Viva la Revolucion!

PNL

STATUTUL PNL

Art. 1
Partidul Naţional Liberal este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei în materie şi ale prevederilor prezentului Statut.

Articolul 2

(1)Denumirea integrală a partidului este Partidul Naţional Liberal iar denumirea prescurtată este PNL.

(2)Semnul permanent al partidului este săgeata înscrisă în pătrat sub care se află prescurtarea PNL.

(3)Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.

(4)Culorile partidului sunt albastru şi galben. Drapelul partidului este galben, în centru fiind plasat semnul permanent.

(5)Reprezentarea grafică a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1)

(6)Delegaţia Permanentă poate modifica, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.

(7)Delegaţia Permanentă poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul partidului.

Articolul 3

(1)Sediul Central al Partidului Naţional Liberal este în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor, numărul

86, Sectorul 1.

(2)Adresa Sediului Central poate fi schimbată numai prin hotărârea Delegaţiei Permanente.

Articolul 4

(1)Statutul Partidului Naţional Liberal conţine ansamblul de principii, norme şi prevederi prin care se

determină obiectivele, structura şi modul de acţiune şi de organizare ale partidului.

(2)Regulamentul de aplicare al Statutului, care conţine dispoziţii şi proceduri organizatorice şi de alegeri în partid, ca şi Codul Etic al partidului şi celelalte regulamente de organizare şi de funcţionare ale structurilor constituie, conform statutului, se adoptă şi se modifică de către Consiliul Naţional Executiv.

(3)Prevederile Statutului, ale Codul Etic al partidului şi ale celorlalte regulamente de organizare şi de funcţionare ale structurilor constituie, conform statutului, sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului.

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

Articolul 5

(1)Partidul Naţional Liberal promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi consolidarea sistemului democratic şi al securităţii naţionale, apărarea drepturilor omului şi ale familiei, protecţia, garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, schimbul de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie.

(2)În activitatea sa, Partidul Naţional Liberal urmăreşte numai obiective politice.

Articolul 6

(1)Partidul Naţional Liberal este un partid liberal, membru al Partidului Liberal, Democrat şi Reformator European şi al Internaţionalei Liberale. Partidul Naţional Liberal îşi asumă istoria şi tradiţia sa, reprezentarea ideilor şi valorilor liberale, civice şi ale dreptei democratice româneşti.

(2)În conformitate cu Programul său politic, Partidul Naţional Liberal îşi propune, conform principiului tradiţional „Prin noi înşine”, precum şi valorilor democraţiei liberale şi ale capitalismului, următoarele obiective politice prioritare:

garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;

promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat;

respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii României;

garantarea proprietăţii private;

restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;

stimularea iniţiativei private cu respectarea regulilor de concurenţă;

eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a persoanelor;

reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiului subsidiarităţii;

apărarea şi întărirea autonomiei locale prin promovarea şi asigurarea principiilor democraţiei şi ale descentralizării puterii;

asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;

combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex, convingeri sau  apartenenţă la o categorie defavorizată;

combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului;

asigurarea libertăţii depline a presei, prin eliminarea oricărui control din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora;

susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritual democraţiei şi al valorilor europene;

consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană, în condiţiile promovării intereselor ţării şi cu păstrarea identităţii naţionale;

respectarea angajamentelor asumate ca ţară membra UE şi NATO.

Articolul 7

În realizarea obiectivelor sale, Partidul Naţional Liberal desfăşoară următoarele activităţi:

consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major;

permanenta comunicare cu societatea civilă;

elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural

şi politic;

participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi europene;

reprezentarea în Parlamentul României şi în Parlamentul European;

formarea Guvernului sau participarea la coaliţii guvernamentale;

reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelele;

editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale proprii;

încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberale;

acţiuni de formare în politică şi în administraţie;

acţiuni culturale, sportive şi de recreere.

CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

Articolul 8

Partidului Naţional Liberal  are următoare categorii de membri :

Membri simpatizanţi

Membri activi

Membri de onoare

Articolul 9

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru simpatizant al Partidului Naţional Liberal, fără nici o discriminare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

acceptă să adere la Statutul, la Codul Etic şi la Programul partidului şi să le respecte;

nu este membru al unui alt partid politic;

nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;

nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;

nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau

cetăţeneşti.

Articolul 10

(1)Dobândirea calităţii de membru simpatizant al Partidului Naţional Liberal se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului Politic Teritorial pe baza unei cereri adresate preşedintelui organizaţiei locale în raza căreia domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi aprobată de Biroul Politic Local respectiv, conform art. 46, lit. j).

(2)Pot solicita înscrieri în partid şi cetăţenii români care domiciliază în străinătate. În cazul acestora, cererea de adeziune se depune la Biroul Permanent Teritorial al Sectorului 1, Bucureşti.

(3)O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură organizaţie a partidului.

(4)În cazul transferului unui membru (simpatizant, activ sau de onoare) dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii.

(5)Aceste prevederi se aplică şi în cazul transferului dintr-o organizaţie locală  într-o filială

teritorială de sector al Municipiului Bucureşti sau în cazul transferului între două filiale teritoriale de sector al municipiului Bucureşti.

(6)În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca membru PNL pe baza transferului documentelor şi prin semnarea fişei de evidenţă în termen de 90 de zile de la aprobarea fuziunii îşi păstrează vechimea dobândită prin înscrierea în partidul din care a făcut parte anterior.

(7)În cazuri excepţionale, cetăţenii pot solicita înscrierea în PNL şi prin depunerea  adeziunii la Sediul Central al partidului. Cererea  poate fi validată de Preşedintele   PNL,  pe baza unei  propuneri făcute de Secretariatul General al PNL.

Articolul 11

(1)Dobândirea calităţii de membru activ al Partidului Naţional Liberal se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului Politic Teritorial, pe baza unei cereri adresate preşedintelui de filială de către solicitant şi pe baza raportului de evaluare a activităţii prezentate de organizaţia din care face parte, semnat de preşedintele organizaţiei.

(2)Dobândirea calităţii de membru activ al Partidului Naţional Liberal se poate obţine la minim 3 luni după obţinere calităţii de membru simpatizant.

(3)În cazuri excepţionale, membrii simpatizanţi pot solicita dobândirea calităţii de membru activ al Partidului Naţional Liberal prin depunerea  unei solicitări la Sediul Central al partidului. Cererea  poate fi validată de Preşedintele  PNL, pe baza unei  analize şi propuneri făcute de Secretariatul General al PNL.

Articolul 12

Pentru merite deosebite, pentru devotament şi abnegaţie în activitatea îndelungată desfăşurată în partid sau pentru promovarea concepţiilor liberale, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane din ţară sau din străinătate, având cetăţenie română, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Partidului Naţional Liberal.

Articolul 13

(1)Membrii Partidului Naţional Liberal sunt egali între ei şi au drepturi şi obligaţii în raport cu categoria de membru de care aparţin şi funcţiile deţinute.

(2)Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului şi pentru unitatea şi prestigiul partidului se poate atribui demnitatea de Preşedinte de Onoare al Partidului Naţional Liberal persoanei care a îndeplinit cel puţin două mandate în această funcţie.

(3)La nivelul Partidului Naţional Liberal este constituiă şi funcţia de Preşedinte Fondator 1990.

(4)Propunerea privind atribuirea înaltei demnităţi prevăzute la alin. (2) se face de către Biroul Politic Central sau de către Delegaţiile Permanente Teritoriale şi se aprobă de catre Delegaţia Permanentă.

(5)Preşedintele Fondator 1990 şi  Preşedintele de Onoare al Partidului Naţional  Liberal, sunt membri de drept ai Biroului Politic Central, completând numărul statutar de membri ai Biroului Politic Central.

Articolul 14

(1) Membrii Partidului Naţional Liberal au următoarele drepturi:

să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului;

să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii

organismelor de conducere ale partidului;

să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care fac parte şi cu privire la hotărârile

organismelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;

să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice;

(2)În plus faţă de drepturile de la aliniatul (1), membrii activi au dreptul să  aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din partid;

(3)Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă

şi atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Articolul 15

(1)Niciun membru al Partidului Naţional Liberal nu poate îndeplini două funcţii de conducere în partid în acelaşi timp.

(2)Sunt considerate funcţii de conducere cea de preşedinte şi cea de vicepreşedinte al organismelor de conducere ale partidului la toate nivelele, inclusiv în cazul organismelor de conducere interimare.

(3)Pentru o mai bună reprezentare teritorială, prin derogare de la prevederile alin. 1, funcţia de vicepreşedinte al Biroului Politic Central şi cea de preşedinte al filialei teritoriale sunt compatibile.

(4)Pentru o mai bună reprezentare judeţeană, prin derogare de la prevederile alin. 1, funcţia de vicepreşedinte al Biroului Politic Teritorial şi cea de preşedinte al organizaţiei locale sunt compatibile.

(5)Membrii Curţii de Onoare şi Arbitraj, ai Consiliilor Teritoriale de Arbitraj ai Comisiei Centrale de Cenzori şi ai Comisiilor Teritoriale de Cenzori, nu pot face parte din nici un organism de conducere din PNL, şi nici din conducerile organizaţiilor constituite conform articolelor 33, 34, 35, 36 şi 37 din statut.

(6)Funcţiile de conducere din cadrul organizaţiilor constituite conform articolelor 33, 34, 35, 36 şi 37, nu se consideră a fi funcţii în cadrul organismelor de  conducere ale PNL.

Articolul 16

(1)Membrii Partidului Naţional Liberal (simpatizant, activ sau de onoare) au următoarele obligaţii:

să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi ale Codului Etic al partidului;

să cunoască Programul partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia;

să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de conducere şi deciziile Curţii de Onoare şi Arbitraj şi ale Consiliilor Teritoriale de Arbitraj;

să participe la activitatea organizaţiei din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost aleşi;

să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, de care trebuie să se achite cu demnitate, competenţă şi cinste;

să nu exprime public luări de poziţie contrare deciziilor sau hotărârilor organismelor statutare ale PNL;

să plătească o cotizaţie lunară

(2)Obligaţia plăţii lunare a unei cotizaţii o au membrii activi. Membrii simpatizanţi  plătesc  o cotizaţie lunară numai în cazul în care doresc să devină membri activi.

Articolul 17

(1)Calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal (simpatizant, activ sau de onoare) se pierde prin:

demisie;

înscrierea în alt partid;

aderarea la sau susţinerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;

excludere;

deces.

(2)Calitatea de membru activ al Partidului Naţional Liberal se pierde în urma săvârşirii abaterilor enumerate la art. 24 aliniatele a), b), c).

(3)Membrul activ care îşi pierde acestă calitate în condiţiile aliniatului (2), devine membru simpatizant.

Articolul 18

(1)Membri Partidului Naţional Liberal pot demisiona în orice moment, cu efect imediat.

(2)Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, cu acelaşi efect.

Articolul 19

(1)Membrii Partidului Naţional Liberal se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului numai în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii şi numai pe durata îndeplinirii acestora.

(2)Membrii Partidului Naţional Liberal se pot autosuspenda din funcţia deţinută în partid numai în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu deţinerea unor funcţii de conducere în partid, pe o perioadă de maxim 4 ani.

(3)În cazul în care funcţia deţinută este cea de preşedinte de filială sau de organizaţie, autosuspendarea din funcţie atrage demisia din funcţia respectivă.

(4)Persoana autosuspendată are obligaţia respectării prevederilor Codului Etic al PNL.

Articolul 20

În cazurile prevăzute de Statut, membrii Partidului Naţional Liberal pot fi sancţionaţi prin excludere sau prin aplicarea altor măsuri disciplinare.

Articolul 21

Sancţiunea excluderii unui membru (simpatizant, activ sau de onoare) din Partidul  Naţional Liberal se poate aplica în una din următoarele situaţii:

dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului;

dacă a săvârşit abateri grave de la disciplina partidului, inclusiv prin acţiuni sau declaraţii publice împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelele sau împotriva conducerii partidului la toate nivelele, împotriva imaginii şi prestigiului partidului şi împotriva candidaţilor PNL la toate funcţiile publice de la orice nivel;

dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească definitivă;

dacă persoana în cauză a fost dovedită ca fiind colaborator, sau informator sau ofiţer al fostei Securităţi.

Articolul 22

Sancţiunea excluderii se propune şi se hotărăşte astfel:

pentru membrii fără funcţii în organismele de conducere locale sau în administraţia publică locală, la propunerea oricărui membru al organizaţiilor locale, prin hotărârea Biroului Politic Local;

pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ din cadrul Biroului Politic Local, la propunerea Biroului Politic Local, prin hotărârea Biroului Politic Teritorial;

pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ din cadrul Delegaţiei Permanente Teritoriale (cu excepţia preşedintelui filialei teritoriale), la propunerea Biroului Politic Teritorial, prin hotărârea Delegaţiei Permanente Teritoriale;

pentru preşedintele filialei teritoriale, la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegaţiei Permanente Teritoriale a filialei în care îşi desfăşoară activitatea, prin hotărârea Consiliului Naţional Executiv;

pentru ceilalţi membri ai Delegaţiei Permanente (cu excepţia membrilor Biroului Politic Central şi a Preşedintelui partidului),  la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegaţiei Permanente Teritoriale a filialei în care îşi desfăşoară activitatea, prin hotărârea Delegaţiei Permanente;

pentru membrii Biroului Politic Central, la propunerea Preşedintelui partidului, prin hotărârea Consiliului Naţional Executiv;

pentru Preşedintele partidului la propunerea Delegaţiei Pemanente, prin hotărârea Congresului partiduluil;

Biroului Politic Teritorial poate propune iar Delegaţia Permanentă Teritorială poate hotărî şi pentru cazurile prevăzute la lit. a şi b;

Biroului Politic Central poate propune iar Consiliului Naţional Executiv poate hotărî şi pentru cazurile prevăzute la lit. a, b şi c.

Articolul 23

(1) În cazul săvârşirii unor abateri mai puţin grave decât cele prevăzute în art. 21 din Statut, se pot hotărî ca sancţiuni următoarele măsuri disciplinare:

avertismentul scris;

suspendarea din funcţie pe timp limitat;

suspendarea – pe cel mult un an – a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PNL;

retragerea sprijinului politic pentru cei aflaţi în funcţii publice care au presupus un asemenea sprijin

politic.

suspendarea dreptului de vot in cadrul organismului de conducere din care  face parte.

(2)Măsura prevăzută la alin. 1, lit. d se poate cumula cu una din cele prevăzute la alin. 1, lit. a, b şi c, precum şi cu cea prevăzută la art. 21 din Statut.

(3)Măsura suspendării din funcţie şi/sau a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PNL se poate lua şi în cazul trimiterii în judecată penală, pe durata procesului.

(4)Măsurile disciplinare enumerate la alin. 1, 2 şi 3 sunt de competenţa organismelor prevăzute la art. 22 din Statut.

Articolul 24

Se socotesc abateri mai puţin grave decât cele prevăzute de art. 21 din Statut şi se sancţionează cu luarea de măsuri disciplinare:

neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile organizaţiei sau ale organismului din care face parte;

neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea faţă de organismul de conducere al organizaţiei;

neplata cotizaţiei pe timp de 6 luni, în mod nejustificat;

neplata cotizaţiei pe timp de 3 luni, abatere care atrage de drept sancţiunea prevazuă la art. 23, alin. (1), lit. e);

încălcarea Codului Etic al PNL, elaborat de Senatul partidului;

în cazul cumulării abaterilor de la lit. a şi c se poate aplica sancţiunea prevăzută la art. 21 din prezentul Statut.

Articolul 25

(1)Organismele de conducere care pot hotărî sancţiuni se pot sesiza şi din oficiu.

(2)Procedura de aplicare şi contestare a sancţiunilor se face potrivit Regulamentului de aplicare al Statutului.

(3)Contestarea sancţiunilor de către orice membru al partidului se poate face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului.

(4)Sancţiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Articolul 26

(1)Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în Partidul Naţional Liberal, în condiţiile prevăzute în art. 9 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea sa.

(2)Biroul Politic Central poate acorda derogări.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 27

Partidul Naţional Liberal este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării, la nivel local, judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti, la nivelul Municipiului Bucureşti şi la nivel naţional.

Articolul 28

Membrii Partidului Naţional Liberal sunt grupaţi pe criterii teritoriale în:

organizaţii la nivelul secţiilor de votare, în localităţile de până la 50.000 de locuitori;

organizaţii pe cartiere, în localităţile de peste 50.000 de locuitori. Numărul organizaţiilor de cartier dintr-o localitate va corespunde cu numărul de consilieri locali din localitatea respectivă, conform Legii administraţiei publice locale. Filialele de sector ale Municipiului Bucureşti vor constitui organizaţii de cartier într-un număr stabilit prin decizie a Consiliului de Coordonare al municipiului Bucureşti;

organizaţii locale (comunale, orăşeneşti şi municipale);

organizaţii judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale teritoriale.

Articolul 29

(1)Organizaţiile la nivelul secţiilor de votare se pot constitui dacă au cel puţin 5 membri activi.

(2)Organizaţiile de cartier se pot constitui dacă au cel puţin 9 membri activi.

(3)Organizaţiile comunale se pot constitui dacă au cel puţin 15 membri activi şi organizaţii în cel puţin două treimi din numărul secţiilor de votare de pe teritoriul comunei.

(4)Organizaţiile orăşeneşti, se pot constitui dacă au cel puţin 51 de membri activi şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare / cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.

(5)Organizaţiile municipale se pot constitui dacă au cel puţin 91 de membri activi şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare / cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.

(6)Organizaţiile care nu mai deţin numărul de membri prevăzuţi de aliniatele  (1), (2), (3), (4), (5), vor relua procedurile de constituire.

Articolul 30

(1)Filialele teritoriale se pot constitui dacă au cel puţin 300 de membri activi.

(2)Filialele teritoriale judeţene se pot constitui dacă au cel puţin 10 organizaţii locale.

(3)Filialele care nu mai deţin numărul de membri prevăzuţi de aliniatul  (1), sau numărul de organizaţii  prevăzute de aliniatul  (2), vor relua procedurile de  constituire.

Articolul 31

(1)La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează un Consiliu de Coordonare.

(2)Organizarea şi funcţionarea acestuia vor fi stabilite printr-un Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

(3)Consiliul de Coordonare este format din 11 membri şi are următoarea structură:

a)preşedinte;

b)3 vicepreşedinţi;

c)6 preşedinţi ai filialelor teritoriale de sector al municipiului Bucureşti.

d)1 secretar coordonator

(4)Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul coordonator ai Consiliului de Coordonare sunt aleşi de către Conferinţa Municipiului Bucureşti.

(5)În Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti hotărârile se iau cu o majoritate de 7 voturi.

(6)La şedinţele Consiliului de Coordonare participă, cu drept de vot consultativ, consilierii municipali, primarul şi/sau viceprimarii municipiului, primarul şi/sau viceprimarii de sector, parlamentarii în exerciţiu, preşedintele TNL, OFL şi CSL pe Municipiul Bucureşti, secretarul Executiv pe regiunea 8 Bucureşti, Ilfov.

Articolul 32

Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

coordonează activitatea filialelor de sector;

coordonează campania electorală în Municipiul Bucureşti;

selectează candidaţii propuşi de filialele de sector şi aprobă lista şi ordinea acestora pe lista pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

înaintează Consiliului Naţional Executiv candidaţii propuşi de filialele de sector pentru Camera Deputaţilor şi Senat din circumscripţia electorală Bucureşti;

propune Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru funcţiile de conducere din administraţia publică centrală;

acordă sau retrage sprijinul politic persoanelor cu funcţii de conducere din serviciile publice descentralizate şi deconcentrate ale administraţiei publice din Municipiul Bucureşti, la propunerea filialelor de sector;

asigură legătura permanentă între filialele de sector şi Biroul Politic Central;

aprobă trei propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti din listele înaintate de Birourile Politice de Sector şi le înaintează spre definitivare Biroului Politic Central.

Articolul 33

(1)La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Biroul Politic Teritorial constituie o structură a Tineretului Naţional Liberal, inclusiv la nivel de sector, compusă din membri PNL care nu au împlinit vârsta de 35 de ani,structură care este coordonată de către acesta. Unde este cazul, se constituie şi structuri ale TNL la nivel local coordonate de către Birourile Politice Locale.

(2) Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de  conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv.

(3)Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. 1 este stabilită printr-un Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 34

(1)În centrele universitare se înfiinţează Cluburi Studenţeşti Liberale în coordonarea Birourilor Politice Teritoriale, inclusiv la nivel de sector.

(2)În Municipiul Bucureşti, Clubul Studenţesc Liberal se află în coordonarea Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti.

(3)Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. 1 este stabilită printr-un Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 35

(1)La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Birourile Politice Teritoriale constituie Organizaţii ale Femeilor Liberale, în coordonarea Birourilor Politice Teritoriale, inclusiv la nivel de sector

(2)Unde este cazul, se constituie şi structuri ale OFL la nivel local coordonate de către Birourile Politice Locale.

(3)Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. 1 este stabilită printr-un Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 36

(1)La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Birourile Politice Teritoriale constituie o structură teritorială a Ligii Aleşilor Locali, inclusiv la nivel de sector, compusă din membri care sunt consilieri locali sau judeţeni, primari sau viceprimari, preşedinţi sau vicepreşedinţi de Consilii Judeţene şi care este coordonată de către Biroul Politic Teritorial.

(2)Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. 1 este stabilită printr-un Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 37

(1)La nivel local şi teritorial, Birourile Politice pot organiza structuri de membri ai Partidului Naţional Liberal care să se ocupe de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale – oameni de afaceri, cadre didactice, medici, pensionari şi altele, în coordonarea Birourilor Politice Teritoriale, inclusiv la nivel de sector;

(2)Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. 1 este stabilită printr-un Regulament  elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 38

(1)La nivel naţional se constituie Comisia Permanentă de Statut şi Regulament, compusă din   7-11 membri;

(2)Organizarea şi funcţionarea structurii prevăzute la alin. (1) este stabilită printr-un Regulament  elaborat de Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVEL LOCAL
(COMUNĂ, ORAŞ ŞI MUNICIPIU)

Articolul 39

Organizaţiile locale – comunale, orăşeneşti sau municipale – ale Partidului Naţional Liberal au următoarele obiective:

să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare locală;

să se ocupe de informarea, de pregătirea şi de specializarea reprezentanţilor şi candidaţilor PNL în

probleme de administraţie publică;

să prezinte şi să facă cunoscută poziţia PNL în problemele de interes public, naţional sau local;

să crească numărul de membri aderenţi, de susţinători, de simpatizanţi şi de votanţi;

să asigure resursele umane, materiale şi financiare  necesare desfăşurării activităţii proprii;

să elaboreze şi să fundamenteze poziţia organizaţiei locale şi a aleşilor locali în problemele şi deciziile

de interes local;

să coordoneze activitatea aleşilor locali în structurile administraţiei publice locale în care au fost aleşi;

să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile şi la resursele locale.

Articolul 40

La nivelul organizaţiilor locale Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere:

Adunarea Generală a membrilor organizaţiei;

Biroul Politic – la nivelul secţiei de votare, cartier, comunal, orăşenesc sau municipal.

Articolul 41

(1)Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Local, a Biroului Politic Teritorial sau din proprie iniţiativă la cererea majorităţii simple din numărul membrilor activi ai organizaţiei.

(2)În situaţii deosebite, precum alegeri anticipate, Congres Extraordinar, alianţe sau fuziuni, iniţiative politice de interes naţional major – Biroul Politic Local are  obligaţia să informeze şi să consulte Adunarea Generală a membrilor.

Articolul 42

(1) Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese precum şi a membrilor aleşi sau numiţi în administraţia locală şi aprobă programele de activitate ale acestora;

alege membrii Biroului Politic pe o perioadă de 4 ani şi îi revocă atunci când se impune. Revocarea o poate cere Biroul Politic Teritorial sau o treime din membrii cu drept de vot ai organizaţiei;

aprobă la nivel local măsurile necesare realizării Programului şi strategiei partidului;

validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;

dezbate şi aprobă raportul de gestiune şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;

aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale – primar şi consilieri locali – propuse de către Birourile Politice Locale şi le supune spre definitivare şi validare Birourilor Politice Judeţene şi Delegaţiei Permanente Teritoriale;

alege delegaţii la Conferinţa Teritorială.

(2) Adunarea Generala este organism deliberativ.

Articolul 43

(1)Biroul Politic al organizaţiei secţiei de votare este format din 3-5 membri şi 2 supleanţi cu următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, 1-3 membri.

(2)Biroul Politic al organizaţiei de cartier este format din 5-7 membri şi 2 supleanţi cu structura: preşedinte, vicepreşedinte, şi 3-5 membri.

(3)Biroul Politic comunal este format din 7-11 membri şi 3 supleanţi cu următoarea structură: preşedinte, 1 – 3 vicepreşedinţi şi 5-7 membri.

(4)Biroul Politic orăşenesc este format din 9-15 membri şi 5 membri supleanţi, cu următoarea structură: preşedinte, 2-5 vicepreşedinţi, 6-9 membri.

(5)Biroul Politic municipal este format din 11-19 membri şi 6 membri supleanţi, cu următoarea structură: preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi,  7-13 membri.

(6)Biroul Politic municipal din municipiile reşedinţă de judeţ este format din 15-21 membri şi 7 supleanţi, cu următoarea structură: preşedinte, 4-9 vicepreşedinţi, 10-11 membri.

Articolul 44

(1)Birourile Politice Locale la nivelul secţiilor de votare şi al cartierului sunt alese de Adunarea Generală a membrilor la nivelul respectiv şi se întrunesc o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedinţilor, a Biroului Politic Local sau la cererea majorităţii simple din numărul membrilor lor.

(2)Birourile Politice Locale comunale, orăşeneşti şi municipale se întrunesc de două ori pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedinţilor, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majorităţii simple din numărul membrilor lor.

(3)Biroul Politic Local al municipiului reşedinţă de judeţ se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majorităţii simple din numărul membrilor lor.

Articolul 45

(1)La şedinţele Birourilor Politice Locale comunale, orăşeneşti şi municipale participă, cu drept de vot consultativ: secretarul – trezorier, membri supleanţi, primarul, viceprimarul precum şi consilierii locali şi judeţeni  în exerciţiu, membri ai organizaţiei locale.

(2)La şedinţele Birourilor Politice Locale participă, cu drept de vot, preşedintele TNL  şi preşedinta OFL la nivel local.

(3)La şedinţele Birourilor Politice Locale pot participa şi membri ai organizaţiei la invitaţia preşedintelui.

Articolul 46

(1)Biroul Politic Local are următoarele atribuţii:

planifică, conduce, coordonează şi monitorizează activitatea organizaţiei locale în intervalul dintre Adunările Generale;

validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizaţiile de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier;

evaluează conducerea operativă a organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier;

pregăteşte selecţia de candidaţi pentru alegerile locale;

organizează campaniile electorale la nivel local şi răspunde în faţa Biroului Politic Teritorial de îndeplinirea obiectivelor electorale;

contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;

efectuează selecţia şi propune Adunării Generale listele de candidaţi pentru alegerile locale – primari şi consilieri locali – şi le transmite spre definitivare Biroului Politic Teritorial;

efectuează selecţia listelor de candidaţi pentru consilierii locali propuşi de organizaţiile de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier şi le supune aprobării Adunării Generale;

întocmeşte evidenţa membrilor organizaţiei şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor;

aprobă cererile de înscriere în organizaţie;

gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei;

îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;

organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiunilor sale;

propune Biroului Politic Teritorial aplicarea de sancţiuni;

propune Biroului Politic Teritorial cooptarea de membri în Biroul Politic Local în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel local.

(2)Preşedintele Biroului Politic Local este preşedintele organizaţiei şi  are următoarele atribuţii specifice:

a) reprezintă partidul în relaţiile oficiale în zona lui de activitate;

b) prezidează şedinţele Biroului Politic Local şi ale Adunării Generale

c) participă la şedinţele Delegaţiei Permanente Teritoriale, pe care o informează permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute în organizaţia pe care o conduce.

d) supune aprobării organismelor de conducere locale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii teritoriale a partidului;

e) numeşte şi revocă secretarul – trezorier al organizaţiei şi răspunde direct de modul în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile;

f) răspunde de asigurarea încasării  cotizaţiilor, de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în PNL, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul Filialei PNL şi de achitarea obligaţiilor financiare ale organizaţiei la nivel local şi teritorial;

CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE

Articolul 47

(1)La nivel judeţean şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti, Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere:

Conferinţa filialei teritoriale;

Delegaţia Permanentă Teritorială (Judeţeană sau de Sector);

Biroul Politic Teritorial (Judeţean sau de Sector).

(2)La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează Conferinţa municipală şi Consiliul de Coordonare.

Articolul 48

(1)Conferinţa filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este compusă din:

membrii Delegaţiei Permanente Judeţene, respectiv membrii Delegaţiei Permanente  a fiecărei filiale de Sector al Municipiului Bucureşti;

delegaţii organizaţiilor locale, respectiv ai organizaţiilor de cartier ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, conform unei norme de reprezentare stabilită de Birourile Politice Teritoriale.

(2)Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor organizaţiilor locale precum şi în funcţie de rezultatele obţinute la ultimele alegeri locale, parlamentare, europene şi prezidenţiale.

Articolul 49

Conferinţa filialei teritoriale, respectiv a Municipiului Bucureşti se întruneşte o dată la doi ani şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Teritorial, respectiv a Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti, sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, respectiv a mai mult de jumătate din filialele de sector, ori la decizia Biroului Politic Central.

Articolul 50

(1)Conferinţa filialei teritoriale are următoarele atribuţii de conducere:

hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivel teritorial;

aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi locală;

coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în lucru la nivel naţional;

alege preşedintele filialei teritoriale;

alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 5-9 vicepreşedinţi, 15-19 membri şi 9 membrii supleanţi ai Biroului Politic Teritorial;

alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 5 judecători ai Consiliului Teritorial de Arbitraj. Preşedintele Consiliului Teritorial de Arbitraj este ales de cei 5 judecători prin vot secret;

alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori. Preşedintele Comisiei Teritoriale de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret;

dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;

analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;

evaluează activitatea reprezentanţilor săi în Parlament şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor locale.

(2)Conferinţa Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

alege preşedintele, vicepreşedinţii  şi secretarul coordonator ai Consiliului de Coordonare;

hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivelul  Municipiului Bucureşti;

aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare pentru Municipiul Bucureşti;

analizează activitatea organelor de conducere pe care le-a ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;

analizează activitatea reprezentanţilor în Parlament şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor Municipiului Bucureşti.

Articolul 51

Delegaţia Permanentă Teritorială este compusă din:

membrii Biroului Politic Teritorial;

secretarul coordonator şi trezorierul  filialei;

preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul coordonator ai organizaţiei municipiului reşedinţă

de judeţ;

preşedinţii organizaţiilor locale (comunale, orăşeneşti şi municipale) subordonate;

preşedinţii organizaţiilor de cartier aparţinând localităţilor cu peste 50.000 de locuitori;

consilieri judeţeni, respectiv de sector ai Municipiului Bucureşti;

consilierii locali din municipii;

parlamentarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene, primarii şi viceprimarii, membri ai PNL;

preşedintele şi un vicepreşedinte al TNL la nivel teritorial;

preşedinta şi o vicepreşedintă a OFL la nivel teritorial;

preşedintele şi un vicepreşedinte al Clubului Studenţesc Liberal;

preşedintele şi un vicepreşedinte al Ligii Aleşilor Locali;

preşedinţii structurilor care se ocupă de probleme specifice înfiinţate conform art.  37 din Statut.

membri ai Delegaţiei Permanente care sunt şi membri ai Filialei Teritoriale.

Articolul 52

Delegaţia Permanentă Teritorială se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei teritoriale, fie pe baza hotărârii  Biroului Politic Teritorial, fie la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi.

Articolul 53

Delegaţia Permanentă Teritorială are următoarele atribuţii:

analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală;

îndeplineşte hotărârile conducerii centrale a partidului şi asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea Programului şi a strategiei partidului;

stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele, precum şi modalităţile de implicare a structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;

evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, activitatea, audienţa reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială precum şi asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcţionări şi reprezentări;

validează listele de candidaţi pentru consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii de sector ai Municipiului Bucureşti, propuse de către Biroul Politic Teritorial;

validează lista de candidaţi pentru primari aprobată de Adunarea Generală şi definitivată de Biroul Politic Teritorial, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ;

hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Politic Teritorial;

alege delegaţii la Congres la propunerea Biroului Politic Teritorial;

aprobă şi transmite spre validare Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni şi la votul pentru Parlamentul European;

aprobă şi propune Biroului Politic Central candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni si la votul pentru Parlamentul European;

în cazuri excepţionale, aprobă cooptarea în funcţii, peste structura aleasă, a unor personalităţi locale care s-au înscris în partid, la propunerea Biroului Politic Teritorial;

validează propunerile de dobândire a calităţii de membru activ înaintate de organizaţiile locale;

în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului,  poate hotărî dizolvarea Biroului Politic Local al municipiului reşedinţă de judeţ sau demiterea preşedintelui acestuia.

Articolul 54

Biroul Politic Teritorial este organismul de conducere executiv la nivel judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti şi este format dintr-un număr impar de membri, aleşi în conformitate cu prevederile art. 50, alin.(1) lit. d şi e cu următoare structură:

preşedinte;

5-9 vicepreşedinţi;

15-19 membri.

Articolul 55

(1)Biroul Politic Teritorial asigură conducerea curentă a filialei, se întruneşte săptămânal sau de ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi.

(2)În absenţa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de acesta.

(3)La şedinţe participă, cu drept de vot, parlamentarii aleşi în colegiile din judeţ sau sector, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului reşedinţă de judeţ sau cel de sector al Municipiului Bucureşti, preşedintele TNL, preşedinta OFL, preşedintele CSL şi preşedintele LAL de la nivelul teritorial (judeţean sau de sector).

(4)La şedinţe pot participa la invitaţia preşedintelui, cu drept de vot consultativ, secretarul coordonator, trezorierul, membrii supleanţi, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ sau de sector ai Municipiului Bucureşti şi alţi demnitari ai PNL din filiala respectivă.

Articolul 56

(1)Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:

aplică linia politică de acţiune stabilită de forurile de conducere superioară ale partidului;

coordonează, planifică şi monitorizează activitatea filialei, precum şi a organizaţiilor locale între şedinţele Delegaţiei Permanente Teritoriale;

propune Delegaţiei Permanente Teritoriale lista delegaţilor pentru participarea la Congres;

hotărăşte convocarea Adunărilor Generale când e cazul;

stabileşte strategia campaniilor electorale la nivel judeţean, organizează campaniile electorale şi răspunde în faţa Delegaţiei Permanente de îndeplinirea obiectivelor electorale;

convoacă Conferinţa filialei teritoriale şi stabileşte norma de reprezentare la aceasta;

urmăreşte încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile locale;

validează propunerea preşedintelui de numire sau revocare a membrilor partidului în funcţiile de la nivel judeţean, respectiv de sector al Municipiului Bucureşti;

întocmeşte listele cu propunerile de candidaţi pentru funcţiile din administraţia publică centrală şi le înaintează spre validare Consiliului Naţional Executiv;

conduce campania electorală potrivit strategiei electorale aprobate de Delegaţia Permanentă Teritorială;

aprobă propunerile de cooptare de membri în Birourile Politice Locale în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel local;

propune Delegaţiei Permanente Teritoriale cooptarea de membri în Biroul Politic Teritorial în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel teritorial;

în cazuri excepţionale propune Delegaţiei Permanente Teritoriale cooptarea în funcţii, peste structura aleasă, a unor personalităţi locale care s-au înscris în partid;

hotărăşte excluderea în condiţiile prevăzute la art. 22 din Statut;

organizează cercuri de studii, biblioteci, conferinţe, întruniri şi alte asemenea activităţi.

în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivel local, cu excepţia municipiului reşedinţă de judeţ,  activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului,  poate hotărî dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea Preşedintelui acestuia.

poate acorda derogări conform art.91 alin. (3).

(2)Pe lângă atribuţiile enumerate la alin. 1 al acestui articol, Biroul Politic Judeţean are următoarele atribuţii:

numeşte Birouri Locale Interimare sau, în cazul organizaţiilor în curs de constituire, nuclee de conducere;

poate propune, Bioului Politic Central, candidaţii pentru funcţiile de primar al municipiului reşedinţă de judeţ şi preşedinte al Consiliului Judeţean;

validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizaţiile locale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier;

definitivează şi validează listele de candidaţi pentru consilieri locali propuse de către Birourile Politice Locale şi aprobate de Adunările Generale;

ordonează şi definitivează lista candidaţilor pentru Consiliul Judeţean şi pentru primari pe care o propune spre validare Delegaţiei Permanente Teritoriale;

stabileşte propunerile de candidaţi pentru alegerile parlamentare, pe care le înaintează Delegaţiei Permanente Teritoriale;

împuterniceşte organizaţiile locale pentru a-şi ţine evidenţa financiar–contabilă proprie.

(3)Pe lângă atribuţiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul Politic de Sector are următoarele atribuţii:

selectează şi aprobă lista de candidaţi pentru consilieri de sector şi pentru primari de sector;

selectează lista de candidaţi pentru consilieri generali ai Municipiului Bucureşti, pe care o definitivează şi  o aprobă Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti;

selectează şi propune Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti o listă de candidaţi pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti;

selectează şi propune Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti candidaţii pentru Camera Deputaţilor şi Senat în circumscripţia electorală Bucureşti.

Articolul 57

(1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintă partidul în relaţiile oficiale din zona lui de activitate.

(2) Preşedintele filialei teritoriale este de drept şi preşedintele Biroului Politic Teritorial şi are următoarele atribuţii specifice:

prezidează şedinţele organizaţiilor la care participă, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfăşoară;

supune aprobării organismelor de conducere teritoriale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii centrale a partidului;

propune Biroului Politic Teritorial numirea sau revocarea membrilor partidului în funcţiile de la nivel judeţean, respectiv de sector al Municipiului Bucureşti;

propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, până la organizarea de noi alegeri;

participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului Naţional Executiv şi ale Delegaţiei Permanente şi răspunde la toate convocările conducerii centrale;

informează periodic Biroul Politic Central şi Consiliului Naţional Executiv, cu datele solicitate de către acesta, şi organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei şi la evenimentele importante din zona sa de activitate;

stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru al partidului la nivel judeţean, respectiv de sector al Municipiului Bucureşti şi angajează personalul necesar acestui aparat;

numeşte şi revocă secretarul coordonator şi trezorierul filialei şi răspunde direct de modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;

răspunde de asigurarea încasării  cotizaţiilor, de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în PNL, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul General al PNL şi de achitarea obligaţiilor financiare ale filialei la nivel teritorial şi naţional.

răspunde de gestiunea  bunurilor mobile şi imobile  precum şi de fondurilor partidului;

stabileşte şi negociază reprezentarea partidului în instituţiile şi organismele care funcţionează la nivel judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti;

conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreună cu echipe pe care le formează dintre membrii Biroului Politic Teritorial.

CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL

Articolul 58

La nivel naţional Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere:

Congresul (Adunarea Generală a delegaţilor membrilor partidului);

Delegaţia Permanentă;

Consiliul Naţional Executiv;

Biroul Politic Central.

Articolul 59

Congresul este forul suprem de conducere şi decizie al Partidului Naţional Liberal, la nivel naţional, şi se compune din:

delegaţii aleşi de filialele teritoriale;

membrii Delegaţiei Permanente.

Articolul 60

(1)Congresul Ordinar se întruneşte o dată la patru ani.

(2)Congresul Extraordinar se întruneşte ori de câte ori este nevoie în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

Articolul 61

(1)Convocarea Congresului se face de către Delegaţia Permanentă, la cererea Biroului Politic Central sau la cererea a mai mult de jumătate din Delegaţiile Permanente Teritoriale.

(2)Delegaţia Permanentă stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi numărul şi norma de reprezentare a delegaţilor membrilor filialelor teritoriale.

(3)Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel puţin 60 de zile, iar pentru Congresul Extraordinar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru ţinerea Congresului.

(4)Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor filialelor teritoriale, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, precum şi în funcţie de rezultatele obţinute la ultimele alegeri locale, parlamentare, europene şi prezidenţiale.

(5)Ponderea în norma de reprezentare a rezultatelor obţinute la alegerile locale, parlamentare, europene şi prezidenţiale va fi de cel puţin nouă zecimi.

Articolul 62

Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de două treimi din numărul delegaţilor.

Articolul 63

(1)Lucrările Congresului sunt deschise de către Preşedintele PNL, care prezintă ordinea de zi spre aprobare.

(2)Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.

(3)În cazul în care Congresul este convocat şi pentru alegeri, Preşedintele şi Biroul Politic Central îşi depun mandatul, iar până la alegerea noului Preşedinte şi Birou Politic Central, lucrările Congresului vor fi conduse în continuare de către un prezidiu format din trei membri şi patru secretari aleşi de către delegaţii la Congres.

(4)După alegerea Preşedintelui, acesta va prelua conducerea lucrărilor Congresului, asistat de membrii prezidiului şi de secretari.

Articolul 64

(1)Secretarii vor întocmi procese-verbale ale dezbaterilor şi hotărârilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.

(2)Procesele-verbale şi hotărârile Congresului vor fi semnate de către Preşedintele ales al partidului, membrii prezidiului şi secretari.

Articolul 65

(1)Congresul partidului are următoarele atribuţii:

adoptă şi/sau modifică Statutul partidului, la propunerea Delegaţiei Permanente;

alege Preşedintele partidului;

aprobă în acelaşi timp şi împreună cu alegerea Preşedintelui partidului, strategia şi programul politic ale partidului prezentate de acesta.

alege în acelaşi timp şi împreună cu Preşedintele partidului, Biroul Politic Central şi 6 membri supleanţi ai BPC, la propunerea acestuia.

Numărul de membri al Biroului Politic Central, care poate fi propus de un candidat la funcţia de Preşedinte al partidului, este de 32, dintre care 15 vicepreşedinţi.

lista de membri ai Biroul Politic Central, va fi depusă de candidatul pentru funcţia de preşedinte la secretariatul general al PNL şi va fi însoţită de declaraţii scrise de acceptare a prezenţei pe listă ale membrilor Biroului Politic Central propuşi de acesta.

niciun membru nu poate accepta prezenţa pe mai mult de o lista a Biroului Politic Central, in caz contrar prezenţa acestuia fiind nulă de drept pe toate listele de candidaturi.

alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, 23 de judecători ai Curţii de Onoare şi Arbitraj. Preşedintele Curţii de Onoare şi Arbitraj este ales, prin vot secret, de cei 23 de judecători;

alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, 9 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori. Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales, prin vot secret, de cei 9 membri;

hotărăşte asupra raportului Biroului Politic Central, prezentat de către Preşedintele partidului;

hotărăşte asupra raportului prezentat de preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori şi asupra raportului prezentat de preşedintele Curţii de Onoare şi Arbitraj;

revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele partidului la propunerea Delegaţiei Permanente.

(2)În cazul în care între Congrese se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, Delegaţia Permanentă este mandatată de drept să modifice prezentul Statut, numai pentru punerea de acord cu dispoziţiile legale.

Articolul 66

Delegaţia Permanentă exercită conducerea partidului dintre Congrese şi este compusă din:

Preşedintele partidului;

Foştii preşedinţi ai Partidului Naţional Liberal;

membri Consiliului Naţional Executiv;

preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai Senatului PNL;

parlamentarii;

parlamentarii europeni;

miniştrii;

comisarul european;

preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene membri PNL;

primarii şi viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ, de sectoare şi primarul şi viceprimarul general al Municipiului Bucureşti membri PNL;

membrii de onoare ai partidului;

un vicepreşedinte şi secretarul general ai TNL;

un vicepreşedinte şi secretarul general ai OFL;

un vicepreşedinte şi secretarul general ai CSL;

un vicepreşedinte şi secretarul general ai Ligii Aleşilor Locali PNL;

secretarii generali adjuncţi;

secretarii executivi;

secretarul pentru relaţiile internaţionale.

Articolul 67

Delegaţia Permanentă se întruneşte o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui PNL, sau a Biroului Politic Central, sau a Consiliului Naţional Executiv sau a majorităţii simple a numărului membrilor acesteia.

Articolul 68

Delegaţia Permanentă are următoarele atribuţii:

adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului;

adoptă şi aplică Programul de guvernare, precum şi programele şi politicile sectoriale ale partidului, în funcţie de evoluţia social-politică a ţării;

aprobă fuziunile şi alianţele cu partide politice, precum şi orice alte înţelegeri politice negociate şi propuse de Biroul Politic Central;

analizează activitatea parlamentarilor, a parlamentarilor europeni şi a demnitarilor partidului în funcţiile publice din administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;

între Congrese, stabileşte însemnul şi semnul electoral al partidului;

desemnează candidatul PNL la funcţia de Preşedinte al României;

stabileşte candidatul partidului la funcţia de prim ministru, la propunerea Biroului Politic Central;

stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului;

poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;

analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic Central, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;

convoacă şi stabileşte data, locul, numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţiile la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia;

propune Congresului adoptarea şi/sau modificarea Statutului partidului;

aplică sau propune sancţiuni faţă de membrii partidului în conformitate cu prevederile Statutului;

stabileşte adresa Sediului Central al partidului;

atribuie sau retrage calitatea de Preşedinte sau de membru de onoare al PNL, la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegaţiilor Permanente Teritoriale.

Articolul 69

(1)În cadrul Partidului Naţional Liberal se organizează şi funcţionează comisii de specialitate constituite:

pe criterii sociale;

pe criterii profesionale.

(2)Comisiile de specialitate se organizează şi funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi care se înaintează spre aprobare Consiliului Naţional Executiv, prin intermediul Secretariatului General.

(3)Comisiile constituite pe criterii sociale au ca scop reprezentarea şi promovarea intereselor categoriei sociale respective, încurajarea şi coordonarea activităţilor organizate de acestea, întocmirea de rapoarte şi iniţiative legislative în favoarea acestora.

(4)Comisiile constituite pe criterii profesionale elaborează politicile sectoriale şi politicile publice pe domenii de interes major, pentru exprimarea opţiunilor şi soluţiilor propuse de PNL.

(5)Comisiile îşi aleg conducerea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de  Comisia permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de  Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 70

Consiliul Naţional Executiv este forul de dezbatere şi decizie al Partidului Naţional Liberal între şedinţele Delegaţiei Permanente şi este compus din:

Biroul Politic Central;

preşedinţii filialelor teritoriale care nu sunt membrii ai Biroului Politic Central;

secretarul general PNL;

preşedintele Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti, preşedintele TNL, preşedinta OFL, preşedintele CSL, şi preşedintele LAL.

Articolul 71

(1)Consiliul Naţional Executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, înaintea şedinţei Delegaţiei Permanente, la convocarea Preşedintelui sau a mai mult de jumătate din membrii săi.

(2)La şedinţele Consiliului Naţional Executiv participă numai membrii săi titulari, care nu pot fi înlocuiţi.

(3)La nevoie, cu aprobarea Consiliului, Preşedintele poate invita anumite persoane să participe la dezbateri.

Articolul 72

Consiliul Naţional Executiv are următoarele atribuţii:

aprobă ordinea de zi a următoarei şedinţe a Delegaţiei Permenente la propunerea Biroului Politic Central;

analizează, coordonează şi sprijină activitatea filialelor şi dispune măsurile ce se impun;

rezolvă problemele organizatorice curente;

coordonează modul de pregătire şi  desfăşurare a campaniilor electorale, la propunerea Biroului Politic Central;

stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel naţional;

stabileşte data desfăşurării Conferinţelor filialelor teritoriale;

validează sau invalidează votul la alegerile organismelor de conducere la nivel teritorial;

în situaţii cu totul deosebite hotărăşte dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea Preşedintelui acestuia când organismele de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului şi desemnează un Birou Politic Teritorial Interimar, la propunerea Biroului Politic Central;

validează candidaţii pentru alegerile parlamentare, desemnaţi de Delegaţiile Permanente Teritoriale ale filialelor care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni şi la votul pentru Parlamentul European;

validează propunerea Biroului Politic Central privind candidaţii pentru alegerile parlamentare, desemnaţi de Delegaţiile Permanente Teritoriale ale filialelor care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni,  la votul pentru Parlamentul European şi la votul pentru Preşedinţia Romăniei;

validează propunerea Biroului Politic Central privind listele candidaţilor pentru alegerile europene;

validează, la propunerea Biroului Politic Central, grila de criterii pentru selecţionarea candidaţilor pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie pentru Delegaţia Permanentă Teritorială;

desemnează, la propunerea Biroului Politic Central, candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi din administraţia publică centrală sau retrage sprijinul titularilor funcţiilor din Guvern şi din administraţia publică centrală, la propunerea Biroului Politic Central.

aprobă Regulamentul de aplicare al Statutului elaborat de Comisia Permanentă pentru Statut si Regulamente şi propus de Biroul Politic Central, Codul Etic propus de Senatul PNL, Regulamentul de organizare şi funcţionare al filialei teritoriale precum şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor de conducere şi ale structurilor constituite la nivel naţional;

acordă derogări conform prevederilor art.91 aliniatul (4).

Articolul 73

(1)Biroul Politic Central asigură conducerea partidului între şedinţele Consiliului Naţional Executiv şi ale Delegaţiei Permanente şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.

(2)Biroul Politic Central este alcătuit din Preşedinte, 15 vicepreşedinţi şi 17 Membri, Preşedintele Fondator 1990 şi  Preşedintele de Onoare al Partidului Naţional  Liberal.

(3)La şedinţele Biroului Politic Central participă, cu statut de invitat permanent, secretarul general al PNL, trezorierul PNL, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, liderii grupurilor parlamentare, foştii preşedinţi ai Partidului Naţional Liberal, Preşedintele Senatului PNL şi Prim Ministrul.

Articolul 74

Biroul Politic Central are următoarele atribuţii:

adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional;

coordonează şi evaluează modul în care toate filalele teritoriale îndeplinesc  obiectivele ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL;

coordonează şi evaluează activitatea grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;

elaborează şi propune Delegaţiei Permanente strategia politică a partidului;

negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Delegaţia Permanentă;

propune Delegaţiei Permanente candidatul partidului la funcţia de prim ministru;

propune Consiliul Naţional Executiv candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală;

desemnează candidaţii pentru funcţiile de primari de municipii reşedinţă de judeţ, primarii de sector ai Municipiului Bucureşti, Primarul General al Municipiului Bucureşti, preşedinţii de Consilii Judeţene în urma consulărilor cu Birourile Politice Teritoriale, respectiv Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti;

concepe şi propune Consiliului Naţional Executiv modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale;

monitorizează şi evaluează activitatea autorităţilor publice centrale pe domenii;

propune Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru filialele care au obţinut la ultimele alegeri locale generale rezultate electorale sub media naţională a PNL la votul pentru Consiliile Judeţene şi pentru Parlamentul European;

propune Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru alegerile europene;

în situaţii cu totul deosebite propune Consiliului Naţional Executiv dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea Preşedintelui acestuia şi în cazul dizolvării desemnarea unui Birou Politic Teritorial Interimar;

convoacă Delegaţia Permanentă şi propune Consiliului Naţional Executiv ordinea de zi a acesteia;

raportează Delegaţiei Permanente activitatea desfăşurată şi rezultatele ei;

aprobă şi revocă, la propunerea Preşedintelui, secretarul general al PNL;

aprobă şi revocă, la propunerea Preşedintelui, purtătorul de cuvânt al partidului;

aplică şi propune sancţiuni membrilor partidului în conformitate cu prevederile Statutului.

acordă, în situaţii cu totul deosebite, derogări de vechime pentru candidaţii de primari de municipiu şi preşedinţii de Consilii Judeţene.

Articolul 75

Preşedintele Partidului Naţional Liberal este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării idenţităţii, unităţii şi prestigiului partidului.

Articolul 76

(1)Preşedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel naţional, având următoarele atribuţii:

reprezintă partidul în relaţiile oficiale;

face declaraţii în numele partidului;

convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Politic Central şi prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;

conduce negocierile politice purtate în numele Partidului Naţional Liberal;

sesizează Delegaţia Permanentă cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;

numeşte sau revocă Secretarul General al PNL, cu acordul Biroului Politic Central.

numeşte sau revocă la propunerea Secretarului General, secretarii generali adjuncţi.

numeşte sau revocă la propunerea Secretarului General, secretarii executivi şi secretarul pentru relaţiile internaţionale;

numeşte componenţa Comisiei Permanente pentru Statut şi Regulamente;

poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;

poate invita la şedinţele Biroului Politic Central orice persoană;

poate invita la şedinţele Consiliului Naţional Executiv anumite persoane să participe la dezbateri, cu aprobarea Consiliului;

îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului;

stabileşte responsabilităţile pe domenii ale vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Politic Central.

Validează cererile de înscriere în PNL sau de atribuire a calităţii de membru activ în cazurile deosebite prevăzute de statut.

numeşte sau revocă Trezorierul partidului.

(2)În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un vicepreşedinte ales de către membrii Biroului Politic Central. În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita din motive obiective şi temporare funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un vicepreşedinte numit de Preşedinte.

Articolul 77

(1)Membrii Biroului Politic Central îndeplinesc responsabilităţi pe domenii, stabilite de Preşedintele partidului. Opt dintre vicepreşedinţi vor avea atribuţii de coordonare regională .

Articolul 78

Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale şi asigură gestionarea surselor de finanţare şi gestiunea patrimoniului mobil şi imobil al partidului.

Articolul 79

(1)În activitatea sa, Secretarul General este ajutat de secretari generali adjuncţi, secretari executivi şi de secretarul pentru relaţiile internaţionale numiţi de Preşedintele PNL la propunerea Secretarului General.

(2)Numărul şi atribuţiile secretarilor generali adjuncţi şi ale secretarilor executivi precum şi

atribuţiile secretarului pentru relaţiile internaţionale, se stabilesc printr-un Regulament de organizare şi funcţionare al Secretariatului General, elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente şi aprobat de către Preşedinte.

Articolul 80

(1)Secretarul general participă la şedinţele Biroului Politic Central cu drept de vot consultativ.

(2)Secretarul general ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Biroului Politic Central.

(3)Secretarul General răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui, fiind  subordonat direct acestuia.

CAPITOLUL VIII
ALTE STRUCTURI LA NIVEL NAŢIONAL

Articolul 81

Prin Regulamente de organizare şi funcţionare se constituie la nivel naţional următoarele structuri:

Senatul partidului;

Curtea de Onoare şi Arbitraj – COA;

Comisia Centrală de Cenzori – CCC;

Comisia de Etică;

Tineretul Naţional Liberal – TNL;

Organizaţia Femeilor Liberale – OFL;

Cluburile Studenţeşti Liberale – CSL;

Liga Aleşilor Locali – LAL;

Grupul Parlamentar;

Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente;

Alte structuri la nivel naţional pe categorii sociale şi profesionale.

Articolul 82

(1)Senatul partidului este un organism consultativ al Preşedintelui partidului cu privire la păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi la dezvoltarea concepţiilor liberale, precum şi la alte probleme de interes şi lucrează în conformitate cu Regulamentul elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de  Consiliului Naţional Executiv.

(2)Preşedintele Senatului partidului este ales de către membrii Senatului, conform Regulamentului propriu.

(3)Senatul partidului elaborează sau modifică Codul Etic, pe care îl supune apoi aprobării Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 83

(1)Curtea de Onoare şi Arbitraj este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:

respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic al PNL;

soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;

soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, alegerile interne, alegerea delegaţilor la Conferinţe sau la Congres;

coordonarea activităţilor Consiliilor Teritoriale de Arbitraj;

interpretarea, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Politic Central sau a Secretarului General, a

prevederilor Statutului sau a concordanţei acestuia cu celelalte regulamente;

(2)Pot fi aleşi în Curtea de Onoare şi Arbitraj membri care au cel puţin 5 ani prezenţă continuă în partid şi care nu fac parte din nici o altă structură de conducere a PNL.

(3)Pot fi alese în Consiliul Teritorial de Arbitraj membri care au cel puţin 2 ani prezenţă continuă în partid şi care nu fac parte din nicio altă structură de conducere a PNL.

(4)Activitatea Curţii de Onoare şi Arbitraj se desfăşoară pe baza Regulamentului elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

(5)Deciziile Curţii de Onoare şi de Arbitraj, precum şi deciziile Consiliilor Teritoriale de Arbitraj rămase definitive sunt obligatorii pentru toţi membrii PNL, precum şi pentru toate organismele de conducere ale partidului.

(6)Aceste decizii se pun în executare de către organismele de conducere alese ale PNL.

Articolul 84

Comisia Centrală de Cenzori are atribuţii de verificare a gestiunii partidului şi lucrează pe baza unui Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 85

(1)Comisia de Etică avizează la cererea Biroului Politic Central asupra candidaturilor propuse

pentru alegerile parlamentare, europene şi pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică

centrală.

(2)Comisia de Etică se alcătuieşte şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul elaborat de

Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de  Consiliului Naţional Executiv.

(3)Comisia de Etică este numită de Consiliul Naţional Executiv şi se constituie din 11 – 15

membri care au cel puţin 10 ani vechime în PNL şi o verticalitate morală ce nu  este contestată.

Articolul 86

Biroul Permanent Naţional al Tineretului Naţional Liberal conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.

Articolul 87

(1)Regulamentele de organizare şi de funcţionare ale structurilor partidului se elaborează ca proiecte de către Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente şi se aprobă de Consiliului Naţional Executiv.

(2)Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente este numită de către Preşedintele PNL şi are ca atribuţie elaborarea tuturor regulamentelor şi procedurilor prevăzute de statut pe care le supune aprobării Consiliului Naţional Executiv, precum şi inventarierea propunerilor privind modificări ale statutului şi elaborarea proiectelor de modificare ale statutului, pe care le supune aprobării Delegaţiei Permanente şi apoi Congresului.

Articolul 88

(1)Grupul Parlamentar PNL este format din toţi deputaţii şi senatorii, membri ai partidului.

(2)Rolul acestuia constă în promovarea politicii partidului în Parlament.

(3)Membrii Grupului Parlamentar nu pot exprima în dezbaterile parlamentare poziţii divergente liniei politice a partidului.

(4)Conducerea Grupului este asigurată, alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta de liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi din Senat.

(5)Grupul Parlamentar se organizează şi îşi desfăşoară activitatea, în baza unui Regulament elaborat de  Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de către Consiliului Naţional Executiv.

CAPITOLUL IX
PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

Articolul 89

Şedinţele organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional şi ale filialelor teritoriale sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun.

Articolul 90

(1)Adunările Generale ale membrilor organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare, pe cartier, comunale, orăşeneşti şi municipale sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului total al membrilor activi aflaţi în evidenţă la prima convocare, şi cu orice prezenţă la cea de-a doua convocare.

(2)La aceste Adunări Generale au drept de vot doar acei membri activi care au cotizaţiile achitate la zi, inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală de alegeri.

(3)Data limită pentru comunicarea numărului de membri se stabileşte de catre Biroul Politic Teritorial.

Articolul 91

(1)Vechimea minimă a unui membru activ necesară pentru a candida într-o structură de conducere a partidului este:

de şase luni la nivel local;

de un an la nivel judeţean;

de doi ani la nivel naţional.

(2)Vechimea minimă necesară pentru a candida la alegerile parlamentare sau europene este de doi ani.

(3)În situaţii deosebite, Biroul Politic Teritorial poate acorda derogări pentru situaţiile prevăzute la alin.1 litera a), regula fiind neacordarea de derogări.

(4)În situaţii deosebite, Consiliul Naţional Executiv poate acorda derogări pentru situaţiile prevăzute la alin.1 litera b) şi c) şi aliniatul (2), cu excepţia candidaţilor de Primari de Municipiu şi Preşedinde de Consiliu Judeţean, regula fiind neacordarea de derogări.

(5)În situaţii deosebite, Biroul Politic Central poate acorda derogări de vechime pentru candidaţi de Primari de Municipiu şi Preşedinde de Consiliu Judeţean, regula fiind neacordarea de derogări.

(6)Candidaturile nu sunt acceptate dacă membrii care depun candidaturile nu au achitată cotizaţia la zi, respectiv inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală, Conferinţa sau Congresul de alegeri sau se depun candidaturile pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale.

Articolul 92

Candidaturile se depun în original până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, Conferinţei Teritoriale sau Congresului, la secretariatul organismului aferent, sub semnătură de primire.

Articolul 93

(1)În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în

conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.

(2)Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

(3)În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul preşedintelui acelui organism este decisiv.

Articolul 94

(1)În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

Articolul 95

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Articolul 96

(1)Membrii organismelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, la toate nivelurile, se aleg

pentru o perioadă de 4 ani, dacă alegerea se face în cadrul unei Adunări Generale Ordinare,

unei Conferinţe Teritoriale Ordinare sau Congres Ordinar.

(2)Membrii organismelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, la toate nivelurile, care se aleg într-un Congres Extraordinar,  Conferinţă Teritorială Extraordinară sau Adunare Generală Extraordinară, se aleg pentru perioada care rămâne până la  alegerile ce se face în cadrul unui Congres Ordinar, unei Conferinţe Teritoriale Ordinare sau unei Adunari Generale Ordinare.

(3)Congresul Ordinar care alege conducerea partidului, încheie procedura alegerilor în partid la toate nivelurile.

Articolul 97

(1)Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier se validează de către Birourile Permanente Locale.

(2)Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Politice Teritoriale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier.

(3)Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere ale filialelor teritoriale se validează de către Consiliul Naţional Executiv.

(4)În cazul în care rezultatul alegerilor prevăzute la alin. 1, 2 sau 3 nu este validat, se procedează la noi alegeri.

(5)Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după termenul statutar şi regulamentar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către organismele ierarhic superioare abilitate a lua această decizie.

Articolul 98

(1)Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, sunt cooptaţi  membri supleanţi, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

(2)Numărul membrilor supleanţi din organismele de conducere la nivel local şi teritorial va fi de o treime din numărul membrilor respectivului organism de conducere.

(3)În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunări Generale sau Conferinţe Teritoriale  pentru alegerea Biroului Politic Local sau a Biroului Politic Teritorial, cu excepţia funcţiei de preşedinte, dacă acesta nu a demisionat.

(4)În cazul în care funcţia de preşedinte al filialei teritoriale este vacantă se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte în termen de 3 luni, cu excepţia unei perioade de 3 luni anterioară datei alegerilor europene, parlamentare, locale sau prezidenţíale. În această situaţie funcţia de preşedinte va fi îndeplinită până la alegeri de către un vicepreşedinte, desemnat de Biroul Politic Teritorial respectiv.

(5)În cazul în care funcţia de preşedinte al organizaţiei locale este vacantă, interimatul va fi asigurat de vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi.  În termen de 3 luni se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte, cu excepţia unei perioade de 6 luni anterioare alegerilor europene, parlamentare, locale sau prezidenţíale.

(6)În situaţiile prevăzute la alin. 3, până la alegeri conducerea organizaţiei sau a filialei va fi asigurată de un Birou Politic Teritorial Interimar compus din preşedinte şi 10-16 membri dintre care 4-7 vicepreşedinţi desemnaţi de preşedinte, numiţi în termen de 15 zile de la vacantarea funcţiilor, de:

Delegaţia Permanentă, pentru Biroul Politic Central pe o perioadă de cel  mult 3 luni, cu excepţia unei perioade de 6 luni anterioare alegerilor europene, parlamentare, locale şi prezidenţiale;

Consiliul Naţional Executiv pentru Birourile Politice Teritoriale;

Biroul Politic Teritorial pentru Birourile Politice Locale.

(7)Birourile Politice Interimare de la toate nivelele vor organiza alegeri pentru o nouă conducere în termen de cel mult 3 luni de la numire, cu excepţia unei perioade de 3 luni anterioare alegerilor europene, parlamentare,  locale sau prezidenţiale.

(8)Orice Birou Politic interimar trebuie să organizeze alegeri pentru o nouă conducere în termen de maxim 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor europene, parlamentare,  locale sau prezidenţiale.

(9)Birourile Politice Interimare de la toate nivelele care nu au reuşit să îndeplinească mandatul de organizare de alegeri în termenul de 3 luni de la investire , sau în termenul de maxim 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor europene, parlamentare,  locale sau prezidenţiale, se consideră dizolvate de drept.

(10)Preşedinţii Birourilor Politice Interimare dizolvate conform alin.(9), nu pot fi reînvestiţi ca preşedinţi sau membri ai unui nou Birou Politic Interimar.

(11)În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat, acesta va exercita funcţia de preşedinte al Biroului Teritorial Interimar.

(12)Din Biroul Teritorial Interimar vor face parte şi membrii organismului de conducere aleşi iniţial care nu au demisionat.

(13)În cazul în care Biroul Politic Central se descompletează, Preşedintele numeşte titulari pe locurile rămase vacante din rândul celor 6 supleanţi.

CAPITOLUL X
PATRIMONIUL ŞI FONDURILE
PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

Articolul 99

Partidul Naţional Liberal poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

Articolul 100

Sursele de finanţare ale Partidului Naţional Liberal provin din:

cotizaţiile membrilor partidului;

donaţii şi legate;

venituri provenite din activităţi proprii;

subvenţii de la bugetul de stat;

alte surse, potrivit legii.

Articolul 101

Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin secretari – trezorieri, trezorieri sau mandatari financiari, numiţi de către Preşedinţii Birourile Politice Locale, Preşedinţii Birourile Politice Teritoriale respectiv Preşedintele PNL, cărora le prezintă rapoarte.

Articolul 102

(1)Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este stabilit de către Biroul Politic Teritorial.

(2)Biroul Politic Central stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului sau în administraţia publică centrală, precum şi pentru parlamentari şi parlamentarii europeni.

(3)Biroul Politic Central stabileşte o contribuţie financiară lunară pentru   filiale, care va fi calculată funcţie de numărul de membri activi raportaţi.

(4)Biroul Politic Teritorial stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia publică locală.

Articolul 103

(1)Membrii Partidului Naţional Liberal care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor. Funcţiile alese sunt cele prevăzute în componenţa Birourilor Politice Locale, Birourilor Politice Teritoriale, Biroului Politic Central, Curtea de Onoare şi Arbitraj, Comisia Centrală de Cenzori, Consiliul Teritorial de Arbitraj, Comisia Teritorială de Cenzori.

(2)Membrii Partidului Naţional Liberal care îndeplinesc funcţii de conducere alese în organizaţiile prevăzute la articole 33, 34, 35, 36 şi 37 nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor în cadrul structurilor de conducere.

CAPITOLUL XI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Articolul 104

Partidul Naţional Liberal îşi încetează activitatea prin:

autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;

dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;

constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.

CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 105

(1)În termen de 20 de zile de la data adoptării prezentului Statut, Consiliul Naţional Executiv va aproba Regulamentul de aplicare a Statutului elaborat de Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente.

(2)În termen de 120 de zile de la data adoptării prezentului Statut, Consiliul Naţional Executiv va aproba toate Regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor PNL enumerate la art. 81 din Statut şi elaborate de Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente.

Articolul 106

Hotărârile Congresului, ale Delegaţiei Permanente, ale Consiliului Naţional Executiv şi ale Biroului Politic Central sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi pentru toţi membrii Partidului Naţional Liberal, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

Articolul 107

Numărul de membri şi structura organismului de conducere la nivel naţional, teritorial sau local, inclusiv în cadrul Curţii de Onoare şi de Arbitraj, Consiliului Teritorial de Arbitraj, Comisiei Centrale de Cenzori, Comisiei Teritoriale de Cenzori, Tineretului Naţional Liberal, Organizaţiei Femeilor Liberale şi Clubului Studenţesc Liberal se modifică potrivit protocoalelor de fuziune sau regrupărilor de forţe politice semnate, după caz, la nivel naţional, teritorial sau local până la viitorul Congres Ordinar, respectiv viitoarea Conferinţă a filialei teritoriale sau viitoarea Adunare Generală de alegeri organizate în condiţiile prezentului Statut.

Articolul 108

La filialele în care, la data Congresului Ordinar, funcţionează conduceri interimare, se vor organiza Conferinţe Extraordinare sau Ordinare de alegeri, în termen de cel mult 3 luni de la Congresul Ordinar, în baza prevederilor prezentului Statut.

Articolul 109

(1)Procedurile de organizare ale  Congreselor Ordinare ale PNL vor demara după alegerile parlamentare, cu cel puţin 6 luni înaintea datei Congresului Ordinar.

(2)Data convocării Congreselor Ordinare ale PNL stabilită de Delegaţia Permanentă de după alegerile parlamentare, nu poate depăşi  data 01 iulie a anului următor al alegerilor parlamentare.

(3)În primele 3 luni se vor desfăşura Adunări Generale de alegeri în toate organizaţiile locale, urmând ca, în termen de 3 luni de la finalizarea alegerilor în aceste organizaţii, să se desfășoare Conferinţele de alegeri ale tuturor filialelor teritoriale.

(4)Congresul Extraordinar care aprobă prezentul Statut, poate convoca un  singur Congres Ordinar în termen de  minim 12 ore de la hotărârea de convocare.

(5)Congresul Ordinar astfel convocat, se va desfăşura cu aceiaşi delegaţi stabiliţi pentru Congresul Extraordinar care face convocarea.

(6)Ordinea de zi a Congresului Ordinar convocat în condiţiile alin.(1), va fi  stabilită prin hotărârea de convocare votată de Congresul Extraordinar.

(7)Depunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al PNL precum şi lista de membri ai Biroul Politic Central, vor fi depuse de candidatul pentru funcţia de preşedinte, la secretariatul general al PNL, cu minim 3 ore înainte de deschiderea lucrărilor Congresului Ordinar convocat în condiţiile alin.(1), şi va fi însoţită de declaraţii scrise de acceptare a prezenţei pe listă ale membrilor Biroului Politic Central propuşi de acesta.

Articolul 110

Dispoziţiile protocoalelor de alianţă încheiate de Partidul Naţional Liberal sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizaţiile acestuia precum şi pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de acesta pe perioada existenţei alianţei.

Articolul 111

Membrii organismelor de conducere care deţin două sau mai multe funcţii sau calităţi oficiale care dau drept de reprezentare în organismul respectiv nu pot delega reprezentarea pentru nici o funcţie deţinută, cu excepţia preşedinţilor filialelor teritoriale prezenţi în Biroul Politic Central. Preşedinţii TNL, OFL, CSL şi LAL, pot fi înlocuiţi în caz de neparticipare,  la Delegaţia Permanentă.

Articolul 112

Membrii organismelor de conducere care absentează de la întrunirile organismului respectiv nu pot fi înlocuiţi, cu excepţia celor care reprezintă, în calitate de preşedinte, organisme de conducere la nivel inferior.

Articolul 113

(1)Partidul Naţional Liberal poate avea ca membri sau reprezentanţi onorifici cetăţeni români cu domiciliul în afara teritoriului României.

(2)Persoanele domiciliate în afara teritoriului României se pot constitui în Cluburi Liberale care vor avea un Regulament de organizare şi de funcţionare elaborat de Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente, care se înaintează spre aprobare Consiliului Naţional Executiv, prin intermediul Secretariatului General.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului Statut, toţi membrii PNL înscrişi în bazele de date sunt consideraţi membri activi.

(4)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Statut, toţi cetăţenii care solicită intrarea în rândul membrilor PNL sunt membri simpatizanţi, indiferent de data la care s-a depus cererea de înscriere.

(5)În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Statut,  filialele  vor stabili pe baza criteriilor de la art.10 şi be baza îndeplinirii obligaţiilor de la art. 16 alin. (1) şi (2) din Statut, care dintre membri rămân activi şi care devin membri simpatizanţi.

(6)După perioada prevăzută la alin.(5), filialele vor începe virarea lunară  în contul PNL a contribuţiile financiare prevăzute la art. 102 alin.(3).

(7)Filialele şi organizaţiile PNL care la data intrării în vigoare a prezentului Statut au finalizat procedurile de alegere ale Birourilor Politice Locale sau Teroriale, pot suplimenta componenţa birourilor politice până la incidenţa cu actualul număr maxim de membri, prin cooptarea membrilor supleanţi rezultaţi în urma alegerilor din cadrul Adunărilor Generale sau Conferinţelor Teritoriale.

Articolul 114

Prezentul Statut se completează cu prevederile Legii 14/2003 -  Legea partidelor politice.

Print This Post Print This Post
Previous Topic
Next Topic

Leave a Reply

NonElite

Cristian Diaconescu (UNPR)

Cristian Diaconescu (UNPR)

Cum ar fi o prăjitură diplomat dacă nu ar avea frişcă? Cam fadă, nu? Ei bine, cam acelaşi gust îmi lasă, de câte ori apare, cel mai constipat politician român, ilustrul „diplomat pe grad” (cum se autodefinea) Cristian Diaconescu, [Continuare]

Tudor Ciuhodaru

Tudor Ciuhodaru

Ce poate însemna pentru cineva (T. Ciuhodaru), membru în Legislativul României, ideea de reprezentativitate? Până la ce nivel poate cineva sa sfideze încrederea și răbdarea alegătorilor lui (mai ales când este vorba de un sistem electoral [Continuare]

Daniel Oajdea

Daniel Oajdea

Anul de grație 2011, an pre electoral. Vine 2012, an plin de campanii electorale. Acum, că toată lumea știe, vede, simte și miroase zoaia politică de pe umerii PDL-ului, nu este ceva nou. Însă aproprierea anului electoral dă drumul la [Continuare]

I-News

Băsescu a găsit mamele eroine ale lui Ioan Oltean

Băsescu a găsit mamele eroine ale lui Ioan Oltean

O declarație făcută de Traian Băsescu joi seară în emisiunea de la Digi24 a trecut neobservată, deși importanța este de-a dreptul istorică: președintele a anunțat că în momentul de față, românii sunt mai mulți decât pe vremea lui Ceaușescu. Nu, n-a spus-o direct, dar o operație de aritmetică banală ne conduce implacabil la această concluzie [Continuare]

NoiElite

Andrei Filip (dr.): Cataracta – peste 70% din oamenii sănătoși dezvoltă această afecțiune după vârsta de 65 de ani

Andrei Filip (dr.): Cataracta – peste 70% din oamenii sănătoși dezvoltă această afecțiune după vârsta de 65 de ani
Operația pentru reducerea dioptriilor cu laser, împreună cu tehnica PRK, oferă siguranță și satisfacție celor care doresc să scape de ochelari. Tratamentul laser este "o minune" a medicinei moderne, permițându-ne să facem lucruri [Continuare]

Florin Buicu (USL): “Am susținut SMURD-ul și pe Raed Arafat, am ieșit și în stradă în ianuarie 2012″

Florin Buicu (USL): “Am susținut SMURD-ul și pe Raed Arafat, am ieșit și în stradă în ianuarie 2012″
În primul rând, cine este omul Corneliu Florin Buicu? Sunt medic, cadru didactic universitar și candidez din partea USL pentru funcția de deputat al Colegiului Nr. 2 Tîrgu Mureș, reprezentând cartierele Tudor, Unirii, Cornișa și 22 [Continuare]

Iulian Crăciun (ARD) – ambasadorul românilor cu handicap

Iulian Crăciun (ARD) – ambasadorul românilor cu handicap
Candidatul Alianţei România Dreaptă pentru colegiul 8 Senat, Iulian Crăciun, a declarat cu prilejul lansării candidaţilor ARD pentru sectorul 4 al Capitalei, că va fi în Parlament ”ambasadorul” persoanelor cu handicap din [Continuare]

Diana Tusa (PNL): “Cateodata, si eu ma intreb ce caut in politica”

Diana Tusa (PNL): “Cateodata, si eu ma intreb ce caut in politica”
I: Ce cauta o femeie in politica romaneasca? Diana Tusa: De ce o femeie nu poate reusi in politica? E adevarat, lumea e plina de misogini si in partid si in afara lui, dar, si in politica, la fel ca in celelalte domenii, trebuie sa lupti. Ceea ce am [Continuare]

Adrian Chis (IND.): Viseul are nevoie in acest moment de profesionalism

Adrian Chis (IND.): Viseul are nevoie in acest moment de profesionalism
I: Ce v-a facut sa va hotarati sa candidati pentru fotoliul de primar al orasului Viseu de Sus? Adrian Chis: M-am hotarat sa candidez deoarece a trecut prea mult timp de cand nu s-a mai intamplat nimic bun in orasul nostru si cred ca a sosit [Continuare]

Cornel Briscaru (USL): Nu dau pomeni electorale!

Cornel Briscaru (USL): Nu dau pomeni electorale!
Brișcaru nu se regăsește în voturile din partea celor care așteaptă pomeni electorale * PDL reprezintă cea mai mare amenințare la adresa USL-ului *  Nu are nicio slăbiciune * Are intoleranță la corupție și spagă * Nu se vede migrator [Continuare]