii 4 ani.
Art. 80. (1) Membrii care doresc sa promoveze o moţiune trebuie să depună proiectul acesteia la COCN cu cel
puţin 70 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN, însoţit de numele liderului şi semnăturile a 35 de membri
care formează grupul de promovare.
(2) Analiza în COCN se face în termen de maximum 3 zile, în prezenţa a 3 reprezentanţi ai grupului de
promovare a moţiunii respective.
Art. 81. Cu cel puţin 65 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN liderii moţiunilor trebuie să primească de la
COCN, în scris, acceptarea proiectelor de moţiune ce reprezintă confirmarea îndeplinirii condiţiilor de formă
necesare pentru introducerea moţiunii.
Art. 82. Dacă COCN nu acceptă un proiect de moţiune, în cel mult 3 zile de la primirea răspunsului, liderul
moţiunii poate face apel la CNC, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şi
să dea soluţia care rămâne definitivă.
Art. 83. Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizaţiilor judeţene prin grija liderului şi a grupului de
promovare.
Art. 84. (1) BPJ şi respectiv BPSMB organizează dezbateri asupra tuturor proiectelor de moţiune la cererea
liderilor moţiunilor, cu cel puţin 50 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN, invitând la dezbatere pe toţi
membrii CDJ (BPSMB).
(2) La aceste dezbateri nu este necesară întrunirea majorităţii membrilor CDJ (BPSMB).
(3) Proiectele de moţiune sunt susţinute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare.
(4) Orice proiect de moţiune se dezbate cel puţin 90 de minute.
Art. 85. (1) Cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării Convenţiei Naţionale, CDJ (BPSMB), întrunit
statutar, se pronunţa prin votul secret al majorităţii membrilor, pentru susţinerea sau nesusţinerea uneia sau mai
multor moţiuni.
Neîntrunirea majorităţii membrilor CDJ (BPSMB) la această convocare determină nesusţinerea nici unuia din
proiectele de moţiune.
(2) Susţinerea unei moţiuni se stabileşte prin votul secret al majorităţii celor prezenţi.
(3) Decizia se transmite de îndată COCN.
(4) CDJ (BPSMB) nu poate da mandat imperativ delegaţilor la CN pentru a vota sau nu o anumită moţiune.
Art. 86. (1) Un proiect de moţiune devine moţiune acceptată ce se dezbate în Convenţia Naţională daca
întruneşte – în conformitate cu art. 85 – susţinerea a cel puţin 10 CDJ (BPSMB).
15
(2) Liderii moţiunilor ce au întrunit susţinerea a cel puţin 10 CDJ (BPSMB) transmit, în scris, COCN, cu cel
puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a CN, lista cu numele a cel mult 5 purtători de cuvânt dintre membrii
grupului de promovare, care vor susţine moţiunea în cadrul dezbaterilor din cadrul Convenţiei.
(3) Termenele de la art. 80-86 sunt termene de decădere.
Art. 87. (1) Dacă la termenul fixat prin art. 80 nu s-a depus niciun proiect de moţiune, funcţia de preşedinte al
PDL devine vacantă imediat.
(2) În caz de vacantare a funcţiei de preşedinte al partidului, CNC se întruneşte în cel mult 5 zile şi numeşte un
Comitet Dirigent format din 3 membri ai BPN care urmează să îndeplinească, pentru maximum 90 de zile,
atribuţiile curente ale preşedintelui, perioadă în care se organizează o nouă CN. Comitetul Dirigent ia hotărâri
prin consens.
Art. 88. (1) Liderul şi grupul de promovare a oricărei moţiuni au dreptul să facă, atât în public, cât şi în
interiorul partidului, numai declaraţii despre propria moţiune şi/sau persoanele care o susţin.
(2) Orice declaraţie, în interiorul sau în afara partidului, despre o altă moţiune şi/sau persoanele care o susţin, se
constată de COCN şi determină descalificarea imediată a moţiunii respective.
(3) În cel mult 24 de ore, liderul moţiunii descalificate poate face apel la CNSEL, care stabileşte soluţia
definitivă în maximum 48 de ore de la sesizare.
7D. Alegerile în Convenţia Naţională
Art. 89. (1) În CN se aleg prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi:
a) una dintre moţiunile prezentate;
b) preşedintele CNSEL;
c) preşedintele CNRC.
(2) Moţiunea câştigătoare devine Programul Politic de acţiune al Partidului Democrat Liberal. Liderul moţiunii
care obţine majoritatea voturilor valabil exprimate este declarat Preşedinte al PDL. Primul semnatar din grupul
de promovare a moţiunii câştigătoare este declarat Preşedinte Executiv al PDL. Ceilalţi 34 de membri ai
grupului de promovare devin membri ai CNC.
(3) De la moţiunile care nu au obţinut majoritatea voturilor, dar au obţinut cel puţin 10% din voturile valabil
exprimate la primul tur de scrutin, liderul şi un număr proporţional de susţinători dintre membrii grupului de
promovare, desemnaţi de către liderul moţiunii, vor deveni membri ai CNC.
Art. 90. (1) Pentru alegerea moţiunii se organizează dezbateri în plenul CN şi eventual pe secţiuni.
(2) Moţiunile sunt prezentate, în perioade de timp egale, de către liderul moţiunii şi reprezentanţii săi desemnaţi
conform art. 86 alin (2). Perioada de timp este stabilită de către COCN. Ordinea de prezentare se stabileşte de
COCN prin tragere la sorţi în prezenţa a câte unui reprezentant din partea fiecărei moţiuni acceptate.
Dezbaterile sunt conduse de preşedintele COCN care nu poate face parte din grupul de promovare a nici unei
moţiuni.
(3) În cursul dezbaterilor, liderul şi reprezentaţii săi vor răspunde şi la întrebările delegaţilor.
Art. 91. (1) Pentru alegerile din CN se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:
1. titlurile moţiunilor care se dezbat şi numele liderilor acestora;
16
2. candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNSEL;
3. candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC.
Art. 92. (1) Votul delegaţilor este secret. Ei vor opta:
a) pentru sau împotriva moţiunii, când există o singură moţiune, şi unul dintre candidaţii pentru funcţia de
preşedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC;
b) pentru una dintre moţiunile prezentate, când există mai multe moţiuni, unul dintre candidaţii pentru funcţia
de preşedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC.
(2) Dacă nici una dintre moţiuni sau nici unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte CNSEL, respectiv
CNRC, nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primele
două moţiuni, respectiv între primii doi candidaţi la preşedinţia CNSEL, respectiv CNRC, în ordinea voturilor.
7E. Convenţia Naţională Extraordinară
Art. 93. (1) În situaţii speciale se pot convoca CN Extraordinare (CNE).
(2) CNC hotărăşte convocarea CNE prin votul majorităţii membrilor prezenţi, la cererea:
a) Preşedintelui partidului;
b) Majoritatea membrilor BPN;
c) Majoritatea preşedinţilor BPJ (BPSMB), cu acordul BPJ (BPSMB) respective;
d) 3/4 dintre membrii CNSEL sau CNRC, numai pentru probleme specifice.
(3) Pentru CNE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CNO.
Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea CNE, inclusiv posibilitatea depunerii de
moţiuni, se stabilesc în CNC care hotărăşte convocarea.
8. Preşedintele partidului
Art. 94. Preşedintele este conducătorul politic al partidului, persoana care sintetizează elementele de
identificare ale partidului si, totodată, simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acest
sens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.
Art. 95. În îndeplinirea funcţiei sale, Preşedintele partidului are următoarele competenţe:
(a) garantează aplicarea Statutului şi a Programul Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organelor
competente neconcordanţele sesizate;
(b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul Partidului cu evoluţia
situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei
organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
(c) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de
organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
(d) prezidează lucrările CN, CNC, CDN şi BPN la care este prezent;
(e) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor CN, CNC şi a deciziilor CDN şi BPN;
17
(f) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor CNC şi a deciziilor CDN şi BPN;
(g) prezintă, periodic, în CNC rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin
Programul partidului;
(h) prezintă în Conferinţa Naţionala Anuală a partidului (CNA), Raportul anual de activitate şi Programul de
activitate pentru anul următor;
(i) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine
funcţii de conducere în partid;
(j) coordonează activitatea Guvernului Alternativă;
(k) prezidează întrunirile conducerii PDL cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativă.
Art. 96. Preşedintele PDL, este ales de CN odată cu votarea moţiunilor, în persoana liderului moţiunii
câştigătoare.
9. Preşedintele executiv al partidului
Art. 97. În îndeplinirea funcţiilor sale, preşedintele executiv al partidului are următoarele competenţe:
a) conduce activitatea de punere în practică a hotărârilor CNC şi CD şi a deciziilor BPN;
b) prezidează şedinţele CNC, CD şi BPN în absenţa preşedintelui partidului;
c) coordonează activitatea grupurilor şi a împuterniciţilor speciali ai BPN precum şi a organizaţiilor interne în
vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;
d) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de
organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
e) îndeplineşte orice atribuţii delegate de către preşedintele partidului.
Art. 98. Preşedintele executiv al PDL este ales de CN odată cu votarea moţiunilor, în persoana primului
semnatar din grupul de promovare a moţiunii câştigătoare.
10. Consiliul Naţional de Coordonare
10A. Funcţia şi atribuţiile
Art. 99. (1) Consiliul Naţional de Coordonare (CNC) este organul de conducere, decizie politică şi
organizatorică al PDL în perioada dintre Convenţiile Naţionale. În acest sens, CNC poate adopta orice hotărâre
de competenţa CN, cu excepţia adoptării de noi moţiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi preşedinţi ai
CNSEL şi CNRC.
(2) CNC adoptă hotărâri în prezenta majorităţii membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, daca prin
dispoziţii speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.
Art. 100. (1) În cazul în care împrejurările impun de urgenţă o schimbare majoră a Programului Partidului sau a
Statutului, CNC poate adopta astfel de hotărâri cu obligaţia de a le supune ratificării Convenţiei Naţionale.
18
(2) Hotărârile de la alineatul (1) se adoptă cu 2/3 din voturile exprimate.
Art. 101. CNC are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă, la propunerea BPN, adaptările şi actualizările aduse Programului în vigoare în raport cu
evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi a situaţiei internaţionale;
b) analizează activitatea BPN şi adoptă masurile care se impun;
c) analizează rapoartele BPN sau CDN privind activitatea parlamentară, guvernarea ţării precum şi cele
referitoare la alte probleme majore, adoptând măsurile ce se impun;
d) aprobă propunerile BPN sau CDN privind politica electorală la nivel naţional, cu prilejul alegerilor locale,
parlamentare sau prezidenţiale;
e) aprobă, la propunerea BPN, retragerea din Guvern a unora, sau a tuturor membrilor PDL, după caz;
f) aprobă, la propunerea BPN, regulamentele prevăzute în competenţa sa prin prezentul Statut;
g) analizează informările CNRC şi ale CNSEL, adoptând hotărârile sau instrucţiunile care devin obligatorii
pentru BPN;
h) hotărăşte asupra sancţiunilor de competenţa sa şi poate propune CN sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii
alese de către CN;
i) alege, în prima şedinţă după ce CN a adoptat o moţiune, şi ori de cate ori este necesar, prin vot secret, cu
majoritatea voturilor exprimate, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarii executivi şi trezorierul BPN; de
asemenea, alege membrii CNSEL şi CNRC, prin vot secret, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute de candidaţi;
j) demite prin vot secret, pe unii membri ai BPN, la propunerea preşedintelui partidului, a BPN sau la
propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii BPJ (BPSMB) cu acordul BPJ (BPSMB) respective;
k) alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDL la funcţia de preşedinte al
României, prim-ministru, ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;
l) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Convenţia Naţională a Partidului;
m) angajează răspunderea politica a BPN cu excepţia Preşedintelui partidului, adoptând în acest sens o moţiune
de neîncredere la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii CNC care se va adopta cu votul majorităţii absolute a
membrilor săi. În cazul adoptării, BPN este demis şi au loc noi alegeri;
n) modifică componenţa proprie, prin cooptarea reprezentanţilor altor formaţiuni politice cu care PDL încheie
colaborări, afilieri sau fuziuni;
o) aprobă şi anulează alianţele politice, electorale şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
p) aprobă, la propunerea BPN, criteriile de întocmire a listelor pentru alegerile parlamentare, pe baza celor
privind cariera politică stabilite prin prezentul Statut şi respectivul regulament;
q) soluţionează litigiile privind întocmirea listelor pentru alegerile parlamentare, în cazurile în care există
contestaţii la hotărârile adoptate, în acest sens, de către CDN. Hotărârile adoptate de CNC în aceste cazuri sunt
definitive.
10B. Componenţa Consiliului Naţional de Coordonare
19
Art. 102. (1) Consiliul Naţional de Coordonare este format din:
A. membri de drept:
1. membrii CDN;
2. foştii preşedinţi ai partidului dacă au rămas membri PDL;
3. membrii CNSEL şi CNRC;
4. miniştrii în exerciţiu membri PDL sau membrii Guvernului Alternativă al PDL;
5. preşedinţii comisiilor de specialitate;
6. reprezentanţii PDL în Parlamentul României şi în Parlamentul European;
7. preşedinţii sau, după caz, vicepreşedinţii sau liderii grupurilor de consilieri ai Consiliilor Judeţene
sau al municipiului Bucureşti, membri PDL;
8. primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi ai sectoarelor
municipiului Bucureşti sau, după caz, viceprimarii, membri PDL;
9. preşedinţii organizaţiilor interne ale PDL de nivel judeţean;
10. cele 35 persoane din grupul de promovare a moţiunii câştigătoare precum şi persoanele desemnate
de liderii moţiunilor respinse prin vot, care au obţinut peste 10% din voturi, conform art. 89 alin. (3).
B. membri aleşi de BPJ şi BPSMB, după norma de reprezentare stabilită de către BPN, în conformitate cu
rezultatele electorale, situaţia specifică a populaţiei din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, numărul de
membri, precum şi cu o reprezentare corespunzătoare a femeilor.
(2) Membrii aleşi vor putea fi înlocuiţi în oricare moment de acelaşi organism care i-a desemnat, sub rezerva
unei comunicări scrise către BPN.
Art. 103. CNC poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale şi a altor persoane, la propunerea BPN,
CNSEL sau CNRC.
10C. Convocarea Consiliului Naţional de Coordonare
Art. 104. (1) CNC se reuneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
(2) Convocarea pentru şedinţele ordinare este făcută de BPN. Pentru şedinţe extraordinare CNC poate fi
convocat la cererea:
a) BPN;
b) Preşedintelui partidului;
c) a cel puţin 1/4 din preşedinţii BPJ (BPSMB), cu acordul BPJ (BPSMB) respective.
Art. 105. Şedinţele ordinare ale CNC se anunţă cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 48 ore
înainte de data convocării.
11. Conferinţa Naţionala Anuală a partidului
Art. 106. (1) Conferinţa Naţională Anuală (CNA) este reuniunea consacrată analizei activităţii partidului
desfăşurată în ultimele 12 luni, precum şi proiectării acţiunii politice a partidului pentru următoarele 12 luni.
(2) Conferinţa are loc în ultima decadă a lunii august, înainte de începerea sesiunii parlamentare.
Art. 107. (1) În cadrul conferinţei, preşedintele partidului va prezenta Raportul Anual de Activitate şi va susţine
Temele de Dezbatere Politica pentru anul următor.
20
(2) Raportul Anual de Activitate şi Temele de Dezbatere Politică pentru anul următor sunt întocmite de către
BPN.
(3) În dezbaterile din cadrul conferinţei, reprezentanţii organizaţiilor locale se pot pronunţa formulând
observaţii şi propuneri.
(4) Temele de Dezbatere Politică aprobate de CNA devin obligatorii pentru activitatea tuturor organismelor de
conducere ale partidului, precum şi pentru acţiunea politică a fiecărui membru şi militant.
Art. 108. (1) CNA aprobă Raportul Anual de Activitate şi Temele de Dezbatere Politică;
(2) În cazul în care Raportul sau Temele nu sunt aprobate, CNC se întruneşte, obligatoriu, în termen de
maximum 30 de zile, şi ia în discuţie activitatea BPN, propunând măsuri în consecinţă.
Art. 109. La Conferinţa Anuală participă de drept membrii CNC, precum şi cel puţin câte un reprezentant al
fiecărei organizaţii locale, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de BPN, avându-se în vedere, în
principal, rezultatele electorale.
12. Colegiul Director Naţional
Art. 110. (1) Colegiul Director Naţional (CDN) este organul de conducere a activităţii PDL în perioada dintre
şedinţele CNC şi este format din membrii BPN, preşedinţii organizaţiilor interne de nivel naţional, preşedinţii
organizaţiilor judeţene, preşedintele organizaţiei municipiului Bucureşti şi preşedinţii organizaţiilor de sector
din municipiul Bucureşti, preşedintele CDLR, trezorierul.
(2) La reuniunile CDN participă de drept, Preşedinţii CNSEL şi CNRC.
(3) CDN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a ½ + 1 dintre
membrii BPN, a ¼ între membrii săi sau a ½ + 1 dintre preşedinţii BPJ (BPSMB).
Art. 111. (1) CDN are următoarele atribuţii:
a) aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice
sectoriale, propuse de către BPN;
b) aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BPN a politicii de alianţe a partidului;
c) propune CNC încheierea unor alianţe electorale politice si/sau electorale, inclusiv cu liste comune, precum şi
politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
d) aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la
propunerea BPN;
e) propune CNC persoana desemnată de BPN pentru formarea guvernului;
f) deliberează asupra contestaţiilor şi litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile
parlamentare şi ia hotărâri în acest sens. În cazul în care hotărârea CDN este contestată, competenţa de
soluţionare aparţine CNC, a cărui hotărâre este definitivă;
g) analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
h) hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
i) analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor teritoriale;
j) analizează activitatea organizatorică în teritoriu, relaţiile organizaţiilor teritoriale cu BPN şi hotărăşte măsuri
în aceasta privinţă;
21
k) deliberează asupra contestaţiilor şi litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile
administrative locale la municipii reşedinţa de judeţ, judeţe, sectoare şi Municipiul Bucureşti şi ia hotărâri în
acest sens, care sunt definitive. Avizează propunerile făcute de BPJ (BPMB) pentru funcţiile de prefect şi
subprefect;
l) îndeplineşte orice sarcini atribuite de CNC sau CN;
m) poate adopta propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în CN şi o transmite către
CNC;
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CDN adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi;
13. Biroul Permanent Naţional
13A. Funcţia şi atribuţiile
Art. 112. BPN este organismul permanent de conducere a activităţii partidului între două şedinţe consecutive
ale CDN.
Art.113. (1) BPN are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce întreaga activitate internă şi internaţională a partidului între două şedinţe consecutive
de CNC;
b) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţia CDN, CNC, CN,
CNSEL şi CNRE;
c) defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale
şi le propune spre analiză şi aprobare CDN sau, după caz, CNC;
d) elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
e) monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun ca reacţie la
acţiunile acestora;
f) stabileşte politica de urmat faţă de instituţiile statului;
g) supune spre aprobarea CDN principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru
reprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţă a CNC rezultatele negocierilor respective;
h) organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice, sindicate, precum şi cu organismele şi
structurile administraţiei locale şi ale societăţii civile;
i) iniţiază cu aprobarea CDN sau, după caz, CNC politicile de alianţe ale partidului, ori încheierea unor alianţe
electorale inclusiv cele cu liste de candidaţi comune, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi
guvernamentală;
j) stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilor
săi în autorităţile administraţiei publice centrale;
k) organizează şi conduce întreaga activitate internaţională între două şedinţe consecutive ale CNC;
l) propune CDN includerea pe listele pentru alegerile parlamentare a Preşedintelui Partidului, preşedintelui
CNSEL şi preşedintelui CNRC;
m) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat;
22
n) ratifică candidaturile pentru funcţiile eligibile ale Camerelor Parlamentului;
o) stabileşte tactica şi strategia activităţii parlamentare a partidului si, în acest context, adoptă programele
legislative şi avizează principalele iniţiative legislative ale partidului;
p) conduce şi coordonează campaniile electorale;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri
concrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare;
r) sancţionează membrii de partid cu funcţii alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin
susţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CNC şi CN;
s) stabileşte măsuri organizatorice în BPJ şi BPSMB a căror activitate politică se dovedeşte că este ineficientă şi
poate organiza noi alegeri;
t) coordonează activitatea comisiilor de specialitate;
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BPN adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
13B. Componenţa şi structura Biroului Permanent Naţional
Art. 114. (1) Din BPN fac parte:
a) Preşedintele partidului;
b) Preşedintele Executiv al partidului;
c) Secretarul General;
d) 10 vicepreşedinţi;
e) 14 secretari executivi;
f) liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat;
g) preşedinţii la nivel naţional ai organizaţiilor interne.
(2) La reuniunile BPN participă, de drept, preşedinţii CNSEL, CNRC şi miniştrii în exerciţiu.
(3) În cazurile în care persoanele prevăzute la alin (2) sunt convocate, prezenta lor este obligatorie.
Art. 115. (1) BPN organizează grupuri de lucru pe proiecte politice. Grupul de lucru va avea ca responsabil un
vicepreşedinte şi ca membri secretarul executiv în domeniu, precum şi alţi membri PDL, daca se consideră
necesar.
(2) Secretariatele BPN sunt structurate astfel:
1) Secretariatul pentru Strategii şi Relaţii Politice (SSRP);
2) Secretariatul Cancelariei (SC);
3) Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanţi şi Gestiunea Carierei (SRUMGC);
4) Secretariatul Imagine, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt (SIRP);
23
5) Secretariatul pentru Relaţii Internaţionale (SRI);
6) Secretariatul pentru Politici Economice (SPE);
7) Secretariatul pentru Politici Sociale (SPS);
8) Secretariatul pentru Politici privind Administraţia Publică, Locală şi Centrală (SPAPLC);
9) Secretariatul pentru Relaţiile cu Sindicate, Patronate, Organizaţii Neguvernamentale şi grupurile de cetăţeni
(SRSPONG);
10) Secretariatul pentru Politici în Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului
(SPJSOS);
11) Secretariatul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu şi Dezvoltare Rurală (SPASMDR);
12) Secretariatul pentru Politici în Educaţie, Cultură, Culte, Minorităţi şi Sport (SPECCMS);
13) Secretariatul pentru Politici în Mediul de Afaceri (SPMA);
14) Secretariatul pentru Egalitate de Şanse (SES);
(3) În prima şedinţă de după alegeri, BPN stabileşte responsabilităţile secretarilor executivi.
13C. Alegerea Biroului Permanent Naţional
Art.116. (1) În prima şedinţă a CNC, convocată după CN în care s-a votat o moţiune, vor fi aleşi, prin votul
secret al majorităţii membrilor prezenţi, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarii executivi şi trezorierul.
(2) Alegerea se face succesiv: în prima etapă vicepreşedinţi, secretar general şi trezorier, în a doua etapă
secretari executivi potrivit cu structura BPN.
În cazul secretarului general şi al trezorierului, dacă în primul tur nici unul dintre candidaţi nu a întrunit
majoritatea necesară, se organizează un nou tur de scrutin cu participarea celor doi candidaţi care au obţinut
cele mai multe voturi.
În cazul vicepreşedinţilor şi al secretarilor executivi dacă în primul tur numărul candidaţilor care au obţinut
majoritatea necesară este mai mic decât numărul posturilor vacante, se organizează un nou tur de scrutin. La
noul tur de scrutin va participa un număr de candidaţi de maxim doua ori mai mare decât numărul de posturi
vacante, în ordinea voturilor obţinute.
Procedura se repetă până la ocuparea tuturor posturilor vacante.
(3) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la Preşedintele Partidului, cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei
respective. Aceste candidaturi se transmit BPJ, cu 2 zile înainte de şedinţa CNC.
(4) O persoană poate candida succesiv, la funcţiile de vicepreşedinte sau secretar general sau trezorier şi
secretar executiv.
(5) Ori de câte ori este necesar, CNC va completa BPN, procedând conform alineatelor precedente.
13D. Responsabilităţile în Biroul Permanent Naţional
Art. 117. (1) Preşedintele este conducătorul politic şi de imagine, precum şi coordonatorul întregii acţiuni
politice a partidului. El este garantul aplicării şi respectării prevederilor statutare de către BPN şi CDN şi
24
răspunde de punerea în practică a Programului Politic, a celorlalte documente programatice precum şi a
hotărârilor şi deciziilor CNC, CDN şi BPN.
(2) Preşedintele partidului prezidează lucrările BPN, CDN şi CNC. În absenţa preşedintelui, lucrările sunt
prezidate de preşedintele executiv.
Art. 118. (1) Preşedintele executiv conduce activitatea de punere în practică a hotărârilor CNC şi a deciziilor
CDN şi BPN, coordonează activitatea organizaţiilor interne ale partidului şi răspunde de realizarea programelor
şi proiectelor politice. În absenţa preşedintelui preia toate atribuţiile acestuia.
(2) Preşedintele executiv al partidului prezidează lucrările BPN, CDN şi CNC în absenţa preşedintelui.
Art. 119. (1)Secretarul general este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CNC şi a deciziilor
CDN şi BPN. El coordonează activitatea din organizaţiile judeţene şi a secretarilor executivi şi implementează
programele şi proiectele politice aprobate de CNC, CDN şi BPN.
(2) Secretarul general este de asemenea responsabil pentru activitatea de relaţii cu alte organizaţii politice din
ţară.
Art. 120. (1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, putând exprima public
poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
(2) Vicepreşedinţii primesc din partea BPN însărcinările specifice, permanente sau pentru o perioadă
determinată, pe domenii sau programe şi proiecte politice.
Art. 121. (1) Secretarii executivi primesc din partea BPN însărcinările specifice, permanente sau pentru o
perioadă, pe domenii sau proiecte politice.
(2) Secretarii executivi pot exprima public poziţia partidului numai în problemele specifice domeniului lor de
activitate.
13E. Funcţionarea Biroului Permanent Naţional
Art. 122. (1) BPN se reuneşte, săptămânal sau ori de cate ori este necesar, la propunerea Preşedintelui,
preşedintelui executiv, a oricărui vicepreşedinte, a secretarului general sau a unuia dintre liderii grupurilor
parlamentare.
(2) Lucrările BPN se desfăşoară valabil în prezenta majorităţii membrilor, sub conducerea Preşedintelui
partidului sau, în lipsa acestuia, a preşedintelui executiv sau a secretarului general.
(3) Deciziile BPN se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 123. (1) Membrii BPN sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia.
(2) Membrii BPN răspund de asemenea în nume propriu în fata CNC pentru activitatea desfăşurată.
(3) Organizarea şi funcţionarea BPN sunt prevăzute în regulamentul BPN.
25
14. Comisiile naţionale
14A. Comisia Naţionala pentru Statut, Etică şi Litigii
Art. 124. (1) Comisia Naţionala pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL) este garantul respectării prevederilor
Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi
membrii partidului;
(2) CNSEL garantează, de asemenea, tuturor membrilor partidului respectarea drepturilor recunoscute prin
Statut şi soluţionează toate litigiile din cadrul partidului, potrivit art. 30 – 31.
Art. 125. (1) CNSEL poate fi sesizată, sau se poate autosesiza în legătura cu neconcordanţa dintre decizii sau
hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului.
(2) În termen de maxim 30 zile, CNSEL va soluţiona sesizarea respectivă.
(3) În cazul în care CNSEL consideră că o decizie sau o hotărâre, ori anumite prevederi ale acesteia sunt
nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele
pentru viitor, fiind considerate anulate.
(4) Asupra hotărârilor pronunţate de către CNSEL, potrivit dispoziţiilor alin. 3, organismul care a adoptat
decizia sau hotărârea se pot adresa, cu contestaţie, în termen de 30 de zile, CNC, care se pronunţă cu votul
majorităţii, în prima sa reuniune. Hotărârea CNC este definitivă.
Art. 126. (1) CNSEL este compusă dintr-un preşedinte ales de CN şi 8 membri aleşi de CNC în prima sa
şedinţă. Preşedintele CNSEL nu poate avea nici o altă funcţie de nivel naţional în partid, în afară de membru
CNC.
(2) În prima reuniune CNSEL alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaborează
Regulamentul CNSEL pe care îl supune avizului BPN şi aprobării CNC.
Art. 127. CNSEL prezintă un raport CN şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CNC. CNSEL poate
cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau CNC a problemelor care ţin de activitatea sa.
Art. 128. (1) În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia Municipiului Bucureşti se alege o Comisie
Judeţeană de Statut, Etică şi Litigii (CJSEL, respectiv CMBSEL) compusă dintr-un preşedinte ales de CCJ
(CCMB) şi 4 membri aleşi de BPJ (BPMB). Preşedintele CJSEL (CMBSEL) nu poate avea nici o altă funcţie
de nivel judeţean (Municipiu Bucureşti) în partid, în afară de membru CCJ (CCMB).
(2) În prima sa reuniune, membrii CJSEL (CMBSEL) aleg, din rândurile lor, un vicepreşedinte şi un secretar.
(3) CJSEL (CMBSEL) sunt subordonate CNSEL şi funcţionează după prevederile aceluiaşi regulament.
Art. 129. (1) Corespunzător atribuţiilor ce revin CNSEL, CJSEL (CMBSEL) poate fi sesizată sau se poate
autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale CCL, BPL, BPJ (BPSMB) sau CDJ
(CCSMB, CCMB) şi prevederile Statutului.
(2) În cazul în care CJSEL (CMBSEL) consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism prevăzut de alin
(1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele
prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.
(3) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemulţumit de hotărârea CJSEL (CMBSEL) se poate
adresa, în termen de 30 de zile, CCJ (CCMB), care se pronunţă cu votul majorităţii, în prima reuniune.
(4) Împotriva hotărârii CCJ (CCMB) se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la CNSEL, care este
obligată să se pronunţe în maximum 30 de zile. Hotărârea CNSEL este definitivă.
26
14B. Comisia Naţională de Revizie şi Control
Art. 130. (1) Comisia Naţională de Revizie şi Control (CNRC) este organismul partidului însărcinat cu
controlul economico-financiar intern al partidului, atât preventiv cât şi ulterior.
(2) CNRC controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudinea
cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului şi regulamentului comisiei, modul de
constituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară a
partidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale.
Art. 131. (1) CNRC este compusă dintr-un preşedinte ales de CN şi 6 membri aleşi de CNC în prima şedinţă.
(2) În prima sa reuniune CNRC alege, dintre membrii săi, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar şi elaborează
Regulamentul CNRC pe care îl supune avizului BPN şi aprobării CNC.
Art. 132. CNRC prezintă un raport CN şi poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau
CNC a problemelor care ţin de activitatea sa.
Art. 133. (1) În fiecare organizaţie judeţeană şi a Municipiului Bucureşti se alege o CJRC (CMBRC), compusă
dintr-un preşedinte, ales de CCJ (CCMB), şi doi membri, aleşi de BPJ (BPMB).
(2) CJRC (CMBRC) sunt subordonate CNRC şi funcţionează după prevederile aceluiaşi regulament.
Art. 134. CNRC şi CJRC (CMBRC) pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit
competentelor ce le revin, sancţiuni în legătura cu constatările efectuate.
Titlul IV Cariera în Partidul Democrat Liberal
15. Gestionarea carierei şi candidatura în Partidul Democrat Liberal
15A. Gestionarea carierei
Art. 135. Orice militant poate candida, în condiţiile prezentului statut şi a regulamentelor, pentru orice funcţie
din interiorul partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală sau locală care se
obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului.
Art. 136. (1) Activitatea militanţilor partidului este înregistrată şi urmărită de către Secretariatul Resurse
Umane, Militanţi şi Gestionarea Carierei (SRUMGC), pe baza rapoartelor făcute de aceştia şi a verificării
activităţii.
(2) Orice militant poate contesta în fata Biroului Permanent sau al Consiliului de Coordonare de la nivelul
respectiv orice înscriere din fişa personală.
(3) Analiza candidaturii oricărui militant pentru o funcţie se face în prezenţa acestuia, pe baza fişei militantului
prezentată de SRUMGC.
Art. 137. (1) SRUMGC poate propune BPN care, după avizare, transmite CNC şi alte criterii specifice de
promovare decât cele prevăzute în actualul statut, cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea competiţiei interne
pentru o funcţie.
(2) Criteriile sunt aduse la cunoştinţa tuturor militanţilor partidului şi sunt făcute publice de către SRUMGC.
(3) În situaţii excepţionale, BPN poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în prezentul statut.
27
Un membru care a beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiază în continuare de această derogare,
chiar dacă termenul de valabilitate a derogării a expirat.
15B. Candidatura pentru Birourile Permanente Locale şi Birourile Permanente Judeţene
Art. 138. (1) Pentru funcţia de membru al BPL poate candida orice militant, membru al organizaţiei locale
respective, care are o vechime de minimum 1 an în partid şi o activitate de militant de cel puţin 6 luni, atestată
ca atare de SRUMGC.
(2) Pentru funcţia de membru, cu excepţia funcţiei de preşedinte, al BPJ, poate candida orice militant, membru
al organizaţiilor locale din judeţul respectiv, care are o vechime de minimum 1 an în partid şi o activitate de
militant de cel puţin 6 luni, atestată ca atare de SRUMGC.
(3) Pentru a candida la funcţia de preşedinte al BPJ un militant trebuie sa aibă o vechime de minimum 2 ani în
partid şi o activitate de militant de cel puţin 1 an, atestată ca atare de SRUMGC.
(4) Toate candidaturile vor fi însoţite de un program de îmbunătăţire a activităţii respective ce va fi prezentat
înainte de vot.
5) Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi gestionare a candidaturilor se vor regăsi în
regulamentul specific propus de BPN, avizat de CDN şi aprobat de CNC.
15C. Candidatura pentru Biroul Permanent Naţional
Art. 139. (1) Pentru BPN pot depune candidaturi numai membrii cu o vechime minimă de 3 ani în partid şi 2
ani ca militant.
(2) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNC şi BPN.
15D. Candidatura pentru funcţiile parlamentare
Art. 140. (1) Pentru funcţiile de conducere ale celor două grupuri parlamentare, precum şi pentru funcţiile de
conducere din organizarea celor două camere legislative, parlamentarii PDL pot depune candidaturi care vor fi
supuse votului membrilor grupului parlamentar respectiv şi apoi ratificării BPN.
(2) Nu pot depune candidaturi pentru funcţiile prevăzute la alin (1) decât parlamentarii care au o vechime
minima de 6 luni în Parlament.
(3) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul GP, ce se supune avizării BPN şi aprobării CNC.
15E. Candidatura pentru Comisia Naţională de Statut, Etică şi Litigii şi Comisia Naţională de Revizie şi
Control
Art. 141. (1) Pentru funcţia de preşedinte al CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice delegat la CN care
are cel puţin 3 ani vechime în partid şi o activitate de 2 ani ca militant.
(2) Cei aleşi vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
Art. 142. (1) Pentru funcţia de membru CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice membru care are o
vechime în partid de cel puţin 3 ani şi o activitate de cel puţin 2 ani ca militant.
(2) Membrii CNSEL şi CNRC vor demisiona, în cel mult 10 zile de la alegere, din orice altă funcţie de nivel
naţional.
Art. 143. (1) Pentru funcţia de preşedinte CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida orice
membru al organizaţiei teritoriale respective care are o vechime în partid de cel puţin 2 ani şi o activitate de 1
28
an ca militant. Cei aleşi vor demisiona, în cel mult 10 zile, din orice alta funcţie la nivel judeţean (Municipiul
Bucureşti) în partid.
(2) Pentru funcţia de membru al CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida orice membru al
organizaţiei teritoriale respective care are o vechime în partid de 1 an şi o activitate de 6 luni ca militant.
Membrii CJSEL (CMBSEL) şi CJRC (CMBRC) vor demisiona, în cel mult 10 zile de la alegere, din orice altă
funcţie de nivel judeţean (Municipiu Bucureşti) în partid.
15F. Candidatura pentru funcţiile de Preşedinte şi Preşedinte Executiv ai Partidului Democrat Liberal
Art. 144. (1) Candidatura la funcţiile de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect
de moţiune.
(2) Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:
a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani şi 3 ani vechime ca militant;
b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune;
c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CN, conform prevederilor prezentului Statut.
(3) Primul semnatar din grupul de promovare al unei moţiuni acceptate pentru dezbatere în CN este candidat la
funcţia de Preşedinte Executiv al partidului. El trebuie sa îndeplinească prevederile alineatului 2, litera a.
16. Candidatura pentru funcţii în afara partidului
16A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţe
Art. 145. Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelor
sau se numeşte cu sprijin politic, organizaţia teritorială corespunzătoare este obligată să depună candidaturi.
Art. 146. (1) Candidaturile pentru funcţii alese sau numite la nivel local se propun de către BPL şi se aprobă de
CCL, dintre militanţii care au o vechime de cel puţin 1 an în partid şi o activitate de militant de cel puţin 6 luni,
recunoscute ca atare de SRUMGC.
(2) Orice militant poate ataca decizia CCL în termen de 7 zile. Litigiile apărute se judecă de către CCJ pentru
candidaturile la nivel de comună, oraş şi municipii, şi de către CDN la nivel de municipii reşedinţă de judeţ, în
termen de 10 zile. Analiza se face pe baza informărilor făcute de SRUMGC local, cel judeţean şi de CJSEL
(CMBSEL) în prezenta celor vizaţi.
(3) Hotărârea CCJ şi decizia CDN sunt definitive.
Art. 147. (1) Candidaturile pentru funcţiile alese sau numite la nivel judeţean (sector Municipiul Bucureşti) se
propun de către BPJ (BPSMB) şi se aprobă de către CCJ (CCSMB), dintre militanţii care au o vechime de cel
puţin 2 ani în partid, o activitate de militant de cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC.
Candidaturile pentru funcţiile alese sau numite la nivelul Municipiului Bucureşti se propun de către BPMB şi se
aprobă de către CCMB, dintre militanţii care au o vechime de cel puţin 2 ani în partid, o activitate de militant
de cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC.
29
(2) Pentru candidaturile la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al CJ, primar sau viceprimar de municipiu
(sector Municipiu Bucureşti) este necesară o vechime de cel puţin 3 ani în partid, o activitate ca militant de cel
puţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC.
(3) Orice militant poate ataca hotărârea CCJ (CCSMB, CCMB) în termen de 7 zile. Litigiile apărute se judecă
de către CDN în termen de 10 zile. Analiza se face pe baza informărilor făcute de SRUMGC judeţean (sector
Municipiu Bucureşti) şi CJSEL (CMBSEL), în prezenţa celor vizaţi. Decizia CDN este definitivă.
(4) O candidatură aprobată este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului.
16B. Candidatura pentru Parlament
Art. 148. (1) Pot candida pentru alegerile parlamentare numai militanţii partidului care au o vechime de cel
puţin 3 ani în partid, o activitate ca militant de cel puţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC;
(2) Militanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin (1) şi doresc să candideze vor notifica, în scris,
aceasta intenţie la BPJ (BPMB), cu cel puţin 1 an înainte de începerea campaniei electorale.
(3) În acelaşi termen, BPN poate notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidaţi, dintre membrii săi, cu
aprobarea CDN.
(4) Cu 6 luni înainte de începerea campaniei electorale, BPJ (BPMB) supune votului CCJ (CCMB) lista cu
propunerile de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
(5) În cazul în care există divergenţe între propunerile BPN, notificată potrivit prevederilor alin (3), şi
propunerile votate de CCJ (CCMB), ori există litigii adresate CNSEL, acestea vor fi supuse analizei CNC cu
cel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea CNC este definitivă.
(6) CDN notifică BPJ (BPMB) propunerile de candidatură pentru alegerile parlamentare a membrilor partidului
care ocupă funcţii de conducere în CN, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale.
(7) În caz de divergenţă între CDN şi BPJ (BPMB) din judeţul pe a cărui listă de candidaţi a fost propus
Preşedintele partidului, Preşedintele executiv, preşedintele CNSEL sau preşedintele CNRC, aceasta se
soluţionează de CNC cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea CNC este
definitivă.
(8) Candidaturile pentru alegerile parlamentare europene se aproba de către BPN.
16C. Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centrale
Art. 149. (1) Atunci când partidul poate numi primul-ministrul sau/şi miniştrii, BPN face propuneri care sunt
aprobate de CDN şi sunt aprobate de CNC prin vot secret.
(2) Pentru aceste funcţii nu pot candida decât militanţii care au o vechime de cel puţin 3 ani în partid, o
activitate ca militant de cel puţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC al BPN.
Art. 150. (1) Pentru funcţiile din cadrul ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale,
pentru care partidul este îndreptăţit să desemneze candidaţi, BPN face propuneri pe funcţii, către CDN care le
aprobă.
(2) Pentru aceste funcţii nu pot candida decât acei militanţi care au o vechime de cel puţin 2 ani în partid, o
activitate ca militant de cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC al BPN.
16D. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României
30
Art. 151. Poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PDL pentru funcţia de Preşedinte al
României, atunci când partidul hotărăşte aceasta, orice militant care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) se bucură de toate drepturile electorale;
b) se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;
c) dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului şi imaginii sale şi a partidului;
d) susţine un program politic bazat pe Programul Partidului Democrat Liberal;
e) are cel puţin 5 ani vechime în partid şi 3 ani de activitate ca militant recunoscută ca atare de SRUMGC al
BPN.
Art. 152. (1) Militanţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să transmită o cerere în acest sens BPN, cu
cel puţin 3 luni înaintea declanşării campaniei electorale prezidenţiale.
(2) BPN este obligat să ia în considerare toate cererile făcute în conformitate cu alin (1).
(3) BPN supune CNC spre aprobare, lista candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.
CNC declară candidatul PDL pentru funcţia de Preşedinte al României pe militantul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate.
Titlul V. Alte dispoziţii
17. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni
Art. 153. PDL poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere şi fuziune pe plan intern şi
internaţional cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţii civile, atunci când se constată că
ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în
contradicţie cu Programul sau Statutul PDL, cu hotărârile CN sau CNA, sau cu dispoziţiile Constituţiei şi
principiile ordinii de drept.
Art. 154. Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de către BPN.
Art. 155. Fuziunile PDL cu alte mişcări şi partide politice se iniţiază şi se aprobă de către BPN şi sunt validate
de către CNC şi ratificate în prima CN a partidului.
Art. 156. Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile, profesionale,
economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea BPJ numai după obţinerea
aprobării BPN.
Art. 157. (1) Atunci când interesele electorale ale PDL recomandă asocierea cu alte partide în vederea obţinerii
unor rezultate bune în alegerile generale, PDL poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programe
de guvernare sunt asemănătoare sau complementare.
(2) Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate de BPN şi sunt aprobate de către CNC cu votul
majorităţii membrilor.
Art. 158. Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPJ numai după obţinerea aprobării
din partea BPN.
31
18. Patrimoniul şi veniturile partidului
Art. 159. Veniturile PDL se constituie din: cotizaţii, contribuţii, donaţii, taxe de afiliere, fonduri de la bugetul
statului şi alte venituri, conform legilor în vigoare.
18A. Cotizaţii, contribuţii, donaţii
Art. 160. (1) Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii PDL înregistraţi în fişele de
evidenţă ale organizaţiilor.
(2) Cuantumul cotizaţiei este stabilit de BPN.
(3) Dovada plăţii cotizaţiei se face prin aplicarea unui timbru pe carnetul de membru, eliberarea unei chitanţe şi
înscrierea în fişa de evidenţă, potrivit regulamentului.
Art. 161. (1) Contribuţia reprezintă aportul în bani al membrilor PDL care deţin funcţii obţinute cu sprijinul
partidului, în administraţia centrală sau locală. Plata ei este obligatorie.
(2) Cuantumul contribuţiei se stabileşte de BPN fie procentual, fie în sumă fixă, în raport cu veniturile obţinute.
Art. 162. Donaţiile reprezintă sume de bani sau bunuri şi servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 163. Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.
18B. Patrimoniul partidului
Art. 164. (1) Patrimoniul PDL este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sa
sau dobândite sub orice formă în condiţiile legii.
(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac cu
acordul trezoreriei partidului, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al trezoreriei PDL.
19. Publicaţiile Partidului Democrat Liberal
Art. 165. (1) În vederea colaborării permanente cu militanţii, membrii şi cu alegătorii şi pentru îmbunătăţirea
imaginii sale, Partidul Democrat Liberal poate edita, realiza şi difuza propriile publicaţii ori alte materiale de
informare şi cultură politică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean ori local.
(2) Toate aceste publicaţii şi materialele de informare şi cultură politică sunt proprietatea partidului şi conţin
obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicaţii sau fiecărui material.
(3) La nivel naţional se organizează Biroul de Presă al Partidului Democrat Liberal (PRESPDL), aflat sub
conducerea Secretariatului pentru Imagine, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt. Aprobările pentru
editarea publicaţiilor judeţene şi locale ale PDL se obţin de la Trezoreria PDL.
20. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 166. În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, PDL va fi reprezentat din punct de vedere juridic de
preşedinte, preşedinte executiv sau, după caz, de o persoana desemnata de BPN.
Art. 167. Regulamentele, modalităţile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum şi alte reglementări
speciale, vor fi aprobate de CNC, la propunerea BPN, sau după caz, de către BPN.
32
Art. 168. În cazul comasării cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord în baza
unui protocol care va face parte integrantă din prezentul statut.
Art. 169. Prezentul statut a fost adoptat în reuniunea CN desfăşurată în ziua de 15 decembrie 2007, în
Bucureşti.
33
CUPRINS
Titlul I. Dispoziţii generale …………………………………………………………………………….1
1. Denumirea, obiectivele şi membrii partidului……………………………………………………………………………………1
2. Principiile de organizare şi activitatea internă …………………………………………………………………………………..3
Titlul II. Structura internă a partidului……………………………………………………………4
3. Drepturile şi obligaţiile membrilor …………………………………………………………………………………………………..4
4. Organizaţiile teritoriale…………………………………………………………………………………………………………………..8
5. Alte organizaţii ale Partidului Democrat Liberal……………………………………………………………………………..10
6. Grupurile interne ………………………………………………………………………………………………………………………….12
Titlul III. Conducerea Naţională…………………………………………………………………..13
7. Convenţia Naţională …………………………………………………………………………………………………………………….13
8. Preşedintele partidului ………………………………………………………………………………………………………………….16
9. Preşedintele executiv al partidului………………………………………………………………………………………………….17
10. Consiliul Naţional de Coordonare ………………………………………………………………………………………………..17
11. Conferinţa Naţionala Anuală a partidului ……………………………………………………………………………………..19
12. Colegiul Director Naţional …………………………………………………………………………………………………………..20
13. Biroul Permanent Naţional………………………………………………………………………………………………………….21
14. Comisiile naţionale …………………………………………………………………………………………………………………….25
Titlul IV Cariera în Partidul Democrat Liberal ……………………………………………..26
15. Gestionarea carierei şi candidatura în Partidul Democrat Liberal……………………………………………………26
16. Candidatura pentru funcţii în afara partidului………………………………………………………………………………..28
Titlul V. Alte dispoziţii …………………………………………………………………………………30
17. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni……………………………………………………………………………………………..30
18. Patrimoniul şi veniturile partidului……………………………………………………………………………………………….31
19. Publicaţiile Partidului Democrat Liberal……………………………………………………………………………………….31
20. Dispoziţii tranzitorii şi finale ……………………………………………………………………………………………………….31
Prescurtări …………………………………………………………………………………………………34
34
Prescurtări
BPL Biroul Permanent Local
BPMB Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti
BPN Biroul Permanent Naţional
BPSMB Biroul Permanent de Sector
CCJ Consiliul de Coordonare Judeţean
CCL Consiliul de Coordonare Local
CCMB Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti
CCSMB Consiliul de Coordonare al Sectorului din Municipiul Bucureşti
CDJ Colegiul Director Judeţean
CDN Colegiul Director Naţional
CDSMB Colegiul Director de Sector al Municipiului Bucureşti
CJSEL Comisia Judeţeană de Etică şi Litigii
CMBSEL Comisia Municipiului Bucureşti de Statut Etică şi Litigii
CN Convenţia Naţională
CNA Convenţia Naţională a Partidului
CNC Consiliul Naţional de Coordonare
CNDLR Comisia Naţională de Dezvoltare Locală şi Regională
CNE Convenţia Naţională Extraordinară
CNRC Comisia Naţională pentru Revizie şi Control
CNSEL Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii
COCN Comisia de Organizare a CN
GA Guvernul Alternativă
GP Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberal
OF-PDL Organizaţia de Femei a Partidului Democrat Liberal
OOA-PDL Organizaţia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat Liberal
OPV3-PDL Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a Partidului Democrat Liberal
OS-PDL Organizaţia de Studenţi a Partidului Democrat Liberal
OT-PDL Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal
PDL Partidul Democrat Liberal
ROT Regulamentul de Organizare Teritorială
SC Secretariat Cancelarie
SES Secretariat pentru Egalitate de Şanse
SIRP Secretariat Imagine, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt
SPAPLC Secretariat pentru Politici privind Administraţia Publică, Locală şi Centrală
SPASMDR Secretariat pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu şi Dezvoltare Rurală
SPE Secretariat pentru Politici Economice
SPECCMS Secretariat pentru Politici în Educaţie, Cultură, Culte, Minorităţi şi Sport
SPJSOS Secretariat pentru Politici în Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi
Siguranţa Cetăţeanului
SPMA Secretariat pentru Politici în Mediul de Afaceri
SPS Secretariat pentru Politici Sociale
SRI Secretariat pentru Relaţii Internaţionale
SRSPONG Secretariat pentru Relaţiile cu Sindicate, Patronate, Organizaţii
Neguvernamentale şi grupurile de cetăţeni
SRUMGC Secretariat pentru Resurse Umane, Militanţi şi Gestiunea Carierei
SSRP Secretariat pentru Strategii şi Relaţii Politice

1STATUTUL PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERALTitlul I. Dispoziţii generale1. Denumirea, obiectivele şi membrii partidului1A. Denumirea şi însemnele partiduluiArt. 1. (1) Denumirea partidului este Partidul Democrat Liberal.(2) Denumirea prescurtată a partidului este PDL.Art. 2. Partidul Democrat Liberal este persoană juridică de drept public. Partidul Democrat Liberal îşidesfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legiipartidelor politice, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentruaplicarea acestuia.Art. 3. Partidul Democrat Liberal este continuatorul Partidului Democrat.Art. 4. (1) Semnul permanent al Partidului Democrat Liberal este trandafirul. El este inscripţionat pe sigla,drapelul şi celelalte însemne oficiale ale partidului, în aranjamente grafice aprobate de Consiliul Naţional deCoordonare, la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN).(2) Semnul electoral al partidului este trandafirul sub care se află prescurtarea PD-L, ansamblul fiind încadratîntr-un pătrat cu colţuri rotunjite.(3) Sediul central al Partidului Democrat Liberal este în:Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 1, sector 1.1B. Scopul şi obiectivele partiduluiArt. 5 (1) În acţiunea sa politică, Partidul Democrat Liberal, ca partid popular, urmăreşte respectarea valoriloruniversale ale libertăţii umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român şi înfăptuirea justiţiei.Misiunea sa este crearea unei societăţi capitaliste moderne în România, bazată pe dezvoltare economică şi peprincipiul solidarităţii.(2) În activitatea sa, Partidul Democrat Liberal urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şiinteresele naţionale, pluralismul politic şi principiile democraţiei constituţionale. Partidul Democrat Liberal îşiasumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democraţiei pe scena politică românească,precum şi dialogul şi colaborarea cu toate forţele politice democratice.Art. 6 (1) Prin vocaţia sa naţională, Partidul Democrat Liberal este partidul intereselor actuale şi de perspectivăale naţiunii române, ale fiecărui cetăţean al României.(2) În realizarea obiectivelor sale, Partidul Democrat Liberal acţionează pentru antrenarea tuturor cetăţenilor ladezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti ca societate democratică, liberă, dreaptă şi paşnică, în carefiecare cetăţean să aibă şanse egale să dobândească bunăstare, prin concurenţă liberă şi loială.(3) În conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale programului său politic, Partidul Democrat Liberalasigură promovarea principiilor democraţiei în scopul consolidării statului de drept şi acţionează prioritarpentru realizarea următoarelor obiective politice:a. construirea unei societăţi în care fiecare cetăţean al României să se bucure de libertate şi de prosperitate;2b. respectarea necondiţionată a demnităţii umane, garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale aleomului, separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic;c. asigurarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţii depline a presei;d. garantarea proprietăţii private, a concurenţei loiale în activitatea economică şi încurajarea libereiiniţiative;e. participarea activă a României la construcţia europeană şi respectarea angajamentelor asumate încalitatea sa de membru al organismelor europene şi internaţionale;f. înfăptuirea justiţiei şi asigurarea egalităţii în faţa legii a tuturor cetăţenilor;g. recunoaşterea rolului comunităţii şi al familiei, al tradiţiei, al culturii şi al religiei în păstrarea identităţiinaţionale;h. respectarea principiului subsidiarităţii, al descentralizării şi al autonomiei locale;i. asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României, în condiţiilegenerate de statutul de membru al Uniunii Europene;j. combaterea oricăror discriminări în viaţa politică, economică şi socială;k. creşterea nivelului de educaţie şi de cultură, în scopul integrării în civilizaţia europeană şi al consolidăriidemocraţiei, inclusiv prin încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică;l. încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;m. pregătirea temeinică pentru participarea la guvernare şi garantarea folosirii tuturor resurselor PartiduluiDemocrat Liberal pentru guvernarea eficientă, în beneficiul tuturor cetăţenilor României;n. raportarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului lanevoile reale ale României, în scopul asigurării eficienţei politice şi a progresului social.(4) Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul Democrat Liberal acţionează prin reprezentanţii săi înParlament, Guvern, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, orice alte instituţii şi organisme încare partidul este reprezentat, precum şi prin dialogul şi cooperarea permanentă cu partidele politicedemocratice, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, cu structurile societăţii civile şi cu mediul de afaceri.(5) Partidul Democrat Liberal militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrulorganismelor internaţionale din care face parte şi prin participarea la dezbateri locale şi regionale.Art. 7. (1) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şiexplicitate în: Programul Politic al Partidului Democrat Liberal, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şicelelalte documente politice şi programatice adoptate de acesta.(2) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului,simpatizanţilor acestuia şi oricărui cetăţean dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de aparticipa la punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale PartiduluiDemocrat Liberal, cu respectarea prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor democraţiei.1C. MembriiArt. 8. Partidul Democrat Liberal este constituit din persoane care aderă liber la Statutul, Programul şi celelaltedocumente ale partidului şi care vor să contribuie la promovarea şi aplicarea acestora în practică, devenindmembri ai partidului.Art. 9. Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru al Partidului Democrat Liberal.Pentru membri, respectarea Statutului, Programului şi a tuturor celorlalte documente sau regulamente alepartidului este obligatorie. Membrii Partidului Democrat Liberal nu au dreptul să participe la manifestări sauacţiuni contrare intereselor partidului şi nu au dreptul să aibă atitudini care să contravină politicii partidului.Art. 10. Libertatea opiniei şi dreptul la exprimarea unor opţiuni minoritare sunt garantate în interiorulpartidului, inclusiv prin promovarea sau susţinerea unei moţiuni. Promovarea unei moţiuni, a ideilor noi, serealizează numai în cadrul organizat intern. Tendinţa de a le face cunoscute în afara partidului, înainte deprezentarea lor în partid, sau de a le pune direct în practică, înainte de a fi aprobate, nu este admisă.32. Principiile de organizare şi activitatea internă2A. Organizarea generalăArt. 11. Partidul Democrat Liberal este organizat pe criteriul administrativ teritorial.Art. 12. În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:a) local – comune, oraşe şi municipii, exclusiv Municipiul Bucureşti;b) judeţean – judeţe, Municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia;c) naţional.Art. 13. Între niveluri sunt relaţii de subordonare, fiecare nivel având autonomie în cadrul competenţelorstatutare şi regulamentare.Art. 14. Pentru fiecare nivel există cel puţin un organism de conducere şi coordonare colegial, care seîntruneşte cel puţin semestrial sau, după caz, cel puţin trimestrial, şi un organism de conducere şi de execuţiepermanent, care se întruneşte cel puţin lunar. Modul în care se organizează, se desfăşoară şi se conduceactivitatea în organizaţiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul de Organizare Teritorială ( ROT ), aprobatde CNC la propunerea BPN.2B. Principiile activităţii interneArt. 15. Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii generale:(a) libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilororganizatorice ale partidului;(b) egalitatea şanselor tuturor membrilor de a avea acces la orice funcţie aleasă sau numită în partid, sau în afarapartidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competenţei şi meritelor personale, a activităţii desfăşurate înpartid sau în funcţii publice, potrivit criteriilor privind cariera politică, aprobate prin regulament;(c) democraţia internă, toate deciziile adoptându-se pe baza voturilor liber exprimate;(d) solidaritatea membrilor în toate acţiunile partidului;(e) unitatea partidului;(f) disciplina şi responsabilitatea membrilor în aplicarea hotărârilor şi deciziilor adoptate de organismele deconducere ale partidului de la nivel local, judeţean sau naţional;(g) fermitate în respectarea şi aplicarea Statutului, regulamentelor, Programului, documentelor şi deciziilorpolitice ale partidului;(h) garantarea accesului corespunzător al tinerilor, femeilor, pensionarilor şi persoanelor de vârsta a treia întoate structurile de decizie ale partidului, pe baza valorii personale şi a activităţii desfăşurate în partid, potrivitcriteriilor de apreciere a carierei politice aprobate prin regulament;(i) asigurarea exprimării şi dezbaterii, în cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţii în legăturăcu toate documentele sau acţiunile politice majore ce urmează să fie iniţiate de organismele de conducere alepartidului de la nivelul naţional sau judeţean;4(j) fiecare membru al partidului, indiferent de funcţia pe care o exercită în partid sau în afara acestuia, sau detipul de organizaţie din care face parte, trebuie să activeze obligatoriu într-o organizaţie de secţie de votare, decomună, oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti, după caz;(k) un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese în organismele de conducere ale acestuia,dar nu la acelaşi nivel.Art. 16. (1) În scopul de a contribui activ la egalitatea şanselor femeilor faţă de bărbaţi privind implicarea lor înactivitatea politică, Partidul Democrat Liberal adoptă sistemul ponderii de participare a femeilor la o cotă deminimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate.(2) În scopul de a promova tinerii în viaţa politică, Partidul Democrat Liberal adoptă sistemul ponderii departicipare a tinerilor la o cotă de minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate.Titlul II. Structura internă a partidului3. Drepturile şi obligaţiile membrilor3A. Dobândirea calităţii de membruArt. 17. Poate să devină membru al Partidului Democrat Liberal orice persoană care a împlinit vârsta de 18 anişi care:a) aderă la principiile şi valorile afirmate de Partidul Democrat Liberal şi doreşte să acţioneze pentru realizareaacestora;b) recunoaşte şi respectă Statutul, Programul şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamenteleaprobate pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;c) este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean onest, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinireaobiectivelor partidului, înregistrarea sa ca membru nefiind de natură să dăuneze activităţii sau imaginiipartidului.Art. 18. Calitatea de membru al Partidului Democrat Liberal se dobândeşte pe baza unei adeziuni formulate înscris şi depusă la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul demuncă, la alegerea sa.Art. 19. (1) În cel mult trei zile de la depunere, Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanţi şi GestiuneaCarierei (SRUMGC) al organizaţiei locale respective, face publică adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei.(2) În cazul în care, în 10 zile de la afişare, nu se înregistrează nicio contestaţie sau obiecţiune, candidatul esteinvitat să se prezinte în faţa Biroului Permanent Local (BPL), în prima şedinţă a acestuia.(3) BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid.(4) În cazul în care cererea respectivă este respinsă, candidatul poate sesiza, în cel mult 10 zile de la respingere,BPJ (BPSMB) respectiv, a cărui decizie trebuie luată în prima sa şedinţă şi rămâne definitivă. Decizia BPJ(BPSMB) se ia după audierea candidatului.(5) Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al MembrilorPartidului Democrat Liberal, care trebuie efectuată în maxim 5 zile de la data deciziei BPL sau BPJ, după caz,de către secretarul responsabil din BPJ (BPSMB).5Art. 20. La prima reuniune a organizaţiei locale respective şi apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhicsuperioare, se informează despre primirea de noi membri, ca şi despre datele personale ale acestora.Art. 21. (1) Noii membri completează o fişă de evidenţă care se păstrează de către SRUMGC al BPJ şi primesccâte un carnet de membru.(2) La nivel naţional va funcţiona Registrul Naţional al Membrilor Partidului Democrat Liberal ce va cuprindetoţi membrii partidului, precum şi datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului Naţional alMembrilor Partidului Democrat Liberal se va specifica prin ROT.Art. 22. Membrii partidelor cu care Partidul Democrat Liberal fuzionează prin absorbţie şi care doresc sădevină membri ai Partidului Democrat Liberal trebuie să depună adeziuni individuale, în conformitate cudispoziţiile art. 17-21 şi îşi păstrează vechimea din partidul de la care provin.Art. 23. Militanţii partidului sunt acei membri care doresc să facă o carieră politică, potrivit criteriilor decarieră în partid aprobate prin Statut şi regulament. Militanţii sunt implicaţi în mod curent în rezolvareaproblemelor de partid şi în viaţa organizaţiei din care fac parte.Art. 24. Simpatizanţii Partidului Democrat Liberal sunt acele persoane care aderă la obiectivele şi programelepartidului, dar care nu au formulat o cerere pentru a deveni membru, potrivit dispoziţiilor art. 17-21.3B. Drepturile membrilorArt. 25. Fără discriminări sau privilegii, membrii Partidului Democrat au următoarele drepturi:a) să-şi exprime liber opiniile în interiorul partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitateaorganismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în funcţii numite sau alese;b) să exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin poziţiilorpolitice formulate de organismele de conducere ale partidului în subordinea cărora se află;c) să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care partidul le deţine;d) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi – numai dacă au achitată, la zi, cotizaţia – în funcţiile de conducere dinorganismele partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinulpolitic al partidului, în condiţiile legii, a prevederilor prezentului Statut şi a regulamentului privind carierapolitică;e) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;f) să se apere în interiorul partidului faţă de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi aleregulamentelor partidului;g) să fie sprijinit de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;h) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai îninteresul Partidului Democrat Liberal.3C. Obligaţiile membrilorArt. 26. Membrii Partidului Democrat Liberal au următoarele obligaţii:a) să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precumşi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;6b) să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul, Declaraţiile,Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia;c) să pună în practică cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere însubordinea cărora se află, sau din care fac parte;d) să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de organismele deconducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;e) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe care le deţin,ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;f) să reprezinte interesele şi opţiunile partidului în activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinulpolitic al partidului;g) să plătească cotizaţia, precum şi celelalte contribuţii stabilite de organismele competente. Neplata cotizaţieila zi, precum şi a celorlalte contribuţii stabilite, atrage după sine interzicerea dreptului de a-şi exprima votul înoricare dintre organismele partidului, de a alege şi de a fi ales în cadrul acestora;h) să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări depoziţie care să contravină politicii partidului;i) să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut şi în regulamentele partidului;j) să aibă o conduită civica ireproşabila; să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în caretrăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;k) să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a ocupa o funcţie publică ce sedobândeşte prin alegere sau numire.3D. SancţiuniArt. 27. (1) Membrilor Partidului Democrat Liberal care nu respectă Statutul, Programul, regulamentele saucelelalte documente ale partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţiisau activităţi provoacă daune partidului, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una din următoarele sancţiuni:a) atenţionare;b) avertisment;c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului;d) demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;e) retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite prin susţinerea partidului;f) excluderea din partid.(2) Sancţiunea excluderii unui membru din Partidul Democrat Liberal se poate hotărî, de către organismelecompetente, numai în următoarele situaţii:a. a încălcat grav sau în mod repetat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor şi principiilorstabilite prin Programul Politic al Partidului;b. a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi, prin aceasta, a adus prejudiciimajore îndeplinirii unor obiective politice importante;7c. a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politiceşi cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă.Art. 28. (1) Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului,alese sau numite, se decide de către BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art. 27 alin.1 lit. a, b şi c,respectiv de către CCL (CCSMB), prin hotărâre, la propunerea BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute laart. 27 alin.1 lit. f.(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii de nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese saunumite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile prevăzute la art. 27 alin.1 lit. a, b şi c, respectiv de cătreCCL, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute laart. 27 alin.1 lit. c, d, e şi f.(3) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.(4) In astfel de situaţii CCL se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii.Art. 29. (1) Sancţionarea membrilor ce ocupa funcţii de nivel judeţean, în interiorul sau în afara partidului,alese sau numite, se hotărăşte de către BPJ (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art.27 alin.1 lit. a şi b,respectiv de către CCJ (CCSMB), la propunerea BPJ (BPSMB) sau a organismelor ierarhic superioare, pentrusancţiunile prevăzute la art.27 alin.1 lit. c, d, e, şi f.(2) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.(3) In astfel de situaţii CCJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii.Art. 30. Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 28 şi art. 29 este CJSEL (CMBSEL), care, sesizatăîn cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei, este obligată să se pronunţe şi să comunice în scrishotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare. Hotărârea CJSEL (CMBSEL) este atacabilă, în cel mult 10 zilede la primire, la Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL), care va comunica, în scris, celui încauza, soluţia sa definitiva, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.Art. 31 (1) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii de nivel naţional – cu excepţia celor aleşi la ConvenţiaNaţională (CN) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăşte prin votul ConsiliuluiNaţional de Coordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN) şi se comunică celui încauza, în scris, în cel mult 5 zile.(2) Instanţa de apel este CNSEL, care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, este obligată să sepronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris, soluţia adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.Soluţia CNSEL este definitivă.Art. 32. Sancţionarea membrilor ce ocupa funcţii alese în CN se hotărăşte prin votul membrilor CN, în urmaunei propuneri a CDN, adoptata de către CNC.Art. 33. (1) Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin 3 zile înainte de dataîntrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele deprobă.(2) Toate termenele prevăzute în art. 28 – 31 sunt termene de decădere.Art. 34. (1) După un an de la aplicarea sancţiunii, cel sancţionat poate cere ridicarea sancţiunii primuluiorganism care a hotărât sancţionarea sa.(2) Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism şi nici aceluiaşi, pe parcursul anului calendaristicrespectiv.8Art. 35. Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către SRUMGC în fişa personală a fiecăruimembru, precum şi în Registrul Naţional al Membrilor Partidului Democrat Liberal.3E. Pierderea calităţii de membruArt. 36. (1) Calitatea de membru al PDL se pierde prin retragere, radiere sau excludere.(2) Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimatea persoanei în cauză. Cererea scrisă împreună cu carnetul sau însemnele aparţinând partidului se depun la BPLal organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o transmite SRUMGC al BPJ (BPSMB),pentru scoaterea din evidenţă.(3) Radierea se face de către SRUMGC al BPJ (BPSMB), la propunerea BPL al organizaţiei pe teritoriul căreiaera membru cel în cauză, numai în următoarele cazuri:- neplata cotizaţiei timp de mai mult de un an calendaristic,- înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică,- declararea ca independent a acelui membru care ocupa o funcţie aleasă sau numita, în afara partidului, cusprijinul politic al acestuia,- deces.(4) Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile art. 27-33 din prezentul statut.(5) Demisia devenită publică nu mai poate fi retrasă de persoana în cauză şi nici oprită de vreo altă persoană sauinstituţie a partidului.(6) Dacă demisia a fost depusă ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situaţia revenirii în partid esterecunoscută vechimea anterioară datei demisiei.4. Organizaţiile teritoriale4A. Organizaţia de secţie de votareArt. 37. Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizaţia de secţie de votare, care esteconstituită pe teritoriul unei secţii de votare şi poartă numărul acesteia.Art. 38. Organizaţia de secţie de votare se constituie când pe teritoriul respectiv sunt cel puţin cinci membri. Eaare, în principal, atribuţii executive privind legătura directă cu electoratul şi desfăşurarea în condiţii optime acampaniei electorale şi a alegerilor din secţia de votare respectivă şi este condusă de un preşedinte ales demajoritatea membrilor.4B. Organizaţia localăArt. 39. (1) Pe teritoriul fiecărei comune, oraş sau municipiu, cu excepţia municipiului Bucureşti, se constituiecâte o organizaţie locală formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reşedinţa sau locul demuncă pe teritoriul respectiv.(2) Organizaţia locală este condusă de un Consiliu de Coordonare Local (CCL) care este organul de deciziepolitică şi care se întruneşte trimestrial, precum şi de un Birou Permanent Local (BPL), care pune în practicăhotărârile CCL şi care se întruneşte lunar.9(3) Prin hotărârea CCL, la propunerea BPL, în localităţi se pot înfiinţa organizaţii de cartier sau organizaţiisăteşti, conduse de un Birou Permanent de Cartier (BPC) sau de un Birou Permanent Sătesc (BPS).(4) Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitateaorganizaţiilor locale sunt prevăzute în ROT.(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCL adopta hotărâri, iar BPL emite decizii.4C. Organizaţia judeţeanăArt. 40. (1) În fiecare judeţ se constituie câte o organizaţie judeţeană, formată din toate organizaţiile locale depe teritoriul judeţului respectiv.(2) Activitatea dintr-o organizaţie judeţeană se conduce de către un Consiliu de Coordonare Judeţean (CCJ),care se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi care alege un Birou Permanent Judeţean (BPJ) cese întruneşte de două ori pe lună sau ori de câte ori este necesar.(3) La nivelul organizaţiilor judeţene se constituie şi funcţionează Colegiul Director Judeţean (CDJ), format dinBPJ şi preşedinţii organizaţiilor locale de pe raza judeţului respectiv.(4) CDJ se reuneşte trimestrial, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea preşedintelui BPJ, a BPJ sau a 1/3dintre membrii săi.(5) Atribuţiile şi competentele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduceactivitatea organizaţiilor judeţene sunt prevăzute în ROT.(6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCJ adopta hotărâri, iar CDJ şi BPJ emit decizii.Art. 41. CCL, CCJ, BPMB şi CCMB se formează, iar BPL, BPJ şi BPSMB se aleg, o dată la patru ani prin votsecret, prin modalităţi specifice, în termen de maximum 120 de zile de la data convenţiei naţionale de alegere apreşedintelui partidului, sau mai devreme, prin proceduri speciale, prevăzute în regulamente.Art. 42. (1) Organizaţiile constituite pe teritoriul secţiilor de votare sunt subordonate CCL pe teritoriul căruia seaflă, iar între şedinţele acestuia, BPL.(2) Organizaţiile locale sunt subordonate CCJ, iar între şedinţele acestuia BPJ.(3) Organizaţiile judeţene sunt subordonate CNC, CDN, iar între şedinţele acestora, BPN.(4) Hotărârile organizaţiilor teritoriale se iau prin modalităţile şi cu majoritatea prevăzute în ROT.4D. Organizaţiile de la nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuiaArt. 43. (1) Pe teritoriul fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se constituie câte o organizaţie de sectorformată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în MunicipiulBucureşti.(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Coordonare al Sectorului dinMunicipiul Bucureşti (CCSMB) care este organismul de decizie politică şi organizatorică a activităţii partiduluila nivelul sectorului, precum şi Biroul Permanent de Sector (BPSMB) care este organismul de conducere aactivităţii partidului între reuniunile CCSMB.Art. 44. La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti(CCMB) care este organismul de conducere, decizie politică şi organizatorică al PDL la nivelul Capitalei,precum şi Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti (BPMB) care este organismul permanent de conducere aactivităţii partidului între reuniunile CCMB.10Art. 45. CCSMB se subordonează CCMB iar, între şedinţele acestuia, BPMB; BPSMB se subordoneazăBPMB.Art. 46. (1) CCMB este subordonat CNC şi CDN, iar, între şedinţele acestora, BPN; BPMB se subordonează,la rândul său, CNC, CDN şi BPN. Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii organismelor partidului dela nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia sunt prevăzute în ROT.(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin, CCMB şi CCSMB adoptă hotărâri, iar BPMB şi BPSMB emitdecizii.4E. Organizaţiile din afara ţăriiArt. 47. Persoanele cu cetăţenie română care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara frontierelorRomâniei pot să devină membri PDL depunând adeziunea scrisă BPN.Art. 48. Atunci când într-o ţară sunt mai mult de 5 membri, ei pot forma organizaţii conform prevederilorprezentului Statut. Acestea fac parte din organizaţia locală PDL sector 1.5. Alte organizaţii ale Partidului Democrat Liberal5A. Dispoziţii generaleArt. 49. Partidul Democrat Liberal poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acesteareunesc membri şi simpatizanţi PDL grupaţi pe un criteriu specific: sex, vârstă, profesie, ocupaţie etc.Art. 50. Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni alepartidului, specifice pentru categoria respectivă, care să determine atragerea de noi membri şi simpatizanţi.Art. 51. (1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea CNC, la propunerea BPN şi funcţionează pe bazaregulamentelor proprii aprobate de către CNC la propunerea BPN.(2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PDL.(3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg organisme de conducere proprii la nivelnaţional, judeţean şi eventual local, care vor fi subordonate la nivel naţional BPN, la nivel judeţean BPJ(BPSMB), iar la nivel local BPL.5B. Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat LiberalArt. 52. Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal (OT-PDL) este constituită din membri şisimpatizanţi ai partidului care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care doresc să activeze în aceastăorganizaţie. În cadrul OT-PDL se constituie departamente pentru activităţile şi problemele specifice.Art. 53. (1) Scopul OT-PDL este dezbaterea şi analizarea problemelor specifice tineretului, în vedereaelaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi pentru punerea lor în practică împreuna custructurile organizatorice ale PDL.(2) Documentele programatice elaborate de OT-PDL se supun aprobării CNC la propunerea BPN.Art. 54. (1) Conducerile executive ale PDL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor dinOT-PDL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.(2) OT-PDL, împreuna cu OS-PDL, au dreptul să propună cel puţin 30% tineri, pentru orice listă de candidaţirealizată în vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.115C. Organizaţia de Femei a Partidului Democrat LiberalArt. 55. (1) Organizaţia de Femei a Partidului Democrat Liberal (OF-PDL) este formată din membre şisimpatizante ale partidului care doresc să activeze în această organizaţie, potrivit regulamentului.(2) OF-PDL acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şipentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viata politică,economică şi social-culturală.Art. 56. (1) Scopul OF-PDL este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a femeii,copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerealor în practica împreuna cu structurile organizatorice ale PDL.(2) Documentele programatice elaborate de OF-PDL se supun aprobării CNC, la propunerea BPN.Art. 57. OF-PDL are dreptul să propună cel puţin 30% femei, pentru orice listă de candidaţi care se realizeazăîn vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.5D. Organizaţia de Studenţi a Partidului Democrat LiberalArt. 58. Organizaţia de Studenţi a Partidului Democrat Liberal (OS-PDL) este constituită din membri şisimpatizanţi ai partidului care au calitatea de student şi care doresc să activeze în această organizaţie.Art. 59. (1) Scopul OS-PDL îl constituie dezbaterea şi analizarea, în colaborare cu organizaţiile PDL, aproblemelor specifice studenţilor, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şipunerea lor în practică împreuna cu structurile organizatorice ale PDL.(2) Documentele programatice ale OS-PDL se supun aprobării CNC la propunerea BPN.(3) Potrivit criteriilor de gestionare a carierei în partid, membrii care au îndeplinit funcţii de conducere în OSPDLpot activa, după absolvirea studiilor, ca membri în organismele de conducere ale OT-PDL, pana laorganizarea primelor alegeri.(4) OS-PDL, împreuna cu OT-PDL, au dreptul sa propună cel puţin 30% tineri pentru orice listă de candidaţirealizată în vederea ocupării unor funcţii alese sau numite, în interiorul sau în afara partidului.5E. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a Partidului Democrat LiberalArt. 60. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a Partidului Democrat Liberal (OPV3-PDL) esteconstituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă care dorescsă activeze în această organizaţie potrivit regulamentului.Art. 61. Scopul OPV3-PDL este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire apensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu,precum şi punerea lor în practică împreuna cu celelalte structuri organizatorice ale PDL.Art. 62. Documentele programatice elaborate de OPV3-PDL se supun aprobării Consiliului Naţional deCoordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN).5F. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat LiberalArt. 63. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat Liberal (OOA-PDL) este o organizaţieinternă a Partidului Democrat Liberal constituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care activează în sfera12întreprinderilor mici şi mijlocii şi în mediul de afaceri, care doresc să militeze în aceasta organizaţie, curespectarea Statutului şi a Regulamentului.Art. 64. Scopul Organizaţiei este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire aactivităţii membrilor şi simpatizanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi amediului de afaceri, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu, precum şi punerea lor în practică,împreună cu celelalte structuri organizatorice ale PDL.Art. 65. Documentele programatice elaborate de OOA-PDL se supun analizei BPN şi aprobării CNC, lapropunerea Biroului Permanent Naţional.6. Grupurile interne6A. Grupul Parlamentar al Partidului Democrat LiberalArt. 66. (1) Grupul Parlamentar (GP) al PDL este format din toţi deputaţii şi senatorii aleşi pe listele PDL.(2) Principala obligaţie a GP este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.(3) Conducerea GP al PDL este asigurată alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta, de liderii grupurilorparlamentare ale PDL din cele doua Camere ale Parlamentului.Art. 67. (1) GP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracternormativ.(2) Pentru activitatea din Parlament, GP înaintează BPN analize şi propuneri în vederea avizării. Deciziile BPNsunt obligatorii.Art. 68. Membrilor GP le este interzisa exprimarea în Parlament a unor poziţii divergente liniei politice apartidului.6B. Guvernul Alternativa al PDL şi comisiile de specialitateArt. 69. (1) Când partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul Alternativă (GA), care:(a) poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ;(b) înaintează BPN analize şi propuneri, în vederea avizării pentru activitatea din Parlament. Deciziile BPNsunt obligatorii.(2) In activitatea sa GA va colabora cu comisiile de specialitate ale partidului.Art. 70. Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză şi decizie asupra strategiilor şia politicilor fundamentale ale partidului la nivel naţional.Art. 71. (1) Organizarea şi funcţionarea GA, sunt stabilite prin regulament, aprobat de către CNC, lapropunerea BNP.(2) Comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu, aprobat de CNC lapropunerea BPN.6C. Comisia de Dezvoltare Locala şi Regională13Art. 72. (1) Comisia de dezvoltare locală şi regională (CDLR) este constituită din câte trei reprezentanţi aipreşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene, primarilor de municipii, parlamentarilor şi membrilorguvernului (când partidul se află la guvernare).(2) Membrii comisiei sunt aleşi, cu majoritate de voturi, pe fiecare categorie în parte, de totalitatea preşedinţilorşi vicepreşedinţilor de consilii judeţene, respectiv a primarilor de municipii, a parlamentarilor şi a membrilorguvernului.(3) Preşedintele comisiei este ales de membrii comisiei cu majoritate de voturi.(4) Comisia se formează în maxim 30 de zile de la şedinţa CNC de alegere a BPN.(5) Funcţionarea comisiei este stabilită prin ROT.Titlul III. Conducerea Naţională7. Convenţia Naţională7A. Atribuţii generaleArt. 73. (1) Convenţia Naţională este organul suprem de conducere al Partidului Democrat Liberal, înconformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Convenţia Naţională este unica instanţă care stabileşte linia politică generală a partidului, alege Moţiunea,preşedinţii CNSEL şi CNRC şi adoptă Statutul.(3) Convenţia Naţională dezbate rapoartele CNC, CNSEL şi CNRC precum şi litigii şi alte probleme decompetenţa sa.7B. Convocarea şi delegaţiiArt. 74. Convenţia Naţională Ordinară se reuneşte din patru în patru ani, la convocarea CNC.Art. 75. (1) Cu cel puţin 90 de zile înainte, CNC în funcţie, la propunerea BPN, stabileşte:a) locul şi data CN;b) timpul de desfăşurare;c) numărul de delegaţi şi invitaţi;d) componenţa nominală a Comisiei de Organizare a CN (COCN) formată din 9 persoane.(2) Numărul de delegaţi la CN nu poate fi mai mic de 1000. Aceştia sunt delegaţi de drept şi delegaţi aleşi înorganizaţiile judeţene.Art. 76. Sunt delegaţi de drept:a) membrii CNC în funcţie;b) membrii CNSEL şi ai CNRC în funcţie;c) personalităţi marcante, membri PDL, aprobaţi nominal de CNC la propunerea BPN.14Art. 77. În fiecare organizaţie judeţeană, BPJ alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma dereprezentare hotărâtă de COCN – având în vedere, în principal, rezultatele electorale.7C. MoţiuniArt. 78. Moţiunile sunt alternative programatice în privinţa liniei politice a partidului. Fiecare moţiune vacuprinde idei care promovează valorile doctrinei centrist democrate, liberale şi creştin democrate.Art. 79. Moţiunea câştigătoare devine Programul de acţiune politică al Partidului Democrat Liberal pentruurmătorii 4 ani.Art. 80. (1) Membrii care doresc sa promoveze o moţiune trebuie să depună proiectul acesteia la COCN cu celpuţin 70 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN, însoţit de numele liderului şi semnăturile a 35 de membricare formează grupul de promovare.(2) Analiza în COCN se face în termen de maximum 3 zile, în prezenţa a 3 reprezentanţi ai grupului depromovare a moţiunii respective.Art. 81. Cu cel puţin 65 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN liderii moţiunilor trebuie să primească de laCOCN, în scris, acceptarea proiectelor de moţiune ce reprezintă confirmarea îndeplinirii condiţiilor de formănecesare pentru introducerea moţiunii.Art. 82. Dacă COCN nu acceptă un proiect de moţiune, în cel mult 3 zile de la primirea răspunsului, liderulmoţiunii poate face apel la CNC, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şisă dea soluţia care rămâne definitivă.Art. 83. Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizaţiilor judeţene prin grija liderului şi a grupului depromovare.Art. 84. (1) BPJ şi respectiv BPSMB organizează dezbateri asupra tuturor proiectelor de moţiune la cererealiderilor moţiunilor, cu cel puţin 50 de zile înaintea datei de desfăşurare a CN, invitând la dezbatere pe toţimembrii CDJ (BPSMB).(2) La aceste dezbateri nu este necesară întrunirea majorităţii membrilor CDJ (BPSMB).(3) Proiectele de moţiune sunt susţinute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare.(4) Orice proiect de moţiune se dezbate cel puţin 90 de minute.Art. 85. (1) Cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării Convenţiei Naţionale, CDJ (BPSMB), întrunitstatutar, se pronunţa prin votul secret al majorităţii membrilor, pentru susţinerea sau nesusţinerea uneia sau maimultor moţiuni.Neîntrunirea majorităţii membrilor CDJ (BPSMB) la această convocare determină nesusţinerea nici unuia dinproiectele de moţiune.(2) Susţinerea unei moţiuni se stabileşte prin votul secret al majorităţii celor prezenţi.(3) Decizia se transmite de îndată COCN.(4) CDJ (BPSMB) nu poate da mandat imperativ delegaţilor la CN pentru a vota sau nu o anumită moţiune.Art. 86. (1) Un proiect de moţiune devine moţiune acceptată ce se dezbate în Convenţia Naţională dacaîntruneşte – în conformitate cu art. 85 – susţinerea a cel puţin 10 CDJ (BPSMB).15(2) Liderii moţiunilor ce au întrunit susţinerea a cel puţin 10 CDJ (BPSMB) transmit, în scris, COCN, cu celpuţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a CN, lista cu numele a cel mult 5 purtători de cuvânt dintre membriigrupului de promovare, care vor susţine moţiunea în cadrul dezbaterilor din cadrul Convenţiei.(3) Termenele de la art. 80-86 sunt termene de decădere.Art. 87. (1) Dacă la termenul fixat prin art. 80 nu s-a depus niciun proiect de moţiune, funcţia de preşedinte alPDL devine vacantă imediat.(2) În caz de vacantare a funcţiei de preşedinte al partidului, CNC se întruneşte în cel mult 5 zile şi numeşte unComitet Dirigent format din 3 membri ai BPN care urmează să îndeplinească, pentru maximum 90 de zile,atribuţiile curente ale preşedintelui, perioadă în care se organizează o nouă CN. Comitetul Dirigent ia hotărâriprin consens.Art. 88. (1) Liderul şi grupul de promovare a oricărei moţiuni au dreptul să facă, atât în public, cât şi îninteriorul partidului, numai declaraţii despre propria moţiune şi/sau persoanele care o susţin.(2) Orice declaraţie, în interiorul sau în afara partidului, despre o altă moţiune şi/sau persoanele care o susţin, seconstată de COCN şi determină descalificarea imediată a moţiunii respective.(3) În cel mult 24 de ore, liderul moţiunii descalificate poate face apel la CNSEL, care stabileşte soluţiadefinitivă în maximum 48 de ore de la sesizare.7D. Alegerile în Convenţia NaţionalăArt. 89. (1) În CN se aleg prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi:a) una dintre moţiunile prezentate;b) preşedintele CNSEL;c) preşedintele CNRC.(2) Moţiunea câştigătoare devine Programul Politic de acţiune al Partidului Democrat Liberal. Liderul moţiuniicare obţine majoritatea voturilor valabil exprimate este declarat Preşedinte al PDL. Primul semnatar din grupulde promovare a moţiunii câştigătoare este declarat Preşedinte Executiv al PDL. Ceilalţi 34 de membri aigrupului de promovare devin membri ai CNC.(3) De la moţiunile care nu au obţinut majoritatea voturilor, dar au obţinut cel puţin 10% din voturile valabilexprimate la primul tur de scrutin, liderul şi un număr proporţional de susţinători dintre membrii grupului depromovare, desemnaţi de către liderul moţiunii, vor deveni membri ai CNC.Art. 90. (1) Pentru alegerea moţiunii se organizează dezbateri în plenul CN şi eventual pe secţiuni.(2) Moţiunile sunt prezentate, în perioade de timp egale, de către liderul moţiunii şi reprezentanţii săi desemnaţiconform art. 86 alin (2). Perioada de timp este stabilită de către COCN. Ordinea de prezentare se stabileşte deCOCN prin tragere la sorţi în prezenţa a câte unui reprezentant din partea fiecărei moţiuni acceptate.Dezbaterile sunt conduse de preşedintele COCN care nu poate face parte din grupul de promovare a nici uneimoţiuni.(3) În cursul dezbaterilor, liderul şi reprezentaţii săi vor răspunde şi la întrebările delegaţilor.Art. 91. (1) Pentru alegerile din CN se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:1. titlurile moţiunilor care se dezbat şi numele liderilor acestora;162. candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNSEL;3. candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC.Art. 92. (1) Votul delegaţilor este secret. Ei vor opta:a) pentru sau împotriva moţiunii, când există o singură moţiune, şi unul dintre candidaţii pentru funcţia depreşedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC;b) pentru una dintre moţiunile prezentate, când există mai multe moţiuni, unul dintre candidaţii pentru funcţiade preşedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC.(2) Dacă nici una dintre moţiuni sau nici unul dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte CNSEL, respectivCNRC, nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primeledouă moţiuni, respectiv între primii doi candidaţi la preşedinţia CNSEL, respectiv CNRC, în ordinea voturilor.7E. Convenţia Naţională ExtraordinarăArt. 93. (1) În situaţii speciale se pot convoca CN Extraordinare (CNE).(2) CNC hotărăşte convocarea CNE prin votul majorităţii membrilor prezenţi, la cererea:a) Preşedintelui partidului;b) Majoritatea membrilor BPN;c) Majoritatea preşedinţilor BPJ (BPSMB), cu acordul BPJ (BPSMB) respective;d) 3/4 dintre membrii CNSEL sau CNRC, numai pentru probleme specifice.(3) Pentru CNE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CNO.Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea CNE, inclusiv posibilitatea depunerii demoţiuni, se stabilesc în CNC care hotărăşte convocarea.8. Preşedintele partiduluiArt. 94. Preşedintele este conducătorul politic al partidului, persoana care sintetizează elementele deidentificare ale partidului si, totodată, simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acestsens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.Art. 95. În îndeplinirea funcţiei sale, Preşedintele partidului are următoarele competenţe:(a) garantează aplicarea Statutului şi a Programul Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organelorcompetente neconcordanţele sesizate;(b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul Partidului cu evoluţiasituaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi decizieiorganismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;(c) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit deorganismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;(d) prezidează lucrările CN, CNC, CDN şi BPN la care este prezent;(e) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor CN, CNC şi a deciziilor CDN şi BPN;17(f) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor CNC şi a deciziilor CDN şi BPN;(g) prezintă, periodic, în CNC rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prinProgramul partidului;(h) prezintă în Conferinţa Naţionala Anuală a partidului (CNA), Raportul anual de activitate şi Programul deactivitate pentru anul următor;(i) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţinefuncţii de conducere în partid;(j) coordonează activitatea Guvernului Alternativă;(k) prezidează întrunirile conducerii PDL cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativă.Art. 96. Preşedintele PDL, este ales de CN odată cu votarea moţiunilor, în persoana liderului moţiuniicâştigătoare.9. Preşedintele executiv al partiduluiArt. 97. În îndeplinirea funcţiilor sale, preşedintele executiv al partidului are următoarele competenţe:a) conduce activitatea de punere în practică a hotărârilor CNC şi CD şi a deciziilor BPN;b) prezidează şedinţele CNC, CD şi BPN în absenţa preşedintelui partidului;c) coordonează activitatea grupurilor şi a împuterniciţilor speciali ai BPN precum şi a organizaţiilor interne învederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;d) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit deorganismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;e) îndeplineşte orice atribuţii delegate de către preşedintele partidului.Art. 98. Preşedintele executiv al PDL este ales de CN odată cu votarea moţiunilor, în persoana primuluisemnatar din grupul de promovare a moţiunii câştigătoare.10. Consiliul Naţional de Coordonare10A. Funcţia şi atribuţiileArt. 99. (1) Consiliul Naţional de Coordonare (CNC) este organul de conducere, decizie politică şiorganizatorică al PDL în perioada dintre Convenţiile Naţionale. În acest sens, CNC poate adopta orice hotărârede competenţa CN, cu excepţia adoptării de noi moţiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi preşedinţi aiCNSEL şi CNRC.(2) CNC adoptă hotărâri în prezenta majorităţii membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, daca prindispoziţii speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.Art. 100. (1) În cazul în care împrejurările impun de urgenţă o schimbare majoră a Programului Partidului sau aStatutului, CNC poate adopta astfel de hotărâri cu obligaţia de a le supune ratificării Convenţiei Naţionale.18(2) Hotărârile de la alineatul (1) se adoptă cu 2/3 din voturile exprimate.Art. 101. CNC are următoarele atribuţii:a) analizează şi aprobă, la propunerea BPN, adaptările şi actualizările aduse Programului în vigoare în raport cuevoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi a situaţiei internaţionale;b) analizează activitatea BPN şi adoptă masurile care se impun;c) analizează rapoartele BPN sau CDN privind activitatea parlamentară, guvernarea ţării precum şi celereferitoare la alte probleme majore, adoptând măsurile ce se impun;d) aprobă propunerile BPN sau CDN privind politica electorală la nivel naţional, cu prilejul alegerilor locale,parlamentare sau prezidenţiale;e) aprobă, la propunerea BPN, retragerea din Guvern a unora, sau a tuturor membrilor PDL, după caz;f) aprobă, la propunerea BPN, regulamentele prevăzute în competenţa sa prin prezentul Statut;g) analizează informările CNRC şi ale CNSEL, adoptând hotărârile sau instrucţiunile care devin obligatoriipentru BPN;h) hotărăşte asupra sancţiunilor de competenţa sa şi poate propune CN sancţionarea membrilor ce ocupă funcţiialese de către CN;i) alege, în prima şedinţă după ce CN a adoptat o moţiune, şi ori de cate ori este necesar, prin vot secret, cumajoritatea voturilor exprimate, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarii executivi şi trezorierul BPN; deasemenea, alege membrii CNSEL şi CNRC, prin vot secret, în ordinea descrescătoare a numărului de voturiobţinute de candidaţi;j) demite prin vot secret, pe unii membri ai BPN, la propunerea preşedintelui partidului, a BPN sau lapropunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii BPJ (BPSMB) cu acordul BPJ (BPSMB) respective;k) alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDL la funcţia de preşedinte alRomâniei, prim-ministru, ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;l) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Convenţia Naţională a Partidului;m) angajează răspunderea politica a BPN cu excepţia Preşedintelui partidului, adoptând în acest sens o moţiunede neîncredere la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii CNC care se va adopta cu votul majorităţii absolute amembrilor săi. În cazul adoptării, BPN este demis şi au loc noi alegeri;n) modifică componenţa proprie, prin cooptarea reprezentanţilor altor formaţiuni politice cu care PDL încheiecolaborări, afilieri sau fuziuni;o) aprobă şi anulează alianţele politice, electorale şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;p) aprobă, la propunerea BPN, criteriile de întocmire a listelor pentru alegerile parlamentare, pe baza celorprivind cariera politică stabilite prin prezentul Statut şi respectivul regulament;q) soluţionează litigiile privind întocmirea listelor pentru alegerile parlamentare, în cazurile în care existăcontestaţii la hotărârile adoptate, în acest sens, de către CDN. Hotărârile adoptate de CNC în aceste cazuri suntdefinitive.10B. Componenţa Consiliului Naţional de Coordonare19Art. 102. (1) Consiliul Naţional de Coordonare este format din:A. membri de drept:1. membrii CDN;2. foştii preşedinţi ai partidului dacă au rămas membri PDL;3. membrii CNSEL şi CNRC;4. miniştrii în exerciţiu membri PDL sau membrii Guvernului Alternativă al PDL;5. preşedinţii comisiilor de specialitate;6. reprezentanţii PDL în Parlamentul României şi în Parlamentul European;7. preşedinţii sau, după caz, vicepreşedinţii sau liderii grupurilor de consilieri ai Consiliilor Judeţenesau al municipiului Bucureşti, membri PDL;8. primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi ai sectoarelormunicipiului Bucureşti sau, după caz, viceprimarii, membri PDL;9. preşedinţii organizaţiilor interne ale PDL de nivel judeţean;10. cele 35 persoane din grupul de promovare a moţiunii câştigătoare precum şi persoanele desemnatede liderii moţiunilor respinse prin vot, care au obţinut peste 10% din voturi, conform art. 89 alin. (3).B. membri aleşi de BPJ şi BPSMB, după norma de reprezentare stabilită de către BPN, în conformitate curezultatele electorale, situaţia specifică a populaţiei din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, numărul demembri, precum şi cu o reprezentare corespunzătoare a femeilor.(2) Membrii aleşi vor putea fi înlocuiţi în oricare moment de acelaşi organism care i-a desemnat, sub rezervaunei comunicări scrise către BPN.Art. 103. CNC poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale şi a altor persoane, la propunerea BPN,CNSEL sau CNRC.10C. Convocarea Consiliului Naţional de CoordonareArt. 104. (1) CNC se reuneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.(2) Convocarea pentru şedinţele ordinare este făcută de BPN. Pentru şedinţe extraordinare CNC poate ficonvocat la cererea:a) BPN;b) Preşedintelui partidului;c) a cel puţin 1/4 din preşedinţii BPJ (BPSMB), cu acordul BPJ (BPSMB) respective.Art. 105. Şedinţele ordinare ale CNC se anunţă cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 48 oreînainte de data convocării.11. Conferinţa Naţionala Anuală a partiduluiArt. 106. (1) Conferinţa Naţională Anuală (CNA) este reuniunea consacrată analizei activităţii partiduluidesfăşurată în ultimele 12 luni, precum şi proiectării acţiunii politice a partidului pentru următoarele 12 luni.(2) Conferinţa are loc în ultima decadă a lunii august, înainte de începerea sesiunii parlamentare.Art. 107. (1) În cadrul conferinţei, preşedintele partidului va prezenta Raportul Anual de Activitate şi va susţineTemele de Dezbatere Politica pentru anul următor.20(2) Raportul Anual de Activitate şi Temele de Dezbatere Politică pentru anul următor sunt întocmite de cătreBPN.(3) În dezbaterile din cadrul conferinţei, reprezentanţii organizaţiilor locale se pot pronunţa formulândobservaţii şi propuneri.(4) Temele de Dezbatere Politică aprobate de CNA devin obligatorii pentru activitatea tuturor organismelor deconducere ale partidului, precum şi pentru acţiunea politică a fiecărui membru şi militant.Art. 108. (1) CNA aprobă Raportul Anual de Activitate şi Temele de Dezbatere Politică;(2) În cazul în care Raportul sau Temele nu sunt aprobate, CNC se întruneşte, obligatoriu, în termen demaximum 30 de zile, şi ia în discuţie activitatea BPN, propunând măsuri în consecinţă.Art. 109. La Conferinţa Anuală participă de drept membrii CNC, precum şi cel puţin câte un reprezentant alfiecărei organizaţii locale, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de BPN, avându-se în vedere, înprincipal, rezultatele electorale.12. Colegiul Director NaţionalArt. 110. (1) Colegiul Director Naţional (CDN) este organul de conducere a activităţii PDL în perioada dintreşedinţele CNC şi este format din membrii BPN, preşedinţii organizaţiilor interne de nivel naţional, preşedinţiiorganizaţiilor judeţene, preşedintele organizaţiei municipiului Bucureşti şi preşedinţii organizaţiilor de sectordin municipiul Bucureşti, preşedintele CDLR, trezorierul.(2) La reuniunile CDN participă de drept, Preşedinţii CNSEL şi CNRC.(3) CDN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a ½ + 1 dintremembrii BPN, a ¼ între membrii săi sau a ½ + 1 dintre preşedinţii BPJ (BPSMB).Art. 111. (1) CDN are următoarele atribuţii:a) aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politicesectoriale, propuse de către BPN;b) aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BPN a politicii de alianţe a partidului;c) propune CNC încheierea unor alianţe electorale politice si/sau electorale, inclusiv cu liste comune, precum şipolitica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;d) aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, lapropunerea BPN;e) propune CNC persoana desemnată de BPN pentru formarea guvernului;f) deliberează asupra contestaţiilor şi litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerileparlamentare şi ia hotărâri în acest sens. În cazul în care hotărârea CDN este contestată, competenţa desoluţionare aparţine CNC, a cărui hotărâre este definitivă;g) analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;h) hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;i) analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor teritoriale;j) analizează activitatea organizatorică în teritoriu, relaţiile organizaţiilor teritoriale cu BPN şi hotărăşte măsuriîn aceasta privinţă;21k) deliberează asupra contestaţiilor şi litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerileadministrative locale la municipii reşedinţa de judeţ, judeţe, sectoare şi Municipiul Bucureşti şi ia hotărâri înacest sens, care sunt definitive. Avizează propunerile făcute de BPJ (BPMB) pentru funcţiile de prefect şisubprefect;l) îndeplineşte orice sarcini atribuite de CNC sau CN;m) poate adopta propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în CN şi o transmite cătreCNC;(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CDN adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi;13. Biroul Permanent Naţional13A. Funcţia şi atribuţiileArt. 112. BPN este organismul permanent de conducere a activităţii partidului între două şedinţe consecutiveale CDN.Art.113. (1) BPN are următoarele atribuţii:a) organizează şi conduce întreaga activitate internă şi internaţională a partidului între două şedinţe consecutivede CNC;b) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţia CDN, CNC, CN,CNSEL şi CNRE;c) defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului, coordonează între ele programele politice sectorialeşi le propune spre analiză şi aprobare CDN sau, după caz, CNC;d) elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;e) monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun ca reacţie laacţiunile acestora;f) stabileşte politica de urmat faţă de instituţiile statului;g) supune spre aprobarea CDN principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentrureprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţă a CNC rezultatele negocierilor respective;h) organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice, sindicate, precum şi cu organismele şistructurile administraţiei locale şi ale societăţii civile;i) iniţiază cu aprobarea CDN sau, după caz, CNC politicile de alianţe ale partidului, ori încheierea unor alianţeelectorale inclusiv cele cu liste de candidaţi comune, precum şi politica de coaliţie parlamentară şiguvernamentală;j) stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilorsăi în autorităţile administraţiei publice centrale;k) organizează şi conduce întreaga activitate internaţională între două şedinţe consecutive ale CNC;l) propune CDN includerea pe listele pentru alegerile parlamentare a Preşedintelui Partidului, preşedinteluiCNSEL şi preşedintelui CNRC;m) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat;22n) ratifică candidaturile pentru funcţiile eligibile ale Camerelor Parlamentului;o) stabileşte tactica şi strategia activităţii parlamentare a partidului si, în acest context, adoptă programelelegislative şi avizează principalele iniţiative legislative ale partidului;p) conduce şi coordonează campaniile electorale;q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuriconcrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare;r) sancţionează membrii de partid cu funcţii alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prinsusţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CNC şi CN;s) stabileşte măsuri organizatorice în BPJ şi BPSMB a căror activitate politică se dovedeşte că este ineficientă şipoate organiza noi alegeri;t) coordonează activitatea comisiilor de specialitate;(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BPN adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.13B. Componenţa şi structura Biroului Permanent NaţionalArt. 114. (1) Din BPN fac parte:a) Preşedintele partidului;b) Preşedintele Executiv al partidului;c) Secretarul General;d) 10 vicepreşedinţi;e) 14 secretari executivi;f) liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat;g) preşedinţii la nivel naţional ai organizaţiilor interne.(2) La reuniunile BPN participă, de drept, preşedinţii CNSEL, CNRC şi miniştrii în exerciţiu.(3) În cazurile în care persoanele prevăzute la alin (2) sunt convocate, prezenta lor este obligatorie.Art. 115. (1) BPN organizează grupuri de lucru pe proiecte politice. Grupul de lucru va avea ca responsabil unvicepreşedinte şi ca membri secretarul executiv în domeniu, precum şi alţi membri PDL, daca se considerănecesar.(2) Secretariatele BPN sunt structurate astfel:1) Secretariatul pentru Strategii şi Relaţii Politice (SSRP);2) Secretariatul Cancelariei (SC);3) Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanţi şi Gestiunea Carierei (SRUMGC);4) Secretariatul Imagine, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt (SIRP);235) Secretariatul pentru Relaţii Internaţionale (SRI);6) Secretariatul pentru Politici Economice (SPE);7) Secretariatul pentru Politici Sociale (SPS);8) Secretariatul pentru Politici privind Administraţia Publică, Locală şi Centrală (SPAPLC);9) Secretariatul pentru Relaţiile cu Sindicate, Patronate, Organizaţii Neguvernamentale şi grupurile de cetăţeni(SRSPONG);10) Secretariatul pentru Politici în Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului(SPJSOS);11) Secretariatul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu şi Dezvoltare Rurală (SPASMDR);12) Secretariatul pentru Politici în Educaţie, Cultură, Culte, Minorităţi şi Sport (SPECCMS);13) Secretariatul pentru Politici în Mediul de Afaceri (SPMA);14) Secretariatul pentru Egalitate de Şanse (SES);(3) În prima şedinţă de după alegeri, BPN stabileşte responsabilităţile secretarilor executivi.13C. Alegerea Biroului Permanent NaţionalArt.116. (1) În prima şedinţă a CNC, convocată după CN în care s-a votat o moţiune, vor fi aleşi, prin votulsecret al majorităţii membrilor prezenţi, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarii executivi şi trezorierul.(2) Alegerea se face succesiv: în prima etapă vicepreşedinţi, secretar general şi trezorier, în a doua etapăsecretari executivi potrivit cu structura BPN.În cazul secretarului general şi al trezorierului, dacă în primul tur nici unul dintre candidaţi nu a întrunitmajoritatea necesară, se organizează un nou tur de scrutin cu participarea celor doi candidaţi care au obţinutcele mai multe voturi.În cazul vicepreşedinţilor şi al secretarilor executivi dacă în primul tur numărul candidaţilor care au obţinutmajoritatea necesară este mai mic decât numărul posturilor vacante, se organizează un nou tur de scrutin. Lanoul tur de scrutin va participa un număr de candidaţi de maxim doua ori mai mare decât numărul de posturivacante, în ordinea voturilor obţinute.Procedura se repetă până la ocuparea tuturor posturilor vacante.(3) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la Preşedintele Partidului, cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţeirespective. Aceste candidaturi se transmit BPJ, cu 2 zile înainte de şedinţa CNC.(4) O persoană poate candida succesiv, la funcţiile de vicepreşedinte sau secretar general sau trezorier şisecretar executiv.(5) Ori de câte ori este necesar, CNC va completa BPN, procedând conform alineatelor precedente.13D. Responsabilităţile în Biroul Permanent NaţionalArt. 117. (1) Preşedintele este conducătorul politic şi de imagine, precum şi coordonatorul întregii acţiunipolitice a partidului. El este garantul aplicării şi respectării prevederilor statutare de către BPN şi CDN şi24răspunde de punerea în practică a Programului Politic, a celorlalte documente programatice precum şi ahotărârilor şi deciziilor CNC, CDN şi BPN.(2) Preşedintele partidului prezidează lucrările BPN, CDN şi CNC. În absenţa preşedintelui, lucrările suntprezidate de preşedintele executiv.Art. 118. (1) Preşedintele executiv conduce activitatea de punere în practică a hotărârilor CNC şi a deciziilorCDN şi BPN, coordonează activitatea organizaţiilor interne ale partidului şi răspunde de realizarea programelorşi proiectelor politice. În absenţa preşedintelui preia toate atribuţiile acestuia.(2) Preşedintele executiv al partidului prezidează lucrările BPN, CDN şi CNC în absenţa preşedintelui.Art. 119. (1)Secretarul general este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CNC şi a deciziilorCDN şi BPN. El coordonează activitatea din organizaţiile judeţene şi a secretarilor executivi şi implementeazăprogramele şi proiectele politice aprobate de CNC, CDN şi BPN.(2) Secretarul general este de asemenea responsabil pentru activitatea de relaţii cu alte organizaţii politice dinţară.Art. 120. (1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, putând exprima publicpoziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.(2) Vicepreşedinţii primesc din partea BPN însărcinările specifice, permanente sau pentru o perioadădeterminată, pe domenii sau programe şi proiecte politice.Art. 121. (1) Secretarii executivi primesc din partea BPN însărcinările specifice, permanente sau pentru operioadă, pe domenii sau proiecte politice.(2) Secretarii executivi pot exprima public poziţia partidului numai în problemele specifice domeniului lor deactivitate.13E. Funcţionarea Biroului Permanent NaţionalArt. 122. (1) BPN se reuneşte, săptămânal sau ori de cate ori este necesar, la propunerea Preşedintelui,preşedintelui executiv, a oricărui vicepreşedinte, a secretarului general sau a unuia dintre liderii grupurilorparlamentare.(2) Lucrările BPN se desfăşoară valabil în prezenta majorităţii membrilor, sub conducerea Preşedinteluipartidului sau, în lipsa acestuia, a preşedintelui executiv sau a secretarului general.(3) Deciziile BPN se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.Art. 123. (1) Membrii BPN sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia.(2) Membrii BPN răspund de asemenea în nume propriu în fata CNC pentru activitatea desfăşurată.(3) Organizarea şi funcţionarea BPN sunt prevăzute în regulamentul BPN.2514. Comisiile naţionale14A. Comisia Naţionala pentru Statut, Etică şi LitigiiArt. 124. (1) Comisia Naţionala pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL) este garantul respectării prevederilorStatutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şimembrii partidului;(2) CNSEL garantează, de asemenea, tuturor membrilor partidului respectarea drepturilor recunoscute prinStatut şi soluţionează toate litigiile din cadrul partidului, potrivit art. 30 – 31.Art. 125. (1) CNSEL poate fi sesizată, sau se poate autosesiza în legătura cu neconcordanţa dintre decizii sauhotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului.(2) În termen de maxim 30 zile, CNSEL va soluţiona sesizarea respectivă.(3) În cazul în care CNSEL consideră că o decizie sau o hotărâre, ori anumite prevederi ale acesteia suntnestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectelepentru viitor, fiind considerate anulate.(4) Asupra hotărârilor pronunţate de către CNSEL, potrivit dispoziţiilor alin. 3, organismul care a adoptatdecizia sau hotărârea se pot adresa, cu contestaţie, în termen de 30 de zile, CNC, care se pronunţă cu votulmajorităţii, în prima sa reuniune. Hotărârea CNC este definitivă.Art. 126. (1) CNSEL este compusă dintr-un preşedinte ales de CN şi 8 membri aleşi de CNC în prima saşedinţă. Preşedintele CNSEL nu poate avea nici o altă funcţie de nivel naţional în partid, în afară de membruCNC.(2) În prima reuniune CNSEL alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaboreazăRegulamentul CNSEL pe care îl supune avizului BPN şi aprobării CNC.Art. 127. CNSEL prezintă un raport CN şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CNC. CNSEL poatecere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau CNC a problemelor care ţin de activitatea sa.Art. 128. (1) În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia Municipiului Bucureşti se alege o ComisieJudeţeană de Statut, Etică şi Litigii (CJSEL, respectiv CMBSEL) compusă dintr-un preşedinte ales de CCJ(CCMB) şi 4 membri aleşi de BPJ (BPMB). Preşedintele CJSEL (CMBSEL) nu poate avea nici o altă funcţiede nivel judeţean (Municipiu Bucureşti) în partid, în afară de membru CCJ (CCMB).(2) În prima sa reuniune, membrii CJSEL (CMBSEL) aleg, din rândurile lor, un vicepreşedinte şi un secretar.(3) CJSEL (CMBSEL) sunt subordonate CNSEL şi funcţionează după prevederile aceluiaşi regulament.Art. 129. (1) Corespunzător atribuţiilor ce revin CNSEL, CJSEL (CMBSEL) poate fi sesizată sau se poateautosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale CCL, BPL, BPJ (BPSMB) sau CDJ(CCSMB, CCMB) şi prevederile Statutului.(2) În cazul în care CJSEL (CMBSEL) consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism prevăzut de alin(1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectiveleprevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.(3) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemulţumit de hotărârea CJSEL (CMBSEL) se poateadresa, în termen de 30 de zile, CCJ (CCMB), care se pronunţă cu votul majorităţii, în prima reuniune.(4) Împotriva hotărârii CCJ (CCMB) se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la CNSEL, care esteobligată să se pronunţe în maximum 30 de zile. Hotărârea CNSEL este definitivă.2614B. Comisia Naţională de Revizie şi ControlArt. 130. (1) Comisia Naţională de Revizie şi Control (CNRC) este organismul partidului însărcinat cucontrolul economico-financiar intern al partidului, atât preventiv cât şi ulterior.(2) CNRC controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudineacheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului şi regulamentului comisiei, modul deconstituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară apartidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale.Art. 131. (1) CNRC este compusă dintr-un preşedinte ales de CN şi 6 membri aleşi de CNC în prima şedinţă.(2) În prima sa reuniune CNRC alege, dintre membrii săi, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar şi elaboreazăRegulamentul CNRC pe care îl supune avizului BPN şi aprobării CNC.Art. 132. CNRC prezintă un raport CN şi poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sauCNC a problemelor care ţin de activitatea sa.Art. 133. (1) În fiecare organizaţie judeţeană şi a Municipiului Bucureşti se alege o CJRC (CMBRC), compusădintr-un preşedinte, ales de CCJ (CCMB), şi doi membri, aleşi de BPJ (BPMB).(2) CJRC (CMBRC) sunt subordonate CNRC şi funcţionează după prevederile aceluiaşi regulament.Art. 134. CNRC şi CJRC (CMBRC) pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivitcompetentelor ce le revin, sancţiuni în legătura cu constatările efectuate.Titlul IV Cariera în Partidul Democrat Liberal15. Gestionarea carierei şi candidatura în Partidul Democrat Liberal15A. Gestionarea cariereiArt. 135. Orice militant poate candida, în condiţiile prezentului statut şi a regulamentelor, pentru orice funcţiedin interiorul partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală sau locală care seobţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului.Art. 136. (1) Activitatea militanţilor partidului este înregistrată şi urmărită de către Secretariatul ResurseUmane, Militanţi şi Gestionarea Carierei (SRUMGC), pe baza rapoartelor făcute de aceştia şi a verificăriiactivităţii.(2) Orice militant poate contesta în fata Biroului Permanent sau al Consiliului de Coordonare de la nivelulrespectiv orice înscriere din fişa personală.(3) Analiza candidaturii oricărui militant pentru o funcţie se face în prezenţa acestuia, pe baza fişei militantuluiprezentată de SRUMGC.Art. 137. (1) SRUMGC poate propune BPN care, după avizare, transmite CNC şi alte criterii specifice depromovare decât cele prevăzute în actualul statut, cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea competiţiei internepentru o funcţie.(2) Criteriile sunt aduse la cunoştinţa tuturor militanţilor partidului şi sunt făcute publice de către SRUMGC.(3) În situaţii excepţionale, BPN poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în prezentul statut.27Un membru care a beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiază în continuare de această derogare,chiar dacă termenul de valabilitate a derogării a expirat.15B. Candidatura pentru Birourile Permanente Locale şi Birourile Permanente JudeţeneArt. 138. (1) Pentru funcţia de membru al BPL poate candida orice militant, membru al organizaţiei localerespective, care are o vechime de minimum 1 an în partid şi o activitate de militant de cel puţin 6 luni, atestatăca atare de SRUMGC.(2) Pentru funcţia de membru, cu excepţia funcţiei de preşedinte, al BPJ, poate candida orice militant, membrual organizaţiilor locale din judeţul respectiv, care are o vechime de minimum 1 an în partid şi o activitate demilitant de cel puţin 6 luni, atestată ca atare de SRUMGC.(3) Pentru a candida la funcţia de preşedinte al BPJ un militant trebuie sa aibă o vechime de minimum 2 ani înpartid şi o activitate de militant de cel puţin 1 an, atestată ca atare de SRUMGC.(4) Toate candidaturile vor fi însoţite de un program de îmbunătăţire a activităţii respective ce va fi prezentatînainte de vot.5) Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi gestionare a candidaturilor se vor regăsi înregulamentul specific propus de BPN, avizat de CDN şi aprobat de CNC.15C. Candidatura pentru Biroul Permanent NaţionalArt. 139. (1) Pentru BPN pot depune candidaturi numai membrii cu o vechime minimă de 3 ani în partid şi 2ani ca militant.(2) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNC şi BPN.15D. Candidatura pentru funcţiile parlamentareArt. 140. (1) Pentru funcţiile de conducere ale celor două grupuri parlamentare, precum şi pentru funcţiile deconducere din organizarea celor două camere legislative, parlamentarii PDL pot depune candidaturi care vor fisupuse votului membrilor grupului parlamentar respectiv şi apoi ratificării BPN.(2) Nu pot depune candidaturi pentru funcţiile prevăzute la alin (1) decât parlamentarii care au o vechimeminima de 6 luni în Parlament.(3) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul GP, ce se supune avizării BPN şi aprobării CNC.15E. Candidatura pentru Comisia Naţională de Statut, Etică şi Litigii şi Comisia Naţională de Revizie şiControlArt. 141. (1) Pentru funcţia de preşedinte al CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice delegat la CN careare cel puţin 3 ani vechime în partid şi o activitate de 2 ani ca militant.(2) Cei aleşi vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.Art. 142. (1) Pentru funcţia de membru CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice membru care are ovechime în partid de cel puţin 3 ani şi o activitate de cel puţin 2 ani ca militant.(2) Membrii CNSEL şi CNRC vor demisiona, în cel mult 10 zile de la alegere, din orice altă funcţie de nivelnaţional.Art. 143. (1) Pentru funcţia de preşedinte CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida oricemembru al organizaţiei teritoriale respective care are o vechime în partid de cel puţin 2 ani şi o activitate de 128an ca militant. Cei aleşi vor demisiona, în cel mult 10 zile, din orice alta funcţie la nivel judeţean (MunicipiulBucureşti) în partid.(2) Pentru funcţia de membru al CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida orice membru alorganizaţiei teritoriale respective care are o vechime în partid de 1 an şi o activitate de 6 luni ca militant.Membrii CJSEL (CMBSEL) şi CJRC (CMBRC) vor demisiona, în cel mult 10 zile de la alegere, din orice altăfuncţie de nivel judeţean (Municipiu Bucureşti) în partid.15F. Candidatura pentru funcţiile de Preşedinte şi Preşedinte Executiv ai Partidului Democrat LiberalArt. 144. (1) Candidatura la funcţiile de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiectde moţiune.(2) Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani şi 3 ani vechime ca militant;b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune;c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CN, conform prevederilor prezentului Statut.(3) Primul semnatar din grupul de promovare al unei moţiuni acceptate pentru dezbatere în CN este candidat lafuncţia de Preşedinte Executiv al partidului. El trebuie sa îndeplinească prevederile alineatului 2, litera a.16. Candidatura pentru funcţii în afara partidului16A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţeArt. 145. Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelorsau se numeşte cu sprijin politic, organizaţia teritorială corespunzătoare este obligată să depună candidaturi.Art. 146. (1) Candidaturile pentru funcţii alese sau numite la nivel local se propun de către BPL şi se aprobă deCCL, dintre militanţii care au o vechime de cel puţin 1 an în partid şi o activitate de militant de cel puţin 6 luni,recunoscute ca atare de SRUMGC.(2) Orice militant poate ataca decizia CCL în termen de 7 zile. Litigiile apărute se judecă de către CCJ pentrucandidaturile la nivel de comună, oraş şi municipii, şi de către CDN la nivel de municipii reşedinţă de judeţ, întermen de 10 zile. Analiza se face pe baza informărilor făcute de SRUMGC local, cel judeţean şi de CJSEL(CMBSEL) în prezenta celor vizaţi.(3) Hotărârea CCJ şi decizia CDN sunt definitive.Art. 147. (1) Candidaturile pentru funcţiile alese sau numite la nivel judeţean (sector Municipiul Bucureşti) sepropun de către BPJ (BPSMB) şi se aprobă de către CCJ (CCSMB), dintre militanţii care au o vechime de celpuţin 2 ani în partid, o activitate de militant de cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC.Candidaturile pentru funcţiile alese sau numite la nivelul Municipiului Bucureşti se propun de către BPMB şi seaprobă de către CCMB, dintre militanţii care au o vechime de cel puţin 2 ani în partid, o activitate de militantde cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC.29(2) Pentru candidaturile la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al CJ, primar sau viceprimar de municipiu(sector Municipiu Bucureşti) este necesară o vechime de cel puţin 3 ani în partid, o activitate ca militant de celpuţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC.(3) Orice militant poate ataca hotărârea CCJ (CCSMB, CCMB) în termen de 7 zile. Litigiile apărute se judecăde către CDN în termen de 10 zile. Analiza se face pe baza informărilor făcute de SRUMGC judeţean (sectorMunicipiu Bucureşti) şi CJSEL (CMBSEL), în prezenţa celor vizaţi. Decizia CDN este definitivă.(4) O candidatură aprobată este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului.16B. Candidatura pentru ParlamentArt. 148. (1) Pot candida pentru alegerile parlamentare numai militanţii partidului care au o vechime de celpuţin 3 ani în partid, o activitate ca militant de cel puţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC;(2) Militanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin (1) şi doresc să candideze vor notifica, în scris,aceasta intenţie la BPJ (BPMB), cu cel puţin 1 an înainte de începerea campaniei electorale.(3) În acelaşi termen, BPN poate notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidaţi, dintre membrii săi, cuaprobarea CDN.(4) Cu 6 luni înainte de începerea campaniei electorale, BPJ (BPMB) supune votului CCJ (CCMB) lista cupropunerile de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor.(5) În cazul în care există divergenţe între propunerile BPN, notificată potrivit prevederilor alin (3), şipropunerile votate de CCJ (CCMB), ori există litigii adresate CNSEL, acestea vor fi supuse analizei CNC cucel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea CNC este definitivă.(6) CDN notifică BPJ (BPMB) propunerile de candidatură pentru alegerile parlamentare a membrilor partiduluicare ocupă funcţii de conducere în CN, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale.(7) În caz de divergenţă între CDN şi BPJ (BPMB) din judeţul pe a cărui listă de candidaţi a fost propusPreşedintele partidului, Preşedintele executiv, preşedintele CNSEL sau preşedintele CNRC, aceasta sesoluţionează de CNC cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea CNC estedefinitivă.(8) Candidaturile pentru alegerile parlamentare europene se aproba de către BPN.16C. Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centraleArt. 149. (1) Atunci când partidul poate numi primul-ministrul sau/şi miniştrii, BPN face propuneri care suntaprobate de CDN şi sunt aprobate de CNC prin vot secret.(2) Pentru aceste funcţii nu pot candida decât militanţii care au o vechime de cel puţin 3 ani în partid, oactivitate ca militant de cel puţin 2 ani, recunoscută ca atare de SRUMGC al BPN.Art. 150. (1) Pentru funcţiile din cadrul ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale,pentru care partidul este îndreptăţit să desemneze candidaţi, BPN face propuneri pe funcţii, către CDN care leaprobă.(2) Pentru aceste funcţii nu pot candida decât acei militanţi care au o vechime de cel puţin 2 ani în partid, oactivitate ca militant de cel puţin 1 an, recunoscută ca atare de SRUMGC al BPN.16D. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României30Art. 151. Poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PDL pentru funcţia de Preşedinte alRomâniei, atunci când partidul hotărăşte aceasta, orice militant care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:a) se bucură de toate drepturile electorale;b) se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;c) dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului şi imaginii sale şi a partidului;d) susţine un program politic bazat pe Programul Partidului Democrat Liberal;e) are cel puţin 5 ani vechime în partid şi 3 ani de activitate ca militant recunoscută ca atare de SRUMGC alBPN.Art. 152. (1) Militanţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să transmită o cerere în acest sens BPN, cucel puţin 3 luni înaintea declanşării campaniei electorale prezidenţiale.(2) BPN este obligat să ia în considerare toate cererile făcute în conformitate cu alin (1).(3) BPN supune CNC spre aprobare, lista candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.CNC declară candidatul PDL pentru funcţia de Preşedinte al României pe militantul care a obţinut cel mai marenumăr de voturi valabil exprimate.Titlul V. Alte dispoziţii17. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuniArt. 153. PDL poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere şi fuziune pe plan intern şiinternaţional cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţii civile, atunci când se constată căambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră încontradicţie cu Programul sau Statutul PDL, cu hotărârile CN sau CNA, sau cu dispoziţiile Constituţiei şiprincipiile ordinii de drept.Art. 154. Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de către BPN.Art. 155. Fuziunile PDL cu alte mişcări şi partide politice se iniţiază şi se aprobă de către BPN şi sunt validatede către CNC şi ratificate în prima CN a partidului.Art. 156. Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile, profesionale,economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea BPJ numai după obţinereaaprobării BPN.Art. 157. (1) Atunci când interesele electorale ale PDL recomandă asocierea cu alte partide în vederea obţineriiunor rezultate bune în alegerile generale, PDL poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programede guvernare sunt asemănătoare sau complementare.(2) Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate de BPN şi sunt aprobate de către CNC cu votulmajorităţii membrilor.Art. 158. Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPJ numai după obţinerea aprobăriidin partea BPN.3118. Patrimoniul şi veniturile partiduluiArt. 159. Veniturile PDL se constituie din: cotizaţii, contribuţii, donaţii, taxe de afiliere, fonduri de la bugetulstatului şi alte venituri, conform legilor în vigoare.18A. Cotizaţii, contribuţii, donaţiiArt. 160. (1) Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii PDL înregistraţi în fişele deevidenţă ale organizaţiilor.(2) Cuantumul cotizaţiei este stabilit de BPN.(3) Dovada plăţii cotizaţiei se face prin aplicarea unui timbru pe carnetul de membru, eliberarea unei chitanţe şiînscrierea în fişa de evidenţă, potrivit regulamentului.Art. 161. (1) Contribuţia reprezintă aportul în bani al membrilor PDL care deţin funcţii obţinute cu sprijinulpartidului, în administraţia centrală sau locală. Plata ei este obligatorie.(2) Cuantumul contribuţiei se stabileşte de BPN fie procentual, fie în sumă fixă, în raport cu veniturile obţinute.Art. 162. Donaţiile reprezintă sume de bani sau bunuri şi servicii primite de la persoane fizice sau juridice, curespectarea prevederilor legale.Art. 163. Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.18B. Patrimoniul partiduluiArt. 164. (1) Patrimoniul PDL este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sasau dobândite sub orice formă în condiţiile legii.(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac cuacordul trezoreriei partidului, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al trezoreriei PDL.19. Publicaţiile Partidului Democrat LiberalArt. 165. (1) În vederea colaborării permanente cu militanţii, membrii şi cu alegătorii şi pentru îmbunătăţireaimaginii sale, Partidul Democrat Liberal poate edita, realiza şi difuza propriile publicaţii ori alte materiale deinformare şi cultură politică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean ori local.(2) Toate aceste publicaţii şi materialele de informare şi cultură politică sunt proprietatea partidului şi conţinobligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicaţii sau fiecărui material.(3) La nivel naţional se organizează Biroul de Presă al Partidului Democrat Liberal (PRESPDL), aflat subconducerea Secretariatului pentru Imagine, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt. Aprobările pentrueditarea publicaţiilor judeţene şi locale ale PDL se obţin de la Trezoreria PDL.20. Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 166. În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, PDL va fi reprezentat din punct de vedere juridic depreşedinte, preşedinte executiv sau, după caz, de o persoana desemnata de BPN.Art. 167. Regulamentele, modalităţile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum şi alte reglementărispeciale, vor fi aprobate de CNC, la propunerea BPN, sau după caz, de către BPN.32Art. 168. În cazul comasării cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord în bazaunui protocol care va face parte integrantă din prezentul statut.Art. 169. Prezentul statut a fost adoptat în reuniunea CN desfăşurată în ziua de 15 decembrie 2007, în Bucureşti.

Print This Post Print This Post
Previous Topic
Next Topic

Leave a Reply

NonElite

Cristian Diaconescu (UNPR)

Cristian Diaconescu (UNPR)

Cum ar fi o prăjitură diplomat dacă nu ar avea frişcă? Cam fadă, nu? Ei bine, cam acelaşi gust îmi lasă, de câte ori apare, cel mai constipat politician român, ilustrul „diplomat pe grad” (cum se autodefinea) Cristian Diaconescu, [Continuare]

Tudor Ciuhodaru

Tudor Ciuhodaru

Ce poate însemna pentru cineva (T. Ciuhodaru), membru în Legislativul României, ideea de reprezentativitate? Până la ce nivel poate cineva sa sfideze încrederea și răbdarea alegătorilor lui (mai ales când este vorba de un sistem electoral [Continuare]

Daniel Oajdea

Daniel Oajdea

Anul de grație 2011, an pre electoral. Vine 2012, an plin de campanii electorale. Acum, că toată lumea știe, vede, simte și miroase zoaia politică de pe umerii PDL-ului, nu este ceva nou. Însă aproprierea anului electoral dă drumul la [Continuare]

I-News

Băsescu a găsit mamele eroine ale lui Ioan Oltean

Băsescu a găsit mamele eroine ale lui Ioan Oltean

O declarație făcută de Traian Băsescu joi seară în emisiunea de la Digi24 a trecut neobservată, deși importanța este de-a dreptul istorică: președintele a anunțat că în momentul de față, românii sunt mai mulți decât pe vremea lui Ceaușescu. Nu, n-a spus-o direct, dar o operație de aritmetică banală ne conduce implacabil la această concluzie [Continuare]

NoiElite

Andrei Filip (dr.): Cataracta – peste 70% din oamenii sănătoși dezvoltă această afecțiune după vârsta de 65 de ani

Andrei Filip (dr.): Cataracta – peste 70% din oamenii sănătoși dezvoltă această afecțiune după vârsta de 65 de ani
Operația pentru reducerea dioptriilor cu laser, împreună cu tehnica PRK, oferă siguranță și satisfacție celor care doresc să scape de ochelari. Tratamentul laser este "o minune" a medicinei moderne, permițându-ne să facem lucruri [Continuare]

Florin Buicu (USL): “Am susținut SMURD-ul și pe Raed Arafat, am ieșit și în stradă în ianuarie 2012″

Florin Buicu (USL): “Am susținut SMURD-ul și pe Raed Arafat, am ieșit și în stradă în ianuarie 2012″
În primul rând, cine este omul Corneliu Florin Buicu? Sunt medic, cadru didactic universitar și candidez din partea USL pentru funcția de deputat al Colegiului Nr. 2 Tîrgu Mureș, reprezentând cartierele Tudor, Unirii, Cornișa și 22 [Continuare]

Iulian Crăciun (ARD) – ambasadorul românilor cu handicap

Iulian Crăciun (ARD) – ambasadorul românilor cu handicap
Candidatul Alianţei România Dreaptă pentru colegiul 8 Senat, Iulian Crăciun, a declarat cu prilejul lansării candidaţilor ARD pentru sectorul 4 al Capitalei, că va fi în Parlament ”ambasadorul” persoanelor cu handicap din [Continuare]

Diana Tusa (PNL): “Cateodata, si eu ma intreb ce caut in politica”

Diana Tusa (PNL): “Cateodata, si eu ma intreb ce caut in politica”
I: Ce cauta o femeie in politica romaneasca? Diana Tusa: De ce o femeie nu poate reusi in politica? E adevarat, lumea e plina de misogini si in partid si in afara lui, dar, si in politica, la fel ca in celelalte domenii, trebuie sa lupti. Ceea ce am [Continuare]

Adrian Chis (IND.): Viseul are nevoie in acest moment de profesionalism

Adrian Chis (IND.): Viseul are nevoie in acest moment de profesionalism
I: Ce v-a facut sa va hotarati sa candidati pentru fotoliul de primar al orasului Viseu de Sus? Adrian Chis: M-am hotarat sa candidez deoarece a trecut prea mult timp de cand nu s-a mai intamplat nimic bun in orasul nostru si cred ca a sosit [Continuare]

Cornel Briscaru (USL): Nu dau pomeni electorale!

Cornel Briscaru (USL): Nu dau pomeni electorale!
Brișcaru nu se regăsește în voturile din partea celor care așteaptă pomeni electorale * PDL reprezintă cea mai mare amenințare la adresa USL-ului *  Nu are nicio slăbiciune * Are intoleranță la corupție și spagă * Nu se vede migrator [Continuare]